vår 2019
BLU-1004S Barns utvikling, lek og læring - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1001 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1001S Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1004F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1014 Barns utvikling, lek og læring 20 stp
BLU-1024 Barns utvikling, lek og læring 20 stp

Innhold

Emnet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for og lede lek-, lærings-, omsorgs- og danningsprosesser. Læreplanteori og didaktikk behandles i lys av barnehagens rammeplan. 

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • barnehagelæreryrket, pedagogisk leders rolle og profesjonskompetanse
 • aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning i et samfunn preget av mangfold
 • leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og relasjoner
 • styringsdokumenter og planverk for barnehagen
 • didaktikk og didaktikkens betydning for barnehagens virksomhet
 • observasjon og pedagogisk dokumentasjon i arbeidet med å ivareta barns leke- og læringsprosesser
 • hvordan ulike læringsmiljø kan bidra til barns lek-, lærings- og mestringsopplevelser
 • hvordan barns selvoppfatning og selvforståelse utvikles gjennom ulike erfaringer

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ta utgangspunkt i didaktiske forutsetninger i sitt pedagogiske arbeid
 • lede arbeidet med å skape et stimulerende miljø for barns utvikling, lek og læring
 • bruke faglig kunnskap i samhandling med andre i ulike læringsarenaer
 • arbeide med realisering av barns medvirkning i barnehagen
 • reflektere over og begrunne eget pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer og teori
 • anvende ulike observasjonsteknikker
 • utforske bruk av pedagogiske digitale verktøy
 • reflektere over hvordan mangfold kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet
 • skape og bruke ulike omgivelser inne og ute for utforskning, sansestimulering og mestringsopplevelser

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ta ansvar for og vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns behov og læringsmuligheter
 • reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til ledelse av pedagogisk arbeid med barn
 • vurdere sin fremtidige rolle som barnehagelærer og leder
 • formidle egen pedagogisk kompetanse
 • formidle fagkunnskap skriftlig i samsvar med krav til akademiske tekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

 

Ved Campus Tromsø vil undervisningen gå over begge semester.

Ved Campus Alta vil undervisningen gå første semester.

 

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstilles for eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • observasjon av barn i sosialt samspill i ulike situasjoner. Observasjonene skriftliggjøres og diskuteres under oppsatt veiledning
  • studenten planlegger og leder leke og/eller læringsaktiviteter. Aktiviteter gjennomføres med to barnegrupper med ulike aldersinndelinger (om mulig). Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat om bruk av observasjon og observasjonsteknikker i barnehagen (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • gjennomført skrivekurs og individuell skriftlig innlevering i forbindelse med skrivekurset (omfang 1000-1500 ord)
 • individuelt refleksjonsnotat om hverdagssituasjoner i barnehagen som læringsarena (omfang om lag 800 ord)
 • muntlig framlegg (i gruppe) med utgangspunkt i dokumentasjon fra praksis av barns leke og/eller læringsaktiviteter (praksisfortelling, foto, dokumenter eller liknende) for felles refleksjon. Dette er utgangspunkt for skriftlig innlevering i gruppe (omfang om lag 2000 ord)

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:

Individuell hjemmeeksamen over fem dager (omfang om lag 2500 ord).

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende år.

Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon


Pensum

Askland, Leif (2011): Kontakt med barn. Gyldendal Akademisk. 210 sider.

Askland, L. og Sataøen, S. O. (2013): Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst. Gyldendal Akademisk. 220 sider.

Bae, B. (20): Å se barn som subjekt. Noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id44048 9/ 20 sider.

Gjervan, M., Andersen, C.E., Bleka, M. (2012): Se mangfold! Cappelen Akademisk. Kap. 1-5. 120 sider.

Gunnestad, A. (2014): Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-5, 7, 9 og 10. 186 sider.

Helgesen, M. (2014): Mobbing i barnehagen. Et sosialt fenomen. Oslo: Universitetsforlaget. 100 sider.

Hennum, B. A. og Østrem, S. (2016): Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Cappelen Damm Akademisk. 112 sider.

Pålerud, T (2010): Didaktikk for en demokratisk barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 150 sider.

Ruud, E. B. (2012): Sosial fantasilek-kompetanse for livet. Cappelen Damm Akademisk. 80 sider.

Tholin, K. R. (2013): Omsorg i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. 156 sider.

Wolf, K. D. (2014): Små barns lek og samspill. I barnehage. Oslo: Universitetsforlaget. 171 sider.

 

Totalt omfang om lag 1500 sider.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1004S
 • Tidligere år og semester for dette emnet