høst 2020
FIN-0100 Innføringskurs i finsk språk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.  

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

 • bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
 • vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIN-1001 Finsk språk I 10 stp
FIN-1010 Praktisk finsk I 10 stp

Innhold

Emnet er elementærkurs i finsk som fremmedspråk. Studiet består av leksjoner med dialoger og korte enkle tekster over hverdagslige emner og en lettfattelig innføring i de viktigste fenomenene i finsk grammatikk. Studiet er funksjonelt orientert slik at det legges vekt på ferdighet i å forstå finsk og å uttrykke seg på finsk på en måte som kan bli forstått.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kjennskap til hovedtrekkene til de mest sentrale fenomenene i finsk språkstruktur
 • kjennskap til et grunnleggende ordforråd i finsk.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • føre korte samtaler om hverdagslige emner på finsk
 • lese enkle korte tekster på finsk
 • skrive enkle, forståelige setninger og korte tekster på finsk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Finsk med norsk som hjelpespråk. Deler av eksamen kan besvares på et skandinavisk språk eller finsk, men vesentlige deler av skriftlig eksamen består av oppgaver som skal utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Undervisningen består av samlinger og nettbasert undervisning via Canvas og lyd-/bildeoverføring.

Arbeidsmåter er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Tre obligatoriske skriftlige oppgaver og én muntlig presentasjon. I tillegg mindre oppgaver.
 • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 20 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

 

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 6-timer
 • en muntlig eksamen på 20 minutter

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Den muntlige eksamen teller 1/3 av endelig karakter.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIN-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet