Universitetsbiblioteket tilbyr et bredt utvalg av støttetjenester som er spesielt utviklet for institusjonens forskere. Tjenestene er nærmere beskrevet i de fire seksjonene nedenfor. Disse tjenestene kommer i tillegg til de generelle bibliotektjenestene knyttet til å finne faglitteratur, bruk av referanseverktøy og tilgang til databaser.

Vår ambisjon er å tilby støtte til forskerne på alle trinn i forskningsarbeidet, fra idéfasen, prosjektbeskrivelse og søknad, til gjennomføring av forskningen og tilgjengeliggjøring og arkivering av forskningsresultatene.

Eksempel på spesialiserte tjenester:

 • Utvikling av databehandlingsplaner
 • Forvaltning av forskningsdata
 • Støtte til open access publisering
 • Hvordan oppfylle finansiørenes krav til OA-publisering og arkivering av forskningsdata?
 • Litteraturkartlegging og systematiske søk

Se innhold i seksjonene nedenfor for mer informasjon.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet om våre tjenester, så bruk din fagreferent eller kontakt oss på forskning@ub.uit.no


Meir informasjon om forskingsdatahandtering finn du på Forskingsdataportalen UiT:

https://uit.no/forskningsdata


Publisering - Open Access

Open access (OA) handler om å gjøre vitenskapelige dokumenter åpent og fritt tilgjengelig for alle. Som forfatter vil du da få flere lesere og flere siteringer av ditt arbeid.

Som student eller forsker vil du ha glede av umiddelbar og barrierefri adgang til alt som er publisert eller gjort tilgjengelig som open access. For å gjøre et dokument open access, kan du velge å publisere open access, og/eller egenarkivere i et åpent vitenarkiv.

Mer info om hva open access er, motivasjonen bak den og måter man kan oppnå det på.

 • Publiser Open Access: Slik kan du få dekket utgiftene dine
  Forfatteravgifter (Article Processing Charges) kan dekkes gjennom UiTs Open Access-avtaler med akademiske forlag eller publiseringsfondet for Open Access. 
  Les mer her.

 • Munin - UiTs åpne vitenarkiv

  Munin er UiTs åpne vitenarkiv, hvor UiTs forskere og studenter kan gjøre sine vitenskapelige dokumenter åpent tilgjengelige for hele verden, uten noen stengsler. Munin-arkivet inneholder masteroppgaver og doktoravhandlinger, så vel som publiserte artikler og bøker. Masteroppgaver og doktoravhandlinger lastes opp via innleveringsportalen for dette formålet i Munin. Artikler og andre dokumenttyper lastes opp via Cristinposten for artikkelen/dokumentet.
  Direktelenke til Munin Mer info om Munin

 • Egenarkivering via CRIStin

  Du gjør dine artikler åpent tilgjengelige i Munin ved å egenarkivere dem via CRIStin. Straks en artikkel er registrert i CRIStin, vil du finne en opplastingsknapp. Du laster opp, og UB gjør jobben med å sjekke hva tidsskriftet tillater. Det mest vanlige er at vi får lov å gjøre tilgjengelig siste manusversjon av artikkelen. Har du publisert artikkelen som open access, kan du laste opp den publiserte versjonen.
  Mer info om CRIStin

 • Septentrio Academic Publishing – UiTs digitale publiseringstjeneste

  UiT støtter OA ved å drifte en rekke tidsskrifter med faglig forankring ved universitetet. Tidsskriftene er gratis å lese og gratis å publisere i. Publiseringstjenesten Septentrio Academic Publishing inneholdt pr. januar 2016 14 publiseringskanaler – av disse er 7 tidsskrifter godkjent på nivå 1.  
  Mer info om Septentrio Academic Publishing

 • Muninkonferansen om vitenskapelig publisering

  Muninkonferansen er en årlig, internasjonal konferanse om vitenskapelig publisering, herunder open access. Den arrangeres av UB Tromsø og avholdes ved UiT hvert år i november, og har etter hvert fått et svært godt renommé så vel i Norge som internasjonalt. Konferansen ble arrangert første gang i 2006, og har vokst seg til en svært viktig konferanse om publisering og beslektede temaer som for eksempel åpne forskningsdata.  
  Mer info om Muninkonferansen

 • UiTs policy om Open Access

  Alle vitenskapelige publikasjoner fra UiT skal lastes opp i Cristin og på den måten (så langt som mulig) gjøres tilgjengelige i UiTs åpne vitenarkiv, Munin.  Mer om UiTs policy om open access.


Hva, hvorfor og hvordan

 • Systematiske søk – kartlegging – handler om å få oversikt over eksisterende forskningslitteratur på feltet. Det er et viktig element i de fleste søknader om forskningsmidler, og det kan være et omfattende og krevende arbeid. Enkeltforskere og forskningsgrupper kan få hjelp av UB med systematisk kartlegging av forskningslitteratur.

 • Databehandlingsplan – er en plan for hvordan en skal samle inn og handtere data, og er påkrevd i de fleste prosjektsøknader. På UB kan du få hjelp med å skrive en databehandlingsplan som tilfredsstiller kravene til forskningsfinansiøren din, og – kanskje enda viktigere – som gjør det lettere for deg å holde oversikt over prosjektet ditt.
  Se mer om dette under eget punkt.

 • Arkivering av resultatdata – handler om å arkivere forskningsdata på en forsvarlig måte og over lang tid. Forskningsfinansiører stiller som regel krav om at data som resulterer av forskingsprosjektet de har (del)finansiert, blir arkivert i egnede arkiv. Det finnes en rekke arkivtjenester for forskningsdata.
  Se mer om dette under eget punkt

 • Kvalitetssikring av publiseringsplan – Prosjektsøknader inkluderer vanligvis en plan for hvordan forskningsresultatene skal publiseres. Ofte kreves det nå at publiseringen skal være Open Access. Enkeltforskere og forskningsgrupper kan få hjelp av UB til å kvalitetssikre at publiseringsplanen oppfyller kravene til den eller de aktuelle finansiørene.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kontaktet om våre tjenester, så bruk din fagreferent  eller kontakt oss på forskning@ub.uit.no


PhD-kurs

Universitetsbiblioteket arrangerer en kursrekke rettet mot PhD-studenter under tittelen Take control of your PhD journey: From (p)reflection to publishing. Kursrekken ble gitt første gang våren 2015, og vi sikter på å arrangere den en gang per semester.

Sjekk tavla for kommende kurs

Kursmateriale fra tidligere kurs ligger på slideshare  

Les mer om innholdet i hvert på Take control of your PhD journey.        

Vi har også andre kurs som er åpent for alle, men like fullt nyttige for nye forskere.
Se oversikt over alle kurs på UB

Vi kan gi kurs med samme eller lignende temaer på forespørsel, og skreddersy etter behov. Du kan også foreslå andre temaer som kan være aktuelle for PhD-studenter. Ta kontakt ved å sende en e-post til takecontrol@ub.uit.no 

Databasesøk - finn kvalitetsressurser til din forskning

Universitetsbiblioteket har svært god kompetanse på bruk av samtlige databaser i vår portefølje, og vi har bred erfaring i oppbygging og gjennomføring av systematiske søk i disse.

Vi tilbyr bistand til forskere og PhD-studenter med følgende behov:

 • Oppfriskningskurs i bruk av ulike databaser.
 • Bistand til litteratursøk i oppstartsfasen av nye prosjekter.
 • Kvalitetssikring av litteratursøk i forbindelse med prosjektsøknader.
 • Bistand til litteratursøk for Ph.D-studenter, i forbindelse med disputas og oppgitt tema.

Ta kontakt med den fagansvarlige for dine fag, for nærmere avtale om bistand.

Effektiv referansehåndtering

UiT har lisens på programvaren EndNote for referansehåndtering.

Gå til EndNote for mer informasjon om programvare og kurs.
Gå til Referansehåndtering for informasjon om andre mye brukte verktøy.Publiser og nå ut med din forskning

Universitetsbiblioteket gir gjerne råd om valg av publiseringskanaler samt bruk av sosiale medier til å synliggjøre publikasjoner og knytte kontakter med andre forskere. Hvilke kanaler det lønner seg å bruke, vil variere fra fag til fag. Ta kontakt med din fagansvarlige.Sosiale media og forskningssynlighet

Sosiale media kan være et godt verktøy for å utvide forskningsnettverk og få mer oppmerksomhet rundt egen forskning. Det vokser stadig fram nye plattformer for nettverksbygging rettet mot forskere, og de mest brukte er ResearchGate og Academia.