høst 2017
EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert 10 stp
EXF-0711 Examen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag - desentralisert 10 stp
EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp

Innhold

Emnet består av to hovedområder.

Det ene gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det andre tar for seg sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. I tillegg inngår et kurs i informasjonskompetanse i regi av universitetsbiblioteket.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Oversikt over hovedproblemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen omkring humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kunnskaper om humanioras og samfunnsfagenes historie og tenkemåter.

Ferdigheter

 • Kan anvende den tilegnede metodiske og vitenskapsteoretiske kompetansen i videre studier.
 • Kan reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter av vitenskapelig kunnskap.

Kompetanse

 • Studentene kan:
  • Forholde seg til hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kan delta i en akademisk diskusjon om hovedutfordringer for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kan uttrykke seg på en akademisk måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker og består av en ukentlig forelesning over det ene hovedområdet og et ukentlig seminar over det andre hovedområdet.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

 

Eksamen/vurdering:

Eksamen består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

400-500 sider

Pensum vil foreligge senere.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: EXF-0710
 • Tidligere år og semester for dette emnet