høst 2021
AUT-2502 El-lære og Elektronikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Innhold

Grunnbegreper, serie- og parallellkretser

Måleteknikk

Kondensatorer

Induksjon og Magnetisme

Kretsanalyse/Kretsteoremer

Vekselstrøm

Omformere AC/DC, DC/DC og DC/AC

Elektriske motorer, servo- og stepmotorer

Signaler, forsterkning av signaler og frekvensrespons

Operasjonsforsterkeren og tilbakekobling

Halvledere, dioder, transistorer, forsterkerkretser og driver-trinn

Bruk av dataprogrammer for kretsskjema, simulering og utlegging av kretser. Bygging av enkle elektroniske kretser.


Anbefalte forkunnskaper

AUT-1002 El.lære og måleteknikk, AUT-2506 El.lære og måleteknikk

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk, måleteknikk og elektronikk.

Dybdekunnskap innenfor el-lære, måleteknikk, kretsanalyse, og analog elektronikk.

Ferdigheter

Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer

Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger.

Kan designe og analysere enkle elektroniske kretser manuelt og ved simuleringer.

Generell kompetanse

God forståelse av relevante definisjoner og begreper samt anvendelse av teori og metoder

Kan kommunisere med andre om el-lære, måleteknikk og elektronikk

Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t forelesninger, 12 t regneøvinger, 15 t laboratoriearbeid.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

5 av 6 obligatoriske øvinger

Godkjent deltakelse i 5 laboratorieøvinger inkl. forarbeider og godkjente rapporter på 2 utvalgte laboratorieoppgaver.

Eksamensform:

5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten innlagt tekst.

Teknisk formelsamling med tabeller. Gyldendal forlag. (Forfattere: Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen.)

3 A4-sider med håndskrevne notater


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: AUT-2502
  • Tidligere år og semester for dette emnet