Eksempelsamling APA 6th norsk

Denne eksempelsamlingen gir generelle anbefalinger om hvordan du refererer til en rekke forskjellige kilder og hvordan du setter dem opp i referanselisten basert på APA-stilen. Den kan brukes som en mal alene eller sammen med den norske APA-stilen (APA 6th norsk) som Universitetsbiblioteket ved UiT har laget til referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes andre retningslinjer for referansehåndtering for ditt studium enn det som gis her i vår eksempelsamling. Vi anbefaler derfor alle å ta kontakt med faglærer/veileder for å høre hvilke regler som gjelder for de enkelte fag.

APA-stilen er en referansestil som bruker forfatter og dato i parentesene i teksten. Referanselisten ordnes alfabetisk på forfatternes etternavn og skal inneholde opplysninger om hvem som har forfattet dokumentet, når det ble publisert, hva det heter og hvor det kommer fra (who, when, what, where).

Denne APA-eksempelsamlingen er basert på en norsk bearbeiding av den sjette utgaven av Publication Manual of the American Psychological Association, resultatet av et nasjonalt samarbeid for å lage en standard for norsk APA-stil. Norsk APA-manual (2018) kan lastes ned fra Unit, og eksemplene i vår samling skal nå stemme overens med denne manualen.

Sist oppdatert: 25.10.2018

  Bøker

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Dalland (2017, s. 43) argumenterer ...

... (Dalland, 2017)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Dalland, O. (2017). Metode og oppgaveskriving (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Merknader

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

Kyvik og Vågan (2014, s. 23) mener ...

Det kan ha ... (Kyvik & Vågan, 2014)

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kyvik, S. & Vågan, A. (2014). Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Merknader

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

Første henvisning:
(Forfatter1, Forfatter2, Forfatter3, Forfatter4 & Forfatter5, årstall, ev. sidetall)

(Allen, O'Toole, Harris & McDonnell, 2011)

Påfølgende henvisninger:
(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

Allen et al. (2011, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D. & Forfatter, E. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Allen, J., O'Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Festival & special event management (5. utg.). Milton: Wiley.

Merknader

Ved første henvisning tas alle forfatternavn med. Deretter henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Roeder et al., 1967)

Roeder et al. (1967, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F. & Forfatter, G. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K. & Peterson, R. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Thatcher et al., 2002)

Thatcher et al. (2002, s. 54) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., … Forfatter, H. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Thatcher, J., Bohman, P., Burks, M., Henry, S. L., Regan, B., Swierenga, S., … Waddell, C. D. (2002). Constructing accessible web sites. Birmingham: Glasshouse.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av et al. I referanselisten føres de seks første forfatterne opp, etterfulgt av utelatelsestegn (…) og så den siste forfatteren.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

I teksten

(Redaktør(er), årstall)

(Kassah, Tingvoll & Kassah, 2014)

I referanselisten

Redaktør, A., Redaktør B. & Redaktør, C. (Red.). (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kassah, B. L., Tingvoll, W.-A. & Kassah, A. K. (Red.). (2014). Samhandlingsreformen under lupen: Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget.

Merknader

Bruk dette eksempelet dersom du ønsker å henvise til en bok med redaktør(er), en antologi, som en helhet som dekker et bestemt tema eller fagområde. Hvis du derimot ønsker å henvise til et bestemt kapittel i en antologi følger du eksempelet for Kapittel i bok med redaktør(er).

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Bjørnenak & Helgesen, 2009)

Bjørnenak og Helgesen (2009, s. 101) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utg., s. xx-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Bjørnenak, T. & Helgesen, Ø. (2009). Kunderelasjoner og økonomisk styring. I B. T. Kalsaas (Red.), Ledelse av verdikjeder: Strategi, design og konkurranseevne (s. 99-115). Trondheim: Tapir akademisk.

Merknader

Merk at bøker uten redaktør(er) ikke refereres til på kapittelnivå, men som hel bok.

I teksten

(Forfatter(e), årstall)

(Helle, 1994-1998)

I referanselisten

Forfatter, A. (eller Redaktør, A. (Red.)). (Årstall). Tittel: Undertittel (bd. x-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Helle, K. (Red.). (1994-1998). Aschehougs norgeshistorie (bd. 1-2). Oslo: Aschehoug.

Merknader

Hvis du ønsker å henvise til en artikkel i ett av bindene følger du oppsettet til Kapittel i bok med redaktør(er) og legger inn informasjon om det aktuelle bindet før sidetallene artikkelen har i boka:

Bull, T. (1994). Nordnorsk språkvariasjon. I M. A. Hauan (Red.), Nordnorsk kulturhistorie: Det mangfoldige folket (bd. 2, s. 228-239). Oslo: Gyldendal.

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall)

(Eco, 2015)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.) [Ebok-leser, hvis nødvendig]. DOI eller Hentet fra URL

Eco, U. (2015). How to write a thesis. Hentet fra http://site.ebrary.com/lib/tromsoub/detail.action?docID=11031004&p00

Merknader

Ebok-leser skal angis hvis du har lest boken på et lesebrett, f.eks. Kindle. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses på nett.

Hvis boken har DOI, bruk denne. Hvis ikke brukes URL.

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 1996)

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. (1996). Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.

Merknader

Bruk den fullstendige navneformen i teksten for å unngå misforståelser. Hvis institusjons- eller organisasjonsnavnet har en godt kjent og entydig forkortelse kan man introdusere forkortelsen i skarpe klammer ved første henvisning og deretter vise til denne kortformen.

Ved første henvisning:
... (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018)

Ved senere henvisninger:
... (NTNU, 2018)

  Artikler

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Heimtun, 2010)

Heimtun (2010, s. 180) argumenterer ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller URL (hvis det finnes)

Heimtun, B. (2010). The holiday meal: Eating out alone and mobile emotional geographies. Leisure Studies, 29(2), 175-192. https://doi.org/10.1080/02614360903261495

Merknader

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

(Pettersen & Solstad, 2014)

Pettersen og Solstad (2014, s. 365) hevder ...

I referanselisten

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Pettersen, I. J. & Solstad, E. (2014). Managerialism and profession-based logic: The use of accounting information in changing hospitals. Financial Accountability & Management, 30(4), 363-382. https://doi.org/10.1111/faam.12043

Merknader

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

Første henvisning:
(Forfatter1, Forfatter2, Forfatter3, Forfatter4 & Forfatter5, årstall, ev. sidetall)

(Chandon, Hutchinson, Bradlow & Young, 2009)

Påfølgende henvisninger:
(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

Chandon et al. (2009, s. 10) viser til ...

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D. & Forfatter, E. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Chandon, P., Hutchinson, J. W., Bradlow, E. T. & Yound, S. H. (2009). Does in-store marketing work? Effects of the number and position of shelf facings on brand attention and evaluation at the point of purchase. Journal of Marketing, 73(6), 1-17. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.1.

Merknader

Ved første henvisning tas alle forfatternavn med. Deretter henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

... (Dietz et al., 2007, s. 1516)

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F. & Forfatter, G. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Dietz, P. M., Williams, S. B., Callaghan, W. M., Bachman, D. J., Whitlock, E. P. & Hornbrook, M. C. (2007). Clinically identified maternal depression before, during, and after pregnancies ending in live births. The American Journal of Psychiatry, 164(10), 1515-1520. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.06111893.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

... (Yasuhara et al., 2013, s. 23391)

I referanselisten

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., … Forfatter, H. (Årstall). Tittel på artikkel: Undertittel. Tittel på tidsskrift, Volume(Issue), sidetall xx-xx. DOI eller Hentet fra URL (hvis det finnes)

Yasuhara, T., Agari, T., Kameda, M., Kondo, A., Kuramoto, S., Jing, M., ...Date, I. (2013). Regenerative medicine for epilepsy: From basic research to clinical application. International Journal of Molecular Sciences, 14(12), 23390-23401. https://doi.org/10.3390/ijms141223390.

Merknader

Ved henvisning i tekst tas kun første forfatter med, etterfulgt av et al. I referanselisten føres de seks første forfatterne opp, etterfulgt av , … og den siste forfatteren.

DOI

Det har nå kommet nye retningslinjer for hvordan man skal presentere Digital Object Identifiers (DOI) i referanselisten. Det nye er at DOI skal presenteres som en fullstendig lenke:

Vi anbefaler alle å følge de nye retningslinjene, men vil samtidig opplyse om at det ifølge APA stilen foreløpig også er tillatt å presentere DOI på følgende vis:

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, s. 21) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel: Undertittel. Avistittel, sidetall.

Madsen, O. J. (2009, 14.-20. august). Oss selv gjennom røykteppet. Morgenbladet, s. 20-22.

Merknader

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Madsen, 2009)

Madsen (2009, avsn. 3) mener ...

I referanselisten

Forfatter, A. (År, Dato). Artikkeltittel: Undertittel. Avistittel. Hentet fra URL

Madsen, O. J. (2009, 14. august). Oss selv gjennom røykteppet. Morgenbladet. Hentet fra https://morgenbladet.no

Merknader

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

APA anbefaler å lenke til avisens hovedside for å unngå døde lenker.

I teksten

("Korttittel," årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Høyre vil opprette," 2009)

I referanselisten

Artikkeltittel: Undertittel. (År, Dato). Avistittel. Hentet fra URL

Høyre vil opprette fond for Lofoten. (2009, 13. august). Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no

Merknader

I henvisning i tekst brukes en korttittel, f.eks. de tre første ordene i artikkeltittelen, eller hele tittelen hvis den er kort. Korttittelen omsluttes av anførselstegn.

Ta med seksjon om nødvendig for å skille ulike utgaver eller deler av avisen fra hverandre (for eksempel: Aftenposten, Kultur).

  Offentlige kilder

Om lover

I Norge henviser vi til «originalloven» som konsolideres ved endringer. Det er den konsoliderte versjonen av lover som står i lovsamlingen, og man bruker originaldatoen når man refererer til den. Man kan også vise til dato for endringer hvis man diskuterer selve endringen, men da refererer man til endringens offisielle tittel.

I teksten

(Lovens korttittel, årstall, ev. paragraf)

(Opplæringslova, 1998)

I opplæringslova (1998, § 6-2) ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Hentet fra URL

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Merknader

En oversikt over korttitler og datokoder finnes i Lovdata. For juridiske tekster kan det gjelde andre krav (se f.eks. forfatterveiledningen for Tidsskrift for Rettsvitenskap)

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i lover. Lover skal skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres.

Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, dvs. som nettsider, bøker, etc.

I teksten

(Forskriftens korttittel, årstall, ev. paragraf/kapittelnr., avsnitt)

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I følge forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, kap. 4, avsn. 2) skal barnehagen være ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Hentet fra URL

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Merknader

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i forskrifter. Forskrifter skal skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres.

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I den nye rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25) står det ...

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. Hentet fra URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no

Merknader

Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Bruk helst rammeplan publisert på internett. Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok med redaktør.

Hvis du har lest rammeplanen på Lovdata skal du følge eksempelet for Forskrifter.

Om læreplaner

Bruk helst den elektroniske versjonen av læreplanen, da denne er mest oppdatert.
Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet bør stå som forfatter av Overordnet del (den er vedtatt ved kongelig resolusjon), mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag.

I teksten

(Organisasjon, årstall planen gjelder fra, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2013)

I følge læreplan i naturfag (Udir, 2013, s. 14) skal ...

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel på læreplan (Plankode). Hentet fra URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/53d21ea2bc3a4202b86b83cfe82da93e/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i naturfag (NAT1-03). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/NAT1-03/

Om meldinger til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Stortingsmeldinger heter nå "Melding til Stortinget" (Meld. St.). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

I teksten

(Departement, årstall, ev. sidetall)

(Arbeids- og sosialdepartementet, 2016, s. 14)

I referanselisten

Departement. (publiseringsår). Tittel: Undertittel (Meldingsnr. (år-år)). Hentet fra URL (eller Sted: Departementet.)

Arbeids- og sosialdepartementet. (2016). NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet (Meld. St. 33 (2015-2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no

Om proposisjoner til Stortinget

F.o.m. 1. oktober 2009 er lovbehandlingen i Stortinget endret og publikasjoner fra Stortinget og regjering har fått nye navn. Odeltingsproposisjoner heter nå "Proposisjon til Stortinget" (Prop. nr. L). Nye publikasjonsbetegnelsene fra Stortinget.

I teksten

(Departement, årstall, ev. sidetall)

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2013, s. 11)

I referanselisten

Departement. (publiseringsår). Tittel: Undertittel (Prop nr. (år-år). Hentet fra URL (eller Sted: Departementet.)

Justis- og beredskapsdepartementet. (2013). Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) (Prop. 154 L (2012-2013)). Hentet fra https://www.regjeringen.no

I teksten

(NOU Årstall: Nummer, ev. sidetall)

... (NOU 2016: 16, s. 10)

... NOU 2016: 16 (s. 29)

I referanselisten

NOU Årstall: Nummer. (Årstall). Tittel: Undertittel. Hentet fra URL (eller Sted: Departement.)

NOU 2016: 16. (2016). Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Hentet fra https://www.regjeringen.no

Merknader

Det er ikke nødvendig å gjenta årstallet i parentesen når du oppgir NOU-nummeret i teksten.

I teksten

(Statistikkprodusent, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

Første henvisning:
(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2018)

Påfølgende henvisninger:
(SSB, 2018)

I referanselisten

Statistikkprodusent. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel. Hentet fra URL

Statistisk sentralbyrå. (2018, 22. august). Folkemengde og befolkningsendringar. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde

Statistikk fra statistikkbanken

Hvis du vil vise til egenprodusert statistikk fra Statistikkbanken kan du ta en titt på det påfølgende eksempelet. Husk at du må redegjøre i teksten for hvilke søk du har gjort og hvordan du oppnådde resultatene.

I teksten

(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2017)

(SSB, 2017)

I referanselisten

Statistisk sentralbyrå. (2017). 08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2016 [Datasett]. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/08145

  Annet

I teksten

(Forfatter/produsent, årstall)

(Hansen, 2016)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på datasettet. (Versjon, hvis tilgjengelig) [Utgiver]. DOI eller Hentet fra URL

Hansen, P. (2016). Replication data for: What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development (V1) [DataverseNO]. https://doi.org/10.18710/JEWIVW

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Kleemann (2015, s. 34) viser i sin avhandling hvordan språket ...

(Smedseng, 2014)

I referanselisten

Trykt

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave). Institusjon, Utgivelsessted.

Kleemann, C. B. (2015). Lek på to språk: En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage (Doktoravhandling). UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Fra institusjonsarkiv

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave, eventuelt Institusjon eller land). Hentet fra URL

Smedseng, N. (2014). The northern lights experience: Negotiation strategies (Masteroppgave). Hentet fra https://munin.uit.no

Merknader

Dersom doktoravhandlingen/masteroppgaven er hentet fra et institusjonsarkiv med en URL som inneholder institusjonsnavnet er det ikke nødvendig å oppgi dette i parentesen etter tittelen, som f.eks. Munin: https://munin.uit.no. Hvis URLen ikke er selvforklarende legger man til institusjonsnavnet i parentesen etter tittelen, f.eks: ... (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

APA legger til land på alle institusjoner som ikke ligger i USA. Ta med land dersom det anses som nyttig ut fra norske forhold.

I teksten

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

(Rafoss, 2006)

I referanselisten

Forfatter, A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. (Seriekode/Rapportnavn og nr.). Utgivelsessted: Utgiver.

Rafoss, K. (2006). Spill om spillemidler: En studie av idrettspolitiske beslutningsprosesser knyttet til finansiering, prioritering og lokalisering av store innendørsanlegg i Nord-Norge. (HiF-Rapport 2006:8). Alta: Høgskolen i Finnmark.

Merknader

Hvis rapporten ligger på nett kan du erstatte utgivelsessted og utgiver med en lenke til rapporten.

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. (Seriekode/Rapportnavn og nr.). Hentet fra URL

I teksten

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

(Standard Norge, 1997)

I referanselisten

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode). Utgivelsessted: Utgiver.

Standard Norge. (1997). Tømrer og skurlast: Metode for måling av kjennetegn (NS-EN 1310). Lysaker: Standard Norge.

Merknader

Hvis standarden ligger på nett kan du erstatte utgivelsessted og utgiver med en DOI eller lenke til standarden.

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Standard nr.). DOI eller Hentet fra URL

Om konferansebidrag

Konferanseartikler kan du finne i bøker eller i periodika/tidsskrift. Da bruker du samme mal som for kapittel i bok med redaktør eller tidsskriftartikkel.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

(Prebensen, 1999)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Konferansebidragets tittel: Undertittel. I A. Redaktør & B. Redaktør (Red.), Konferansepublikasjonens tittel: Undertittel (s. xx-xx). Utgivelsessted: Forlag.

Prebensen, N. (1999). Autensitetens målbarhet. I K. O. K. Olsen & N. Prebensen (Red.), 8. Nordiske forskersymposium i turisme, Alta, 18.-21. november, 1999 (s. 115-128). Alta: Høgskolen i Finnmark.

I teksten

(Forfatter(e), årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Svendsen, 2005)

(Svendsen & Askheim, 2018)

I referanselisten

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., bd., s. x-x). Utgivelsessted: Forlag.

Svendsen, T. O. (2005). Alta. I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (4. utg., bd. 1, s. 241-242). Oslo: Kunnskapsforlaget.

Forfatter, A. (publiseringstidspunkt). Tittel på innførsel. I Tittel på oppslagsverk. Hentet [ev. lesedato] fra URL

Svendsen, T. O. & Askheim, S. (2018, 2. august). Alta. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/Alta

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

I teksten

("Korttittel," Årstall, ev. sidetall/avsnitt)

("Arbeidsmedisin," 2005)

("Sjakk," u.å.)

I referanselisten

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I A. Redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk (utg., bd., s. x-x). Utgivelsessted: Forlag.

Arbeidsmedisin. (2005). I P. Henriksen (Red.), Store norske leksikon (4. utg., bd. 1, s. 431). Oslo: Kunnskapsforlaget.

Tittel på innførsel. (publiseringstidspunkt). I Tittel på oppslagsverk. Hentet lesedato fra URL

Sjakk. (u.å.). I Wikipedia. Hentet 6. desember 2017 fra http://no.wikipedia.org/wiki/Sjakk.

Merknader

Hvis innholdet på nett kan endres over tid er det viktig å ta med enten dato for siste oppdatering i parentesen for publiseringstidspunkt eller legge til en lesedato før URL.

Artikler fra Wikipedia endres ofte, så lesedato må alltid være med. I tillegg settes publiseringstidspunkt til u.å. ettersom opprinnelig publiseringsår ikke er oppgitt på siden.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Kvittingen, 2017)

(Institusjon/Organisasjon, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

(Helsedirektoratet, 2013)

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel: Undertittel. Hentet [ev. lesedato] fra URL

Kvittingen, I. (2017, 29. mai). Store trær truer blåbær. Hentet fra http://forskning.no/mat-jord-og-skog-naturvitenskap/2017/05/store-traer-truer-blabaer-tett-skog-truer-blabaerene

Institusjon/Organisasjon. (Årstall, publiseringsdato/dato sist oppdatert). Tittel: Undertittel. Hentet [ev. lesedato] fra URL

Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostråd fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

Merknader

Informasjon på nettsteder oppdateres stadig, og av og til er det ikke mulig å finne eksakt publiseringsdato. Dersom det finnes informasjon om publiseringstidspunkt eller siste oppdatering brukes dette.

Dersom du ikke finner publiseringdato eller årstall, bruker du u.å = uten år.

Det er ikke nødvendig å ha med lesedato (besøksdato) for vanlige nettsider, men dersom innholdet på en side endres ofte skal lesedato være med. Hvis det er oppgitt en tydelig dato for når siden sist ble endret, oppgis denne i stedenfor lesedato.

Noen ganger er det best å oppgi den fullstendige URLen til en nettside, mens andre ganger holder det med en kort URL til hele nettstedet. Oppgi den URLen som er mest hensiktsmessig for at leseren skal kunne finne nettsiden du brukte. Her er det ingen fasit, så bedøm så godt du kan og gå videre. Her kommer noen retningslinjer:
Oppgi den fullstendige URLen til nettsiden når:

  • det er vanskelig å søke fra hjemmesiden, eller
  • det er en bloggpost eller annet online forum, eller
  • det er nyttig for leseren (f.eks. i studentoppgaver)

Oppgi den korte URLen til en hjemmeside når:

  • nettsiden du brukte er søkbar derfra, eller
  • URLen kan endres over tid, eller
  • det er en artikkel i en betalingsdatabase (i så fall oppgir du tidsskriftets hjemmeside)

Dersom du ønsker å vise til et helt nettsted, men ikke en spesifikk nettside derfra, er det nok å legge inn URL-en til nettstedet i teksten din.
Eksempel:
Kidspsych er et interaktivt nettsted for barn (http://www.kidspsych.org).

I teksten

(Bloggforfatter, årstall, ev. avsnitt)

(Chaffey, 2017)

I referanselisten

Bloggforfatter, A. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel på blogginnlegg [Blogginnlegg]. Hentet fra URL

Chaffey, P. (2017, 4. desember). EUs eGoverment-rapport [Blogginnlegg]. Hentet fra https://paulchaffey.blogspot.no/2017/12/eus-egovernment-rapport.html

I teksten

(Produsent & Regissør, årstall)

(Lumet & Fonda, 1957)

I referanselisten

Produsent, A. (Produsent) & Regissør, A. (Regissør). (Årstall). Tittel [Materialtype]. Utgivelsessted: Utgiver.

Lumet, S. (Produsent) & Fonda, H. (Regissør). (1957). 12 angry men [DVD]. USA: Orion-Nova Productions.

I teksten

(Institusjon/Ansvarlig person, årstall, ev. tidsangivelse/spenn)

(Låg, 2016)

I videoklippet (Låg, 2016, 00:10) vises det ...

I referanselisten

Institusjon/Ansvarlig, A. [Screen name, hvis det finnes]. (Årstall, publiseringsdato). Tittel [Videoklipp]. Hentet fra URL

Låg, T. (2016, 4. oktober). Oria: Finne en bestemt artikkel [Videoklipp]. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=LnwZ4vD9axo

Merknader

Sett navnet på personen som postet videoklippet i forfatterfeltet. Hvis videoen er publisert under et nick (screen name) tas dette med i skarpe klammer etter virkelig navn. Hvis kun nick er kjent settes dette i forfatterfeltet uten skarpe klammer.

I teksten

(Låtskriver/Komponist, copyright-år, spor)

(Kiwanuka, 2016, spor 6)

(Bernard & Smith, 1934/2010, spor 7)

I referanselisten

Låtskriver/Komponist (Copyright år). Tittel på sang [Innspilt av A. Artist (hvis annen enn låtskriver/komponist)]. På Tittel på album [Materialtype]. Utgivelsessted: Plateselskap. (Innspillingsdato dersom innspillingen er en annen enn copyright-dato)

Kiwanuka, M. (2016). One more night. På Love & Hate [CD]. [London]: Polydor.

Bernard, F. & Smith, R. B. (1934). Winter wonderland [Innspilt av K. Nilsen]. På Have yourself a merry little Christmas [CD]. Oslo: Playroom Music. (2010)

Om sekundærkilder

Sekundærkilde: Å vise til bøker som er omtalt i en annen bok. En hovedregel er at du alltid skal gå til den kilden det henvises til (primærkilden), men dersom du ikke får tak i primærkilden, må du vise i teksten at du bruker sekundærkilde.

I litteraturlisten fører du opp sekundærkilden, altså den du har foran deg og har lest gjennom. Du skal ikke føre opp primærkilden på litteraturlisten

I teksten

Forfatter av originalkilde nevnes i teksten etterfulgt av: (referert i sekundærkilde)

Eksempel:
Dette er helt grunnleggende ifølge Florence Nightingale (referert i Kirkevold, 2001, s. 89)

I referanselisten

Forfatter av sekundærkilde føres opp i referanselista/litteraturlista.

Kirkevold, M. (2001). Sykepleieteorier: Analyse og evaluering (2. utg.). Oslo: Gyldendal.

Som hovedregel skal det refereres til primærkilden. Der dette er oppgitt i kompendiet, refereres dokumentet i henhold til vanlige regler. Er dokumentet et kapittel fra en bok med redaktør(er), se eksempel for Kapittel i bok med redaktør(er). Er dokumentet hentet fra et tidsskrift, se eksemplene under Artikler.

NB! Dersom opplysninger om opprinnelig kilde mangler bør du være kritisk til å bruke det som referanse.

Hvis du ønsker å vise til muntlige kilder som forelesninger, e-post eller telefonsamtaler kan du gjøre det ved å sette inn en parentes i teksten som viser hva slags kilde det er du viser til, f.eks. (T.P. Olsen, e-post, 23. oktober 2014) eller (A. Skogli, forelesning, 1. november 2014). Det er også mulig å bruke fellesbetegnelsen personlig kommunikasjon: (O. Johansen, personlig kommunikasjon, 3. juli 2013). Disse kildene skal kun angis i teksten og ikke føres opp i referanselisten. Husk også at ved bruk av muntlige kilder må man be om bekreftelse fra personen på at han/hun er riktig gjengitt.

I teksten

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Harstad kommune (2011) informerer om ...

I referanselisten

Forfatter, A. (Årstall). Tittel. Sted: Institusjon (hvis tilgjengelig). Upublisert.

Harstad kommune. (2011). Arbeidsdokument. Harstad: Harstad kommune. Upublisert.Ansvarlig for siden: Trine Sandmo
Sist oppdatert: 28.10.2020 16:54
Nyttige verktøy
Referansestil
Oppdatert 17.09.18