høst 2022
KVE-0100 Grunnkurs i kvensk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

For å ta dette emnet må du være tilknytta språksenteret i Storfjord eller Vadsø.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

 • bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
 • vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk.

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre en enkel samtale på kvensk. I tillegg vil du få en innføring i sentral kvensk morfologi og du vil lære deg de mest brukte verb- og nomenbøyningene og setningstypene samt tilegne deg et sentralt ordforråd på ca. 900 ord.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • tilegnet deg elementære kunnskaper i kvensk grammatikk 
 • et grunnleggende ordforråd i kvensk

Ferdigheter

Du kan:

 • kommunisere både skriftlig og muntlig på et elementært nivå på kvensk
 • telle, hilse og presentere deg selv og andre på kvensk
 • fortelle om og beskrive deg selv, sin familie og dine venner, både i nåtid og fortid
 • diskutere bl.a. natur, mat og klær, og andre lignende hverdagslige ting

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen består av prøving i praktisk kvensk, og skal følgelig svares på kvensk.

Undervisning

Undervisninga er både nettbasert og samlingsbasert.

Det legges stor vekt på praktiske øvelser som innebærer kreativ bruk av språket. De muntlige øvelsene består gjerne av rollespill og fri fortelling. De skriftlige øvelsene innebærer at studentene skriver egne fortellinger. Det skriftlige undervisningsmaterialet samt oppgavene, både obligatoriske og ikke-obligatoriske, vil bli lagt på nettet (Canvas). Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Hjemmeeksamen 28.11.2022 13:00 2/3 1 Uker A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/3 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte (75 %) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig
 • Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.
 • Det er møteplikt i 75% prosent av undervisninga i samlingene

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Vadsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet