vår 2019
BLU-1002S Kunst, kultur og kreativitet - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1002 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002F Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1102 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1012 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1022 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp

Innhold

I emnet vektlegges praktisk skapende arbeid med ulike uttrykksformer, samt refleksjon og metodiske valg. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i forming, musikk og drama i tillegg til erfaringer med tverrfaglige estetiske prosjekter. Tema-/prosjektarbeid knyttes til praksis i barnehage.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskap

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • hvordan kunst, kultur og kreative prosesser kan bidra til alle barns opplevelser, utforsking, undring og læring
 • didaktiske forutsetninger og kunstneriske uttrykk som har betydning for aktiviteter i drama, forming og/eller musikk
 • barns utvikling innenfor musikk, skapende arbeid og dramatisk lek
 • barnekultur og kulturarvens perspektiv, spesielt i norsk og samisk kultur, men også i flerkulturelle perspektiv
 • skapende arbeid innen digitale former og uttrykk

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende grunnleggende metoder og teknikker innenfor drama, forming og musikk og kunne utforske disse i samspill med barn
 • ta hensyn til de didaktiske forutsetningene i sitt planarbeid, herunder hensynet til barn og barnegrupper med ulik alder og sammensetning
 • bruke improvisasjon i lek og læring
 • fremme barns estetiske danning gjennom å legge til rette for kunst- og kulturopplevelser
 • strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser og uttrykk
 • anvende digitale verktøy i skapende prosesser

 

Kompetanse

Studenten skal:

 • planlegge, lede, dokumentere og vurdere kreative prosesser for og med barn
 • kunne stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kunne reflektere over og begrunne bruken av estetiske fag i barnehagen
 • kunne lede medarbeidere i estetiske prosjekt og temaarbeid
 • forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell
 • ivareta mangfold og medvirkning i skapende aktiviteter og se barn som kompetente deltakere
 • ha forståelse for hvordan kulturarven påvirker barns ulike uttrykksformer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske, tverrfaglige og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

 

Ved Campus Tromsøs vil undervisningen gå over begge semester.

Ved Campus Alta vil undervisningen gå over begge semester.

 

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstilles for eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • planlegge og gjennomføre tema-/prosjektarbeid i barnehagen (hvor fagområdene musikk, forming og drama inngår). Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Kunst, kultur og kreativitet er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • individuell skriftlig oppgave om de estetiske fagenes betydning i barnehagen (ca. 1500 ord)
 • visning av estetisk prosjekt. Lengde vil variere ut i fra gruppestørrelse og prosjektets egenart. Prosjektperioden avsluttes med visning for eller med barnehagebarn
 • praktisk oppgave knyttet til drama, forming og musikk

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av:
Praktisk gruppeeksamen (4-6 studenter).
Studentene får i oppgave å lage et estetisk uttrykk for barn. Det kan være en konsert, utstilling eller forestilling der musikk, drama og forming inkluderes. Det gis 3 dagers forberedelsestid.
Den praktiske eksamenen avsluttes med en gruppesamtale.
Det gis gruppekarakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.
Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Pensum

Titler merket med * er samlet i 2 kompendium som kjøpes på Akademika.

 

*Andersen, J. (2002). Det gjemmer seg i blyanten. (s. 9-12, 43-47, 51, 53-55). Oslo: Pedagogisk forum. 13 sider.

Bakke, K., Jenssen C. & Sæbø A. B. (2017). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. 250 sider.

*Bakken, M. & Aasheim B. (2013). Animer mer!. I M. Bakken og S. B. Hommersand (red.), Barn, Kunst og Kultur. (s. 205 - 216). Oslo: Universitetsforlaget. 11 sider.

*Becher, A. A. og Evenstad, R. (2012). Muligheter og utfordringer mellom materialitet og pedagogisk virksomhet. I A. Krogstad, G. Hansen, K. Høyland og T. Moser (red.), Rom for barnehage. Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. (s. 93-113). Bergen: Fagbokforlaget. 21 sider.

*Berre, Å. (2015). Mer musikk - med de minste. (2. utg.). (s. 30-31, 83, 98, 103-104, 168-175, 178-189). Norsk Noteservice as. 26 sider.

*Castle, P. & Buckler, S. (2018). Psychology for teachers. (s.226-246). SAGE: Los Angeles, New Delhi, A Singapore, Wasington DC, Melbourne. 20 sider.

*Eielsen, A. K. A. & Kvamme H. M. (1993). Vår musikk, Sangbok 1.-3. skoleår. (s. 52, 53, 155). Oslo: J. W. Cappelens Forlag A/S. 3 sider.

*Ese, K. (2007). Av glede lager vi musikk. (s. 13, 31, 59, 78-84). Oslo: Norsk Musikforlag A/S. 10 sider.

*Frøystadvåg, L. (2003). DI DORI DESE, sanger, leker, danser. (s. 109, 217). Oslo: Norsk Musikforlag A/S. 2 sider.

*Fønnebøe, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen, de yngstes forgivning billedskaping og verksted. (s. 107-133, 135-145). Oslo: Cappelen Damm akademisk. 36 sider.

*Graff, O. (1991?). Litt om samisk joik. I E. Berg (red.), Ramfjorden Samisk historie og samtid i ramfjordområdet. (s. 96-99). Ramfjordbotn: Ramfjordforlaget. 4 sider.

*Halle, K. (2017). Toddlernes rom. Når barn møter kunsten-kunsten å møte barna. I A. Berge & E. Johansson (red.) Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. (s. 119-133). Oslo: Universitetsforlaget. 15 sider.

*Halvorsen, Else Marie (2013). Danning. Kultur, kunst, kreativitet. I K. Steinsholt & E. Øksnes (red.) Danning i barnehagen. (s. 205-226) Oslo: Cappelen Damm Akademiske. 21 sider.

*Haukenes, S. & Kielland, S. (2001). Lidele galen lidele god. (s. 43, 146). Oslo: Norsk Musikforlag A/S. 2 sider.

*Hernes, L., Os, E. & Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. (s. 25-50). Oslo: Cappelen akademisk forlag. 26 sider.

*Hohr, H. (2014 2. utg.). Estetikk og erfaring. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (red.) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. (s. 254-271). Oslo: Cappelen Damm *Akademisk. 18 sider.

*Holen, A. & Nordberg, H. (1998). Den store barnesangboka. (s. 66, 101, 118, 123, 199). Oslo: Aschehoug. 5 sider.

Jansen, E., K. (2013). På sporet av medvirkning og læring. (Kap. 2, 3 og 4). Oslo: Fagbokforlaget. 57 sider.

*Kjær, A. (2018). Barn og estetisk praksis. Sanser, væren og læring. (s. 69-89). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 21 sider.

*Kristoffersen, B. (2015). Gunilla Lindqvists lekpedagogiske arbeidsmåte - en didaktisk modell. I

A. Hammer & G. Strømsøe (red.). Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 49 - 65). Bergen: Fagbokforlaget. 16 sider.

Kulset, N. B. (2015). Musikk og andrespråk. (s. 23-85, 101-111). Oslo: Universitetsforlaget. 74 sider.

*Letnes, Mari-Ann (2016). Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. (s. 111-134). Oslo: Universitetsforlaget. 24 sider.

*Lillemyr, Ole Fredrik (2016) Lek på alvor (3.utg.) (s. 209-223). Oslo: Universitetsforlaget. 15 sider.

*Moe, J. & Øien V.D. (2014). Kunst og håndverk og kreativ bruk av uterommet. I Sæther M. og Hagen, T.L. (red.), Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. (s. 45-72). Bergen: Fagbokforlaget. 27 sider.

*Nilsson, M. (1987). Lokal variasjon og vekst i duodji. I tidsskriftet: Ottar nr. 165/1987. Sámi duodji. (s. 17-27). Tromsø: Tromsø museum - Universitetsmuseet. 11 sider.

*Nonseid, R., Vannebo, E. & Sondresen, B. (2008). Primera, barnas sangbok. (s. 200, 214, 218). Oslo: Lyche Musikkforlag A/S. 3 sider.

*Næss, T. (1993). Syng og lær. (s. 14, 109, 185). Oslo: Musikkpedagogisk Forlag A/S. 3 sider.

*Olsson, M. R. & Øsknes, M. (2013). `"Estetikk? Der er jo alt, egentlig!" I Bakken, M. & S. B. Hommersand (red.) Barn, kunst og kultur. (s. 103-113). Oslo: Universitetsforlaget 11 sider.

*Stehouwer, G. (1998). Musikk mellom liten og stor. (s. 29-32, 35, 37-39, 41-43, 45). Oslo: Norsk Musikforlag A/S. 12 sider.

*Stehouwer, G. & Nilsen, H. (1994). Den første sang. (s. 19, 53, 63, 70, 74, 75). Oslo: Norsk Musikforlag A/S. 6 sider.

*Størksen, I. (2018). Selvregulering. I V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (red.) (2.utg.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (s. 189- 198). Bergen: Fagbokforlaget. 10 sider.

Sæbø, A. B. (2012). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 300 sider.

Sæther, M. & Angelo, E. (2012, 2. utg.). Barnet og musikken. Oslo: Universitetsforlaget. 184 sider.

*Sørenstuen, J.E. (2011). Levende spor: å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur. (s. 23-29, 31, 33-46, 48-50, 69-85, 87-89, 315-317). Bergen: Fagbokforlaget. 48 sider.

*Undheim, Marianne (2015): Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn. (s. 12-19, 32-51). Bryne: Infovest forlag. 28 sider.

Waterhouse, A.H.L. (2013). I materialenes verden perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget. 189 sider.

*Wiseth, H. (2015). Kunstneriske prosesser i arbeid for og med barn. I A. Hammer & G. Strømsøe (red.). Drama og skapende prosesser i barnehagen. (s. 175 ¿ 191). Bergen: Fagbokforlaget. 16 sider.

*Ørland kommunale musikkskole (1994). Syng en sang, 100 sanger med bare to akkorder. (s. 24, 29, 33, 35). Trondheim: Trønderforlaget. 4 sider.

 

Nettressurser:

Bjørn, I. M. E. og Juuso, R. (2006). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464-temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf (Lesedato: 28.05.18].

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementethttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdfhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/287768-temahefte_om_de_minste_barna_i_barnehagen1.pdf

[Lesedato: 28.05.18].

Utdanningsdirektoratet (2017). Rammeplan for barnehagen ¿ innhold og oppgaver. Oslo: Utdanningsdirektoratethttps://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdfhttps://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

[Lesedato: 28.05.18]

 

Titler merket med * er samlet i 2 kompendium som kjøpes på Akademika.

 

Totalt omfang om lag 1500 sider.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1002S
 • Tidligere år og semester for dette emnet