vår 2022
FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-1001 Grunnleggende flygeteori 3 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til lover og regler som gjelder for flyging med ubemannede luftfartøy. Emnet gir en innføring i flyging av multirotor. Emnet gir også en innføring hvordan ubemannede multirotorer er bygd opp. Emnet gir også en innføring i grunnleggende førstehjelp.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • Har grunnleggende kunnskap om regelverket som angår bruk av ubemannede luftfartøy.
 • Har en grunnleggende kunnskap om regelverket som angår fotografering, filming og opptak av data fra luftbårne sensorsystemer.
 • Har en grunnleggende kunnskaper innen flyteori
 • Har en grunnleggende kunnskap om hvordan en RPA er bygd opp, og de viktigste komponentene ombord.
 • Har en grunnleggende forståelse for operasjonelle prosedyrer og sikker gjennomføring av en operasjon ved hjelp av en ubemannet multirotor.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • Kan manøvrere multirotor-RPA i luftrommet på en sikker måte.
 • Har grunnleggende ferdigheter innen førstehjelp.
 • Kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg grunnleggende språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

40 timer forelesning, flyging innendørs og utendørs med ubemannede multirotor og 6 timer labundervisning.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingen i emnet baserer seg på en praktisk flygeprøve som teller 40 % og en avsluttende 3-timers skriftlig eksamen som teller 60 %.

Det gis bokstavkarakterer A - E, F - stryk.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Det tilbys kontinuasjonseksamen i den eksamensdel det er strøket i.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Tre individuelle innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen
 • Gjennomført sikkerhetsopplæring dronelab


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-1300
 • Tidligere år og semester for dette emnet