En viktig forutsetning for god læring, kunnskapsproduksjon og forsvarlig profesjonell praksis er grundig, effektivt og etterrettelig kildearbeid. Informasjonskompetanse omfatter de ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gjør oss i stand til å

 • omdanne våre informasjonsbehov til spørsmål som lar seg besvare
 • effektivt innhente informasjon
 • vurdere kildenes relevans og kvalitet, og
 • bruke dem forsvarlig i egen læring, problemløsning og formidling.

Utdanningene ved UiT er, som alle andre i høyere utdanning, forpliktet til å tilby undervisningstilbud som gjør det mulig for studentene å utvikle sin informasjonskompetanse. Kravet er nedfelt både i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning og i UiTs egen forskrift for studier.

Hva kan vi tilby?

Ved Universitetsbiblioteket har vi i en årrekke arbeidet med å hjelpe programansvarlige med å innarbeide informasjonskompetanse i sine studieprogrammer.

Nedenfor finner du en oversikt over ulike tilbud som UB gir for å bidra til økt informasjonskompetanse ved UiT. Felles for alle er at vi ønsker å bidra til at både studenter og ansatte skal kunne høste stort utbytte i form av alt det som god kildehåndtering medfører.

Ta kontakt med fagansvarlig for ditt fag eller med læringsstøttegruppa ved UB for å be om tilbud tilpasset ditt program og dine studenters behov.

Innføring i informasjonskompetanse

Alle studenter som begynner ved UiT tilbys en innføring i informasjonskompetanse. Tilbudene er i stadig utvikling, og kommer i mange varianter. For studenter som ikke har et integrert ansikt-til-ansikt undervisningstilbud, tilbyr vi nettkurset iKomp. Dette kurset tjener også som supplement til mange av campus-tilbudene.

Tilpassede og integrerte undervisningsopplegg

Vi tilbyr også undervisningsopplegg lenger ut i studieprogrammene, tilpasset studentenes progresjon og spesifikke behov (f.eks. i forbindelse med bachelor- eller master-oppgaveskriving). En viktig del av støtten til utdanningene er hjelp med tilpasning av læringsmål, vurderingsformer og emne- og studieplanbeskrivelser.

Veiledning

I biblioteket kan både studenter og ansatte på få hjelp og veiledning til (mer eller mindre systematiske) litteratursøk og spesialkildesøk. Veiledning avtales vanligvis direkte med fagansvarlig for ditt fag. Vi tilpasser veiledningen til tidligere søkeerfaring og informasjonsbehov. Dette tilbudet gis til grupper eller enkeltpersoner.

Frittstående enkeltkurs

Vi gjennomfører enkeltkurs for studenter og ansatte ved UiT etter avtale. Dette gjelder både ulike tema innen informasjonskompetanse, men også kurs/workshop i konkrete søkeverktøy og databaser. For kurs i EndNote henviser vi til informasjon på våre EndNote-sider.

Åpne kurs

Fra tid til annen settes det opp åpne kurs som er tilgjengelig for påmelding via Tavla. Eksempler er kurs i Oria (biblioteksøk), en enkelt fagdatabase, eller disiplinbaserte kurs i flere databaser.

Gå til oversikt over kurs vi tilbyr.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om de ulike tilbudene eller for å gjøre en avtale kan du ta kontakt med fagansvarlig for ditt fag. Alternativt kan du sende en epost til laering@ub.uit.no


Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing

Writing a PhD benefits from the acquisition of competencies outside of the specific study, e.g. being aware of current academic norms, knowing how to retrieve, manage and treat references, handling scientific research data, and being up-to-date about open access publication.

Take control of your PhD Journey is an annual seminar series designed for PhD students, coming from all fields of study. There is no previous knowledge required (The EndNote advanced seminar requires a basic knowledge of the software), but experience with the research process is highly recommended. Note that at present, the seminar series does not provide the participant with any ECTS points.

Content of the seminars

1. Academic integrity

Seminar on the issue of academic integrity and plagiarism in academia, where we look at selected cases of academic misconduct and, on a more general level, discuss why academia depends on being trusted by society. We also offer an introduction to the whys of sharing of scientific research data.

2. Searching for literature

Seminar on the issue of doing systematic literature searches and how to use scientific databases. Four different versions, all dependent on which discipline the student is researching: Humanities, Social sciences, Technology and Natural sciences, and Medicine and Health sciences. (At present, PhD students in law follow a separate course).

3. EndNote

Seminar on the issue of managing referencing through EndNote. Two different versions, all dependent on previous knowledge: The introductory course focuses on the basic functionalities of EndNote, such as creating an EndNote library and entering references into a Word document. The course for advanced users focuses on aspects of EndNote facilitating sharing, organising and publishing references.

4. Open Access publishing

Seminar on the issue of open access (OA) publishing, focusing on its advantages, both for the researcher and for society. It guides the students through self-archiving, finding the right OA publisher and applying to the UiT Publication Fund. It also provides information on archiving and sharing research data, and disseminating research through scientific social media.

5. Research data

Seminar on the issue of research data, focusing on the whys and hows of creating a Data Management Plan, e.g. how to manage, describe, archive and share research data.

Learning outcomes

If attending all individual seminars, the PhD student will be expected to have obtained the following learning outcomes:

Skills
•    Search scientific literature in relevant databases
•    Use EndNote for citing references as well as organising them
•    Search relevant Open Access publishers
•    Manage research data according to best practice
•    Find and use repositories for archiving manuscripts and research data

Competence
•    Know and explain the whys for the transparency of science (textual publications and research data)
•    Know and explain what is considered correct citation and plagiarism
•    Know and explain why systematic literature search is important
•    Know about advantages and disadvantages with open access
•    Know and explain best practice for research data management


For more information and registration, go to tavla

For further questions or comments, please send us an email at takecontrol@ub.uit.no

Take Control responsables

Helene N. Andreassen, PhD
Lene Østvand, PhD


God, selvstendig og grundig kildebruk er et viktig mål for studenters faglige arbeid i høyere utdanning. Manglende oppnåelse av dette målet får konsekvenser i form av både dårligere læring og dårligere kvalitet på faglige tekster og andre uttrykk. Uselvstendig og lite etterrettelig kildebruk vil også i mange tilfeller utgjøre plagiat – det å bevisst eller ubevisst fremstille noen andres arbeid som sitt eget.

Hvordan forebygger vi plagiat i studentarbeider? Hva er det som gjør at studenter plagierer? Hvordan håndterer vi plagiat når det forekommer?


Universitetsbiblioteket og Result har laget et nettkurs som fokuserer på metoder og strategier for å forebygge plagiat i studentarbeider. Det kan tas som et selvstendig kurs alene, eller i grupper, mer eller mindre organisert. Det er en åpen læringsressurs, og har følgende læringsmål:

Etter å ha jobbet igjennom kurset skal du kunne:

 • definere plagiat og identifisere tilfeller av plagiat
 • foreta kvalifiserte vurderinger av hvilke tilfeller av plagiat som kan håndteres av faglærer og hvilke som skal rapporteres videre
 • redegjøre for de viktigste årsakene til studentplagiat og avlede konsekvenser av disse for plagiatforebyggende arbeid
 • planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter
 • utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat

 

Kurset er åpent og gratis for alle. Du finner det på https://uit.mooc.no.


Digital kompetanse har blitt et sentralt tema ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, så også ved UiT Norges arktiske universitet. For å øke de ansattes digitale kompetanse, og for å imøtekomme fremtidige krav og behov innen sektoren, har Result utviklet uDig, et MOOC-inspirert kurs bestående av følgende fire moduler:

 • Digitale læremidler i Fronter
 • Bruk av video i undervisningen
 • Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning
 • Studentaktive læringsformer

For mer informasjon, se http://result.uit.no/udig/


PhD on Track er nettstedet for deg som er fersk Ph.d.-kandidat. Her vil du lære om informasjons- og litteratursøking og hvordan du bør gå fram for å publisere forskningsresultatene dine.

Nettstedet er utarbeidet av flere universitet og høgskoler i Norge, deriblant UiT Norges arktiske universitet.

Gå til PhD on Track


Skip to main content