Universitetsbiblioteket tilbyr et bredt utvalg av støttetjenester som er spesielt utviklet for institusjonens forskere. Tjenestene er nærmere beskrevet i de fire seksjonene nedenfor. Disse tjenestene kommer i tillegg til de generelle bibliotektjenestene knyttet til å finne faglitteratur, bruk av referanseverktøy og tilgang til databaser.

Vår ambisjon er å tilby støtte til forskerne på alle trinn i forskningsarbeidet, fra idéfasen, prosjektbeskrivelse og søknad, til gjennomføring av forskningen og tilgjengeliggjøring og arkivering av forskningsresultatene.

Eksempel på spesialiserte tjenester:

 • Utvikling av databehandlingsplaner
 • Forvaltning av forskningsdata
 • Støtte til open access publisering
 • Hvordan oppfylle finansiørenes krav til OA-publisering og arkivering av forskningsdata?
 • Litteraturkartlegging og systematiske søk

Se innhold i seksjonene nedenfor for mer informasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet om våre tjenester, så bruk din fagreferent eller kontakt oss på forskning@ub.uit.no


Meir informasjon om forskingsdatahandtering finn du på Forskingsdataportalen UiT:

https://uit.no/forskningsdata


Hva, hvorfor og hvordan

 • Systematiske søk – kartlegging – handler om å få oversikt over eksisterende forskningslitteratur på feltet. Det er et viktig element i de fleste søknader om forskningsmidler, og det kan være et omfattende og krevende arbeid. Enkeltforskere og forskningsgrupper kan få hjelp av UB med systematisk kartlegging av forskningslitteratur.

 • Databehandlingsplan – er en plan for hvordan en skal samle inn og handtere data, og er påkrevd i de fleste prosjektsøknader. På UB kan du få hjelp med å skrive en databehandlingsplan som tilfredsstiller kravene til forskningsfinansiøren din, og – kanskje enda viktigere – som gjør det lettere for deg å holde oversikt over prosjektet ditt.
  Se mer om dette under eget punkt.

 • Arkivering av resultatdata – handler om å arkivere forskningsdata på en forsvarlig måte og over lang tid. Forskningsfinansiører stiller som regel krav om at data som resulterer av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkivert i egnede arkiv. Det finnes en rekke arkivtjenester for forskningsdata.
  Se mer om dette under eget punkt

 • Kvalitetssikring av publiseringsplan – Prosjektsøknader inkluderer vanligvis en plan for hvordan forskningsresultatene skal publiseres. Ofte kreves det nå at publiseringen skal være Open Access. Enkeltforskere og forskningsgrupper kan få hjelp av UB til å kvalitetssikre at publiseringsplanen oppfyller kravene til den eller de aktuelle finansiørene.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet om våre tjenester, så bruk din fagreferent  eller kontakt oss på forskning@ub.uit.no


PhD-kurs

Universitetsbiblioteket arrangerer en kursrekke rettet mot PhD-studenter under tittelen Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing. Kursrekken ble gitt første gang våren 2015, og vi sikter på å arrangere den en gang per semester.

Sjekk tavla for kommende kurs

Kursmateriale fra tidligere kurs ligger på slideshare  

Les mer om innholdet i hvert på Take control of your PhD journey.        

Vi har også andre kurs som er åpent for alle, men like fullt nyttige for nye forskere.
Se oversikt over alle kurs på UB

Vi kan gi kurs med samme eller lignende temaer på forespørsel, og skreddersy etter behov. Du kan også foreslå andre temaer som kan være aktuelle for PhD-studenter. Ta kontakt ved å sende en e-post til takecontrol@ub.uit.no 

Databasesøk - finn kvalitetsressurser til din forskning

Universitetsbiblioteket har svært god kompetanse på bruk av samtlige databaser i vår portefølje, og vi har bred erfaring i oppbygging og gjennomføring av systematiske søk i disse.

Vi tilbyr bistand til forskere og PhD-studenter med følgende behov:

 • Oppfriskningskurs i bruk av ulike databaser.
 • Bistand til litteratursøk i oppstartsfasen av nye prosjekter.
 • Kvalitetssikring av litteratursøk i forbindelse med prosjektsøknader.
 • Bistand til litteratursøk for Ph.D-studenter, i forbindelse med disputas og oppgitt tema.

Ta kontakt med den fagansvarlige for dine fag, for nærmere avtale om bistand.

Effektiv referansehåndtering

UiT har lisens på programvaren EndNote for referansehåndtering.

Gå til EndNote for mer informasjon om programvare og kurs.
Gå til Referansehåndtering for informasjon om andre mye brukte verktøy.Publiser og nå ut med din forskning

Universitetsbiblioteket gir gjerne råd om valg av publiseringskanaler samt bruk av sosiale medier til å synliggjøre publikasjoner og knytte kontakter med andre forskere. Hvilke kanaler det lønner seg å bruke, vil variere fra fag til fag. Ta kontakt med din fagansvarlige.Sosiale media og forskningssynlighet

Sosiale media kan være et godt verktøy for å utvide forskningsnettverk og få mer oppmerksomhet rundt egen forskning. Det vokser stadig fram nye plattformer for nettverksbygging rettet mot forskere, og de mest brukte er ResearchGate og Academia.