Eksempelsamling APA 6th norsk

Denne eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på APA-stilen. Den kan brukes som en mal alene eller sammen med den norske APA-stilen (APA 6th norsk) som Universitetsbiblioteket ved UiT har laget til referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes andre retningslinjer for referansehåndtering for ditt studium enn det som gis her i vår eksempelsamling. Vi anbefaler derfor alle å ta kontakt med faglærer/veileder for å høre hvilke regler som gjelder for de enkelte fag.

APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og dato i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra (who, when, what, where).

Vår norske APA eksempelsamling er i hovedsak basert på den sjette utgaven av Publication Manual of the American Psychological Association. I tillegg har vi hentet inspirasjon fra en rekke andre norske APA eksempelsamlinger (bl.a. Søk og skriv, Kildekompasset, VIKO og HiOA).

Sist oppdatert: 26.03.2018

  Bøker

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Dalland (2017, s. 43) argumenterer for ...

Det kan ha ... (Dalland, 2017)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

Kyvik og Vågan (2014, s. 23) mener ...

Det kan ha ... (Kyvik & Vågan, 2014)

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kyvik, S. & Vågan, A. (2014). Forskningsbasert utdanning?: Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Merknader

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

Første henvisning:
(Forfatter1, Forfatter2, Forfatter3, Forfatter4 & Forfatter5, årstall, ev. sidetall)

(Allen, O'Toole, Harris & McDonnell, 2011)

Påfølgende henvisninger:
(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

Allen mfl. (2011, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D. & Forfatter, E. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Allen, J., O'Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Festival & special event management (5. utg.). Milton: Wiley.

Merknader

Ved første henvisning tas alle forfatternavn med. Deretter henviser man til første forfatter etterfulgt av mfl. eller et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

(Roeder mfl., 1967)

Roeder mfl. (1967, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F. & Forfatter, G. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K. & Peterson, R. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av mfl. eller et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

(Thatcher mfl., 2002)

Thatcher mfl. (2002, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., … Forfatter, H. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Thatcher, J., Bohman, P., Burks, M., Henry, S. L., Regan, B., Swierenga, S., … Waddell, C. D. (2002). Constructing accessible web sites. Birmingham: Glasshouse.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av mfl. eller et al. I referanselisten føres de seks første forfatterne opp, etterfulgt av , … og den siste forfatteren.

Opplysinger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Redaktør(er), årstall)

(Kassah, Tingvoll & Kassah, 2014)

I referanselisten

Redaktør, A., Redaktør B. & Redaktør, C. (Red.). (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kassah, B. L., Tingvoll, W.-A. & Kassah, A. K. (Red.). (2014). Samhandlingsreformen under lupen: Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget.

Merknader

Bruk dette eksempelet dersom du ønsker å henvise til en bok med redaktør(er), en antologi, som en helhet som dekker et bestemt tema eller fagområde. Dersom du derimot ønsker å henvise til et bestemt kapittel i en antologi følger du eksempelet for Kapittel i bok med redaktør(er).

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Bjørnenak & Helgesen, 2009)

Bjørnenak og Helgesen (2009, s. 101) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Kapittelets tittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Bokens tittel: Undertittel (s. xx-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Bjørnenak, T. & Helgesen, Ø. (2009). Kunderelasjoner og økonomisk styring. I B. T. Kalsaas (Red.), Ledelse av verdikjeder: Strategi, design og konkurranseevne (s. 99-115). Trondheim: Tapir akademisk.

I teksten

(Forfatter(e), årstall)

(Helle, 1994-1998)

I referanselisten

Forfatter, A. (eller Redaktør, A. (Red.)). (Årstall). Tittel: Undertittel (Bd. x-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (Bd. 1-2). Oslo: Aschehoug.

Merknader

Hvis du ønsker å henvise til en artikkel i ett av bindene følger du oppsettet til Kapittel i bok med redaktør(er) og legger inn informasjon om det aktuelle bindet før sidetallene artikkelen har i boka:

Bull, T. (1994). Nordnorsk språkvariasjon. I M. A. Hauan (Red.), Nordnorsk kulturhistorie: Det mangfoldige folket (Bd. 2, s. 228-239). Oslo: Gyldendal.

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Eco, 2015)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel [Ebok-leser, hvis nødvendig]. DOI eller Hentet fra URL

Eco, U. (2015). How to write a thesis. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004&p00

Merknader

Ebok-leser skal angis hvis du har lest boken på et lesebrett, f.eks. Kindle. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses på nett.

Hvis boken har en DOI, bruk denne. Hvis ikke brukes URL.

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996)

I referanselisten

Organisasjon (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

  Artikler

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Heimtun, 2010)

Heimtun (2010, s. 180) argumenterer ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175-192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Merknader

Heftenummer (issue)

Dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering skal man ikke ta med heftenummeret.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

(Pettersen & Solstad, 2014)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) hevder ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Pettersen, I. J. & Solstad, E. (2014). Managerialism and Profession-Based Logic: The Use of Accounting Information in Changing Hospitals. Financial Accountability & Management, 30(4), 363-382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Merknader

Heftenummer (issue)

Dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering skal man ikke ta med heftenummeret.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

Første henvisning:
(Forfatter1, Forfatter2, Forfatter3, Forfatter4 & Forfatter5, årstall, ev. sidetall)

(Chandon, Hutchinson, Bradlow & Young, 2009)

Påfølgende henvisninger:
(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

Chandon mfl. (2009, s. 10) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D. & Forfatter, E. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T. & Yound, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), 1-17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1.

Merknader

Ved første henvisning tas alle forfatternavn med. Deretter henviser man til første forfatter etterfulgt av mfl. eller et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Heftenummer (issue)

Dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering skal man ikke ta med heftenummeret.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F. & Forfatter, G. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av mfl. eller et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Heftenummer (issue)

Dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering skal man ikke ta med heftenummeret.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

EndNote

Legges inn på lik linje med andre tidsskriftartikler. Husk ett navn pr linje i Author-feltet.

I teksten

(Forfatter1 mfl., årstall, ev. sidetall)

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., … Forfatter, H. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av mfl. eller et al. I referanselisten føres de seks første forfatterne opp, etterfulgt av , … og den siste forfatteren.

Heftenummer (issue)

Dersom tidsskriftet har gjennomgående nummerering skal man ikke ta med heftenummeret.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

EndNote

Legges inn på lik linje med andre tidsskriftartikler. Husk ett navn pr linje i Author-feltet.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, s. 21) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel. Avistittel, sidetall.

Madsen, O. J. (2009, 14.-20. august). Oss selv gjennom røykteppet, Morgenbladet, s. 20-22.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, avsnitt 3) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel. Avistittel. Hentet fra URL

Madsen, O. J. (2009, 14. august). Oss selv gjennom røykteppet, Morgenbladet. Hentet fra https://morgenbladet.no

Merknader

Vi anbefaler å lenke til avisens hovedside for å unngå døde lenker.

I teksten

("Korttittel," årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Høyre vil opprette," 2009)

I referanselisten

Artikkeltittel. (År, Dato). Avistittel. Hentet fra URL

Høyre vil opprette fond for Lofoten. (2009, 13. august). Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no

Merknader

I henvisning i tekst brukes en korttittel, f.eks. de tre første ordene i artikkeltittelen, eller hele tittelen hvis den er kort. Korttittelen omsluttes av anførselstegn.

  Offentlige kilder

Om lover

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel. Man trenger ikke vise hvor man har hentet loven fra.

I teksten

(Lovens korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I opplæringslova (1998, § 6-2) står det ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel.

Opplæringslova. (1998). Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa.

I teksten

(Forskriftens korttittel, årstall, ev. paragraf/kapittel nr, avsnitt)

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I følge forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, kap. 4, avsnitt 2) skal barnehagen være ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift 24. april 2017 nr. 487 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagen (2017, s. 25) står det at ...

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. Hentet fra URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Merknader

Hvis du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge eksempelet for Forskrifter.

I teksten

(Organisasjon, årstall planen gjelder fra, ev. sidetall)

(Utdanningsdirektoratet, 2013)

I følge læreplan i naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 14) skal ...

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel på læreplan (Kode, hvis planen har det). Hentet fra URL

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag (NAT1-03). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/

Om meldinger til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Stortingsmeldinger heter nå "Melding til Stortinget" (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

Eksempelet nedenfor bygger på Stortingets anbefalinger i "Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger".

I teksten

(Meld. St. Nummer (Sesjonsangivelse), ev. sidetall)

(Meld. St. 33 (2015-2016))

I referanselisten

Meld. St. Nummer (Sesjonsangivelse). Tittel: Undertittel.

Meld. St. 33 (2015-2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet.

Om proporsisjoner til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Odeltingsproposisjoner heter nå "Proposisjon til Stortinget" (Prop. nr. L). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

Eksempelet nedenfor bygger på Stortingets anbefalinger i "Hvordan henvise til Stortingsforhandlinger".

I teksten

(Prop. Nummer (Sesjonsangivelse), ev. sidetall)

(Prop. 154 L (2012-2013))

I referanselisten

Prop. Nummer (Sesjonsangivelse). Tittel: Undertittel.

Prop. 154 L (2012-2013). Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.): Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 7. mai 2013, godkjent i statsråd samme dag: (Regjeringen Stoltenberg II).

I teksten

(NOU Årstall:Nummer, ev. sidetall)

Det fremgår i utredningen (NOU 2016:16, s. 10) ...

I referanselisten

NOU Årstall:Nummer. Tittel: Undertittel.

NOU 2016:16. Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Merknader

Vi har valgt å utelate dokumentets nettadresse, da denne kan bli endret over tid.

I teksten

(Statistikkprodusent, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

Første henvisning:
(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2017)

Påfølgende henvisninger:
(SSB, 2017)

I referanselisten

Statistikkprodusent. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel. Hentet fra URL

Statistisk sentralbyrå. (2017, 17. november). Folkemengde og befolkningsendringar. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde

  Annet

I teksten

(Forfatter/produsent, årstall)

(Hansen, 2016)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på datasettet. (Versjon, hvis tilgjengelig) [Utgiver]. DOI eller Hentet fra URL

Hansen, P. (2016). Replication data for: What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development (V1) [DataverseNO]. https://doi.org/10.18710/JEWIVW

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Kleemann (2015, s. 34) viser i sin avhandling hvordan språket ...

(Smedseng, 2014)

I referanselisten

Trykt

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på avhandling/oppgave. (Doktoravhandling/Masteroppgave). Institusjon, sted.

Kleemann, C. B. (2015). Lek på to språk: En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage. (Doktoravhandling). UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Fra institusjonsarkiv

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på avhandling/oppgave. (Doktoravhandling/Masteroppgave). Hentet fra URL

Smedseng, N. (2014). The northern lights experience: Negotiation strategies. (Masteroppgave). Hentet fra https://munin.uit.no

Merknader

Dersom doktoravhandlingen/masteroppgaven er hentet fra et institusjonsarkiv (som Munin) trenger man ikke ha med institusjonsnavn eller sted. Man legger da til «Hentet fra» etterfulgt av URL til institusjonsarkivet.

I teksten

(Organisasjon/Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Rafoss, 2006)

I referanselisten

Organisasjon/Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel. (Rapportnr. xxx). Utgivelsessted: Utgiver.

Rafoss, K. (2006). Spill om spillemidler: En studie av idrettspolitiske beslutningsprosesser knyttet til finansiering, prioritering og lokalisering av store innendørsanlegg i Nord-Norge. (HiF-Rapport 2006:8). Alta: Høgskolen i Finnmark.

Merknader

Hvis rapporten ligger på nett kan du erstatte utgivelsessted og utgiver med en lenke til rapporten.

Organisasjon/Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel. (Rapportnr. xxx). Hentet fra URL

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Standard Norge, 1997)

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel på standard (Standard nr.). Utgivelsessted: Utgiver.

Standard Norge. (1997). Tømrer og skurlast: Metode for måling av kjennetegn (NS-EN 1310). Lysaker: Standard Norge.

Merknader

Hvis standarden ligger på nett kan du erstatte utgivelsessted og utgiver med en lenke til standarden.

Organisasjon. (Årstall). Tittel på standard (Standard nr.). Hentet fra URL

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Prebensen, 1999)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på konferansebidrag. I: A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Konferansepublikasjonens tittel (s. xx-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Prebensen, N. (1999). Autensitetens målbarhet. I: K. O. K. Olsen & N. Prebensen (Red.), 8. Nordiske forskersymposium i turisme, Alta, 18.-21. november, 1999 (s. 115-128). Alta: Høgskolen i Finnmark.

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Svendsen, 2005)

(Svendsen & Askheim, 2017)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på innførsel. I Tittel på oppslagsverk (utg.). Utgivelsessted: Forlag

Svendsen, T. O. (2005). Alta. I Store norske leksikon (4. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget.

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på innførsel. I Tittel på oppslagsverk. Hentet lesedato fra URL

Svendsen, T. O. & Askheim, S. (2017). Alta. I Store norske leksikon. Hentet 5. desember 2017 fra https://snl.no/Alta

I teksten

("Korttittel," Årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Arbeidsmedisin," 2005)

("Sjakk," 2017)

I referanselisten

Tittel på innførsel. (Årstall). I Tittel på oppslagsverk (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Arbeidsmedisin. (2005). I Store norske leksikon (4. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget.

Tittel på innførsel. (Årstall). I Tittel på oppslagsverk. Hentet lesedato fra URL

Sjakk. (2017). I Wikipedia. Hentet 6. desember 2017 fra http://no.wikipedia.org/wiki/Sjakk.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Kvittingen, 2017)

(Institusjon/Organisasjon, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Helsedirektoratet, 2013)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel: Undertittel. Hentet lesedato fra URL

Kvittingen, I. (2017, 29. mai). Store trær truer blåbær. Hentet fra http://forskning.no/mat-jord-og-skog-naturvitenskap/2017/05/store-traer-truer-blabaer-tett-skog-truer-blabaerene

Institusjon/Organisasjon. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel: Undertittel. Hentet lesedato fra URL

Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostråd fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

Merknader

Dersom nettsiden ikke har en personlig forfatter kan du oppgi institusjon/organisasjon som forfatter.

Bruk dato for publiseringstidspunkt eller siste oppdatering hvis den er tilgjengelig.

Dersom årstall ikke er oppgitt på nettsiden skriver du u.å = uten år eller n.d = no date i dette feltet

Lesedato, dvs. datoen du var inne på siden, oppgis dersom det er sannsynlig at innholdet på siden ofte endres/oppdateres

Dersom du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din.
Eksempel:
Kidspsych er et interaktivt nettsted for barn (http://www.kidspsych.org).

I teksten

(Bloggforfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Chaffey, 2017)

I referanselisten

Bloggforfatter, A. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel på blogginnlegg [Blogginnlegg]. Hentet fra URL

Chaffey, P. (2017, 4. desember). EUs eGoverment-rapport [Blogginnlegg]. Hentet fra https://paulchaffey.blogspot.no/2017/12/eus-egovernment-rapport.html

I teksten

(Produsent & Regissør, årstall)

(Lumet & Fonda, 1957)

I referanselisten

Produsent, A. (Produsent) & Regissør, A. (Regissør). (Årstall). Tittel [Materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Lumet, S. (Produsent) & Fonda, H. (Regissør). (1957). 12 angry men [DVD]. USA: Orion-Nova Productions.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. tidsangivelse/spenn)

(Låg, 2016)

I videoklippet (Låg, 2016, 00:10) vises det ...

I referanselisten

Forfatter, A. [Screen name, hvis det finnes]. (Årstall, publiseringsdato). Tittel [Videoklipp]. Hentet fra URL

Låg, T. (2016, 4. oktober). Oria: Finne en bestemt artikkel [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=LnwZ4vD9axo

Merknader

Sett navnet på personen som postet videoklippet i forfatterfeltet. Hvis videoen er publisert under et nick (screen name) tas dette med i skarpe klammer etter virkelig navn. Hvis kun nick er kjent settes dette i forfatterfeltet uten skarpe klammer.

I teksten

(Låtskriver/Komponist, copyright-år, spor)

(Kiwanuka, 2016, spor 6)

(Bernard & Smith, 1934/2010, spor 7)

I referanselisten

Låtskriver/Komponist (Copyright år). Tittel på sang [Innspilt av A. Artist (hvis annen enn låtskriver/komponist)]. På Tittel på album [Materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato)

Kiwanuka, M. (2016). One more night. På Love & Hate [CD]. [London]: Polydor.

Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [Innspilt av K. Nilsen]. På Have yourself a merry little Christmas [CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

Om sekundærkilder

Sekundærkilde: Å vise til bøker som er omtalt i en annen bok. En hovedregel er at du alltid skal gå til den kilden det henvises til (primærkilden), men dersom du ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde.

I litteraturlisten fører du opp sekundærkilden, altså den du har foran deg og har lest gjennom. Du skal ikke føre opp primærkilden på litteraturlisten

I teksten

Forfatter av originalkilde nevnes i teksten etterfulgt av: (sitert/referert i sekundærkilde)

Eksempel:
Dette er helt grunnleggende ifølge Florence Nightingale (sitert i Kirkevold, 2001, s. 89)

I referanselisten

Forfatter av sekundærkilde føres opp i referanselista/litteraturlista.

Kirkevold, M. (2001). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering (2. utg.). Oslo: Gyldendal

Som hovedregel skal det refereres til primærkilden. Der dette er oppgitt i kompendiet, refereres dokumentet i henhold til vanlige regler. Er dokumentet et kapittel fra en bok med redaktør(er), se eksempel for Kapittel i bok med redaktør(er). Er dokumentet hentet fra et tidsskrift, se eksemplene under Artikler.

NB! Dersom opplysninger om opprinnelig kilde mangler bør du være kritisk til å bruke det som referanse.

Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f.eks. (T.P. Olsen, e-post, 23. oktober 2014) eller (A. Skogli, forelesning, 1. november 2014). Det er også mulig å bruke fellesbetegnelsen personlig kommunikasjon: (O. Johansen, personlig kommunikasjon, 3. juli 2013). Disse kildene skal kun angis i teksten og ikke føres opp i referanselisten. Husk også at ved bruk av muntlige kilder må man be om bekreftelse fra personen på at han/hun er riktig gjengitt.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Harstad kommune (2011) informerer om ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel. Upublisert materiale. Institusjon, sted (hvis tilgjengelig).

Harstad kommune. (2011). Tittel i kursiv. Upublisert materiale. Harstad.Ansvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 23.04.2018 14:03
Nyttige verktøy
Referansestil
Oppdatert 08.03.18
Skip to main content