TrineFosslTrapp.jpg

Flag icon Flag icon

Trine Fossland

Førsteamanuensis
Result

Stillingsbeskrivelse:

Førsteamanuensis Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Stillingen er øremerket temaet "Kvalitet i høyere utdanning". Konsultasjonsvirksomhet og undervisning av ansatte og stipendiater i ulike kurs om undervisning og læring i høyere utdanning. Fakultetskontakt for det juridiske fakultet. Hovedansvarlig for universitetets kurs i forskningsveiledning og for å utvikle et nytt nettbasert veiledningskurs.
Forskningsinteresser

Pedagogisk bruk av digital teknologi/IKT i høyere utdanning, Universitetspedagogikk, Forskningsveiledning, Kvalitet i høyere utdanning, Utdanningssosiologi og utdanningsledelse, Migrasjon/rekruttering/Mobilitet, Metode og metodologi

Problemstiller i skjeringsfeltet mellom universitetspedagogikk og sosiologi med hovedvekt på høyere utdanning/ utdanningsledelse, bruk av teknologi, metode & metodologi/vitenskapsteori

 

Forskningsprosjekter

QUALITY IN NORWEGIAN HIGHER EDUCATION: PATHWAYS, PRACTICES AND PERFORMANCES

The Project quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances", is funded through the program Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT), Research Council Norway (RCN).

FORMATION AND COMPETENCE BUILDING OF ACADEMIC DEVELOPERS IN HIGHER EDUCATION

One aim of this project is to develop and strengthen communities of practice among researchers and academic developers to build competence in academic development and understand the formation of academic developers. Another aim will be to contribute new knowledge on the formation and competence of academic developers in their work with university teachers and leaders, knowledge that will subsequently be used to improve study programs and teaching.

INNOVASJON FOR GOD UNDERVISNINGSKVALITET I HØYERE UTDANNING:  Studieledelse og undervisning i endring (SLUSEN)  

Fossland er en av fire forskere ved Result som stod bak dette NFR prosjektet som fikk gjennomslag i innovasjonsprogrammet hos forskningsrådet i 2016/17. Den overordnede ideen er å utvikle ledelse av studieprogrammer og den pedagogiske kvalifiseringen av undervisere, og etablere en tett kobling mellom disse områdene i utdanningssektoren, der UiT Norges arktiske universitet (UiT) er laboratoriet for utprøving, i delvis komparasjon med Universitetet i Bergen (UiB). Målet for innovasjonsprosjektet er, gjennom denne koplingen, å utvikle både en ny kvalifiseringsmodell for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse
og nye modeller for studie- og programledelse.

 FORSKNINGSVEILEDNING: EXPERT CULTURES AND COMMUNITIES OF SUPERVISION

Fossland jobber med et større prosjekt om forskningsveiledning ved UIT

DIGITAL TEKNOLOGI OG DIGITAL EKSAMEN

Fossland har ledet gruppen som har jobbet med digital eksamen ved UIT. Gruppen har utarbeidet to rapporter. I forlengelsen av dette arbeidet har hun også forsket på temaet.

Hun har skrevet flere artikler og bøker om bruk av digital teknologi og danning i høyere utdanning, blant annet bøkene Digitale læringsformer i høyere utdanning (Fossland 2015), Academic Bildung in net-based higher education (Fossland, Mathiassen og Solberg 2015) og Kvalitet i fleksibel utdanning – nordiske perspektiver (Nordkvelle, Fossland og Netteland 2013) og Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning: teknologi og læring på og utenfor campus, (Fossland, T., Gjerdrum, E. & Ramberg, K.R. 2013).

HØYT UTDANNEDE INNVANDRERE

Post.doc. prosjektets andre del består av en studie høyt utdannede innvandrere og integrasjon på arbeidsmarkedet. En del av prosjektet har gått ut på å følge opp et NHO inisiert rekrutteringsprogram (Global Future) og intervjuer og oppfølgende livshistorieintervjuer med deltakerne i dette programmet. Den andre delen har bestått i å intervjue rekrutteringsbyrå om integrasjon av innvandrere/høyt utdannede innvandrere. 

UNIVERSITETSPEDAGOGISKE PROBLEMSTILLINGER

 • Digital teknologi/IKT i høyere utdanning
 • Kvalitet i høyere utdanning
 • Veiledning i høyere utdanning
 • Undervisning i høyere utdanning
 • Diskusjoner på nett
 • Akademisk skriving
 • Metode/ metodologi

Biografiske data

Født 07.05. 1971

Arbeidserfaring før 2011 (etter 2011 se min pedagogiske mappe)

 • Førsteamanuensis Universitetspedagogikk fra 2011 Institutt for pedagogikk og lærerutdanning/ Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi - dd.
 • Førsteamanuensis U-vett (Universitetsts videre og etterutdanningsenhet)/ Universtitetspedagogikk fra januar 2011 tom 1.april 2012 (20 prosent stilling)
 • Sosiolog, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Unn, Universitetssykehuset Nord-Norge f.o.m. 1. februar 2011, 100 prosent fast stilling, kombinert med 20 prosent stilling på U-vett, Universitetets etter og videreutdanningsenhet (permisjon fra post.doc. prosjektet 1 år)
 • Post Doc. ved SV-fakultetet, Institutt for sosiologi/forskerskolen CEPIN f.o.m. februar 2008
 • 20% stilling som førsteamanuensis ved Mastergradsprogrammet i voksenpedagogikk f.o.m. februar 2008
 • Førsteamanuensis, sv-fak. f.o.m. juli 2005 - februar 2008, full stilling, mastergradsstudiet i voksenpedagogikk, Universitetet i Tromsø
 • Universitetslektor ved Uvett, f.o.m. juli 2004 t.o.m. juli 2005, mastergradsstudiet i voksenpedagogikk, Universitetet i Tromsø
 • Høyskolelektor, Undervisning 80 timer for 4. årsenhet i samfunnsfag (vikar). Ansvar for en intensiv samling, April 2004, Høyskolen i Tromsø
 • Forsker, 8 månedsverk, f.o.m. 21.09.03-29.11.04, Kulturetaten, Nordland Fylkeskommune
 • Doktorgradsstipendiat, f.o.m. 01.07.97 - 01.06.03 (to års fødselspermisjon lagt til her), Sosial- og helsedepartementet/Universitetet i Tromsø
 • Annet arbeid i stipendiattiden: Undervisning, diverse foredrag, ordstyrer, debattleder, verv og administrativ erfaring, Universitetet i Tromsø
 • Brinken barnehjem
 • Deltidsjobber på diverse skoler/ institusjoner (blant annet Alta helsesenter, hjemmetjenesten sør-Tromsøya og Kvaløysletta sykehjem) i studietida
  Undervisningspraksis underveis i 2-årig studium i idrett

For detaljert cv ta kontakt


Eksempler på foredrag /opposisjon

 • Diverse - før 2011
 • How teachers can approach the use of Technology in higher education - some examples, The Faculty of Humanities, Social Sciences, and Education (HSL) in cooperation with The Department of Philosophy and TODOS
 • Hva kan vi forvente av morgensdagens forelesere: Hvordan måle læring? Innlegg på den nasjonale konferansen om podcast av forelesninger og digital vurdering "Ja takk, begge deler", Tromsø 5. og 6. november 2011, i regi av Norgesuniversitetet,.
 • Kvalitet i pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning – et blikk på ulike modeller for ufleksibel utdanning. Frelegg Ikt- prøveprosjektet på Universitetspedagogikk 2012
 • Ulike modeller for fleksibel læring. Fremlegg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Juni 2011
 • Utdanningskonferansen ved det helsevitenskapelige fakultet, hovedforedrag på en av sesjonene hvor jeg viste frem det fleksible studietilbudet Hel-Fel, som jeg har vært med på å utvikle, vår 2011
 • High skilled immigrants – the translatable aspekts of knowledge”. Fremlegg Kvinnforsk, Universitetet I Tromsø 01.12.09
 • Integration of high educated immigrants in the Norwegian work force
  -Global future. Foredrag i forbindelse med åpningen av det tsjekkiske konsulat i Tromsø 22.09.09
 • Når høyere utdanning ikke er nok - rekruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet”, Fremlegg forskningsseminaret sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging 23.11.09
 • Fremlegg av forskningsprosjekt (post.doc. prosjekt) i Cambridge 01.02.2010
 • Høyt utdannede innvandrere på det norske arbeidsmarkedet – en kunnskapsstatus, foredrag NHO, mars 2010
 • Foredrag på helsevitenskap ”Metode og ulike teoretiske innfallsvinkler” høst 2009
 • Foredrag Hms-rådgiverutdanningen for forsvarets høyskole; ”Pull. Push, jump: Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer” på modulen Moderne arbeidsliv og globalisering (Universitetet i Tromsø via Elluminate Live) 11.11.09
 • Fremlegg Artic Frontiers med Marit Aure 27.01.2010 (Aure la frem)
 • Fossland, Trine. (2008): Young immigrants and the passage into adulthood. Paper presentert på ISA (International Sociological Association) konferansen: Sociological Research and Public Debate i Barcelona, Spania.
 • Fossland, T (2008)  NYRIS 10 (Nordic Youth Research Conference), Lillehammer, Norge 13-15 juni
 • Fossland, T (2008) Migration challenges and the power of youth identities. Paper presentert på konferansen: Nationalism, Ethnicity and Citizenship: Whose Citizens? Who’s Rights? 30 June - 1 July 2008 (CRONEM), University of Surrey, Guildford, UK
  • Både paper og poster med same navn
 • Fossland, T. (2007) Different stories of Adult Learning in Higher Education. Paper presented at: Nordic conference on Adult Learning, Linköping University April 17-19th, 2007
 • Faglig vurdering av opptak til dr. polit. en kandidat
  Leder av doktorgradskommisjon for bedømming av Eyvind Hedels doktorgradsavhandling i 2006
 • Diverse foredrag/sensurering i regi av mastergradsstudiet i voksenpedagogikk og pedagogikk
 • Diverse sensurering metodeeksamen for master i aksjonslæring, Gotland
  Opponent på Roar Hagens bok "Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene" (2006), Universitetsforlaget, boklanseringen på sosiologiforeningens vinterseminar, 28. januar 2006
 • Opponent på Roar Hagens bok "Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene" (2006), Universitetsforlaget, forskningsseminaret 02.mars, Sosiologisk institutt, sv-fak, Universitetet i Tromsø
 • Fremlegg "Overgangen ut av yrkeslivet - hvordan oppleves den forskjellig for ledere og kroppsarbeidere?", 15. februar 2006 Senioruniversitetet
 • Fremlegg på IPLU`s forskningsseminar "IKT i høyere utdanning", 20. februar 2006, Universitetet i Tromsø
 • Diverse foredrag på institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, tidligere IPLU på diverse emner. Ta kontakt for nærmere redegjørelser
 • Rewiew tidskriftet Journal of Educational Technology & Society
 • Diverse kommisjonsarbeid IPLU
 • Leder av doktorgradskomite sv-fak. 16.08.06
 • Undervisningsmateriell og netterfaring
 • Har over tre års erfaring med utvikling av nettbasert mastergradsstudie i voksenpedagogikk
 • Nettbasert skrivekurs for mastergradsstudenter, publisert på nett nov. 2005
 • Diverse tilrettelegging/undervisningsmateriell på Class Fronter
 • Publisert diverse forelesninger på Class Fronter bla. i nettbasert metodekurs
 • Pedagogisk mappe (6 tekster knyttet til Universitetspedagogisk seminar) hvor undervisning på høyskole og universitet, vurdering av studenter og eksamensarbeid, evaluering av undervisning og veiledning av studenter med skriftlige oppgaver var de fire hovedtemaene (kan ettersendes).

Nettverk/forskergrupper

 • Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances (NFR-prosjekt: Finansiert av Norges forskningsråd)
 • FORMATION AND COMPETENCE BUILDING OF ACADEMIC DEVELOPERS (NFR-prosjekt)
 • Norsk nettverk for Universitets- og høyskolepedagogikk
 • Skandinavisk nettverk for fleksibel høyere utdanning fra 2012
 • ISS: Post doc. Forskerskolen CEPIN (2009-2011)
 • Partner i EU-prosjektet EUMARGINS f.o.m. januar 2008

Verv

Tillitsverv/administrativ erfaring

Nestleder universitetspedagogisk nettverk

Medlem av to ekspertgrupper: Ekspertgruppen for kvalitet i IKT støttet høyere utdanning

Leder av arbeidsgruppen Digital eksamen, ved Universitetet i Tromsø                                         

Medlem i arbeidsgruppe Hel Fel, Det helsevitenskapelige fakultet                                                         

Medlem styringsgruppe Hel Fel, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 2010-Medlem i gruppe som skal digital eksamen, Universitetet i Tromsø F.o.m. årsskiftet 2006- 2008:

Leder sosiologiforeningen i Tromsø
F.o.m. høst 2006 - Medlem av strategiutvalg som skal jobbe mot en overordnet strategi for IPLU, profil og oppbygging (leder Jens Ivar Nergård)
F.o.m. 2005: Medlem av metodegruppe som jobber for en felles metodemodul for 5 mastergradsprogrammer på instituttet, IPLU
F.o.m. 2005: Medlem av metodegruppe som arbeider med på bygningsmodul for erfaringsbaserte master, IPLU
F.o.m. 2004: Diverse administrativ erfaring som koordinator for 1., 2., og 3. års enhet i voksenpedagogikk (60 mastergradsstudenter)
F.o.m. juli 2004: Diverse administrativ erfaring tilknyttet tilrettelegging av undervisning på nett for 3 kull mastergradsstudenter og oppbygging av et nytt studie ved Universitetet i Tromsø
Evaluering av nettbasert metodekurs (spørreskjema, gruppeintervju og observasjon via nett)
F.o.m. høst 2004: Utvikling/tilrettelegging/konstruksjon av et nettbasert kurs i vitenskapsteori og metode
2001: Deltatt i planlegging av undervisning grunnfagsmodul i sosiologi sammen med Prof. Kirsten Thorsen
2000: Representant i styringsgruppen til forskningsprogrammet "Forskning om eldre" hele 1999
1999: Leder for forskergruppe med kjerne på 15-20 forskere "Forum for aldersforskning", Universitetet i Tromsø, med ansvar for faglig program, ledelse av møtene og administrativ tilrettelegging og budsjett
1999: Medlem av samfunnsvitenskapelig forskerforum, Forskningsparken
1998/99: Representant for doktorgradsstudentene i Doktor polit. utvalget, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Tromsø
1998/99: Representant for doktorgradsstudentene i Forskningsutvalget, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i tromsø.
1994: Representant for hovedfagsstudentene

Priser og utmerkelser

Har vært med å utvikle en modul i studiet Master in Buisness and Administration (MBA) (metodedelen) som vant undervisningsprisen i 2010

Arbeider i CRIStin


 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. Online teaching and learning in an experience-based MBA programme. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 136 - 151.

 • Fossland, Trine; de Lange, Thomas. Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. 2018 (3) ISBN 978-82-327-0319-7. ISSN 1892-2597.s 116 - 135.

 • Fossland, Trine; Gabrielsen, Hanne C. Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 240 - 259.

 • Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine. Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education 2017. ISSN 0307-5079.s doi: 10.1080/03075079.2017.1326026.

 • Fossland, Trine. Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-4831.s 79 - 94.

 • Fossland, Trine. Rethinking Net-based Higher Education? The facilitation of a four-voiced pedagogy. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 177 - 193.

 • Fossland, Trine. Interprofessional Net-based Health Education: a possibility to move beyond learning?. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 144 - 160.

 • Fossland, Trine. Moving beyond learning in Net-based Higher Education. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 7 - 18.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i IKT-støttet utdanning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 7 - 25.

 • Fossland, Trine. Digitalisering er ikke nok- Digital vurdering, nye kvalitetskrav og institusjonelt ansvar. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 279 - 286.

 • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 7 - 14.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 167 - 180.

 • Solberg, Mariann; Fossland, Trine. ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.

 • Fossland, Trine. Å komme til et sted: Hvordan bruke livshistorier som metode i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 107 - 123.

 • Fossland, Trine. Negotiating future careers - A relational perspective on skilled migrants' labor market participation. Journal of Management Development 2013; Volum 32 (2). ISSN 0262-1711.s 193 - 203.s doi: 10.1108/02621711311305692.

 • Fossland, Trine. Crossing borders – getting work: skilled migrants gendered labour market participation in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 276 - 283.s doi: 10.1080/00291951.2013.847854.

 • Fossland, Trine. Innvandreres møte med høyere utdanning og arbeid i Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 219 - 234.

 • Fossland, Trine. Highly skilled migration in the urban Arctic: a Norwegian case study on skilled migrant labour market integration. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 254 - 258.s doi: 10.1017/S0032247412000071.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.

 • Fossland, Trine. Paradoxes of brain-waste. High-skilled immigrants and local labourmarket integration in the high north. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 31 - 57.

 • Fossland, Trine. Young marginalised immigrants in Norway. Migration challenges and marginalisation processes among non - western ommigrants. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 53 - 80.

 • Fossland, Trine; Laugerud, stein. Fleksibel tilrettelegging av metodekurs på nettet. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. 2016; Volum 1 (1/2016) ISBN 978-82-91308-57-9. ISSN 1504-2081.

 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. (data) Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215023632.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdaning. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102921.

 • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus. (fulltekst) 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 139 - 156.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Netteland, Grete. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. (fulltekst) Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-32102-92-1.s 175 - 194.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fossland, Trine; Thorsen, Kirsten. Livshistorier i teori og praksis. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0873-9.

 • Fossland, Trine. Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?. ISSOTL “Toward a learning culture” 15th Annual Conference 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.

 • Fossland, Trine. Developing experienced teachers professional responsibility?. ECER 2018-09-04 - 2018-09-08 2018.

 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers. NERA 2018 2018-03-06 - 2018-03-09 2018.

 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Fossland, Trine. Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice. Learning and education – material conditions and consequences 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Fossland, Trine. “Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?. Symposium on Doctoral Supervision and Communication Using Digital Tools 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise. Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark. EAIR - The European Higher Education Society 2017-09-03 - 2017-09-06 2017.

 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly. Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation. Learning and education – material conditions and consequences. 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.

 • Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild. The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete. Kvalitetskjeden i høyere utdanning. 2016 ISBN 978-82-91308-57-9.

 • Fossland, Trine. Undervisning og læring i teknologirike omgivelser. Keynote Høstkonferansen 2016-09-28 - 2016-09-28 2016.

 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. CHER - Annual Conference of the Consortium of Higher Education Researchers 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.

 • Fossland, Trine. Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid. Danningskonferansen 2016 2016-05-13 - 2016-05-14 2016.

 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard. The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. A Nordic conference on the student-centred approach and the quality of degree education 2016-06-14 - 2016-06-14 2016.

 • Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine. Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i et fremtidig universitet. Hovedinnlegg instituttseminaret «Et institutt i et fremtidig universitet», Fakultet for samfunnsfag. HiOA 2016-02-11 - 2016-02-12 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote. Kvalitetskonferansen 2016: Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.

 • Fossland, Trine. Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU. Læringsfestivalen 2016-05-09 - 2016-05-10 2016.

 • Fossland, Trine. Bruk av digital teknologi i et nytt årtusen. Keynote.. Konferanse/ Pedagogisk oppstartsamling Politihøgskolen 2015-08-10 - 2015-08-10 2015.

 • Fossland, Trine. Workshop 2 Å legge til rette for deltakelse og læring i nettbaserte diskusjoner. Innlegg og diskusjon/erfaringsdeling.. Udig 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.

 • Fossland, Trine. Tekstbasert, og lyd-bildebasert kommunikasjon, U-DIG. Udig 2015-10-19 - 2015-10-19 2015.

 • Fossland, Trine. Workshop Udig Webmøter og nettbaserte diskusjoner i undervisningen. U-dig Modul 3 2015-03-10 - 2015.

 • Fossland, Trine. Forskningsbasering av Universitetspedagogikken, Work-shop/seminar 20. -21. mai 2015 på UiT Norges arktiske universitet. Workshop Educational development 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.

 • Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens. Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Eksempler på Asynkrone nettbaserte diskusjoner. Faglig innlegg i modul 3 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Nettdiskusjoner - modeller og perspektiver, Nettressurs i kursmodul 3, Udig, Utviklet ved Result. uDig 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Introduksjon til nettbaserte diskusjoner og webmøter, Modul 3 uDig, Nettressurs utviklet ved Ressurssenter for Undervisning, læring og teknologi. Nettkurs for alle ansatte i høyere utdanning 2015-01-15 - 2015-12-30 2015.

 • Fossland, Trine. Becoming the good supervisor: the formation of academics for the 21th st century. The conference Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Fossland, Trine. The pedagogical use of digital technology in higher education. Konferansen Leading Learning and the Scholarship of Change 2015-10-27 - 2015-10-30 2015.

 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O. Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. (fulltekst) 2015 (24) ISBN 978-82-327-0127-8. ISSN 1892-2597.

 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.

 • Fossland, Trine. Sosiale medier, samskriving og personlige læringsnettverk. Konferansen Kvalitet i nettbasert utdanning 2015-06-11 - 2016-06-11 2015.

 • Fossland, Trine. Hva kan vi lære av de digitale innovatørene= Om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Årsmøte nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk 2015-04-04 - 2015-04-04 2015.

 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.

 • Fossland, Trine. How teachers can approach the use of Technology in higher education - some examples. Konferanse 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Fossland, Trine. Rapport II om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2013.

 • Fossland, Trine. Kvalitet i veiledning på nett. Nordisk konferanse 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.

 • Fossland, Trine. Kvalitet i det virtuelle klasserommet; Dialoger,samhandling og struktur. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning 2013-04-22 - 2013-04-23 2013.

 • Fossland, Trine. Crossing boarders- getting work: skilled Migrants Gendered Labour Marked Participation in Norway. Mapping Conseptual Change in Thinking European Boarders 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.

 • Fossland, Trine. Digital vurdering - et spørsmål om kvalitet? Innspill og refleksjoner fra arbeidet til Ekspertgruppen for kvalitet i IKT-støttet utdanning. Digital vurdering og eksamen i søkelyset 2013-11-13 - 2013-11-14 2013.

 • Fossland, Trine. Sentrale prinsipper for kvalitet i diskusjoner på nett innen høyere utdanning. 2013 ISBN 978-82-91308-54-8.s 191 - 206.

 • Fossland, Trine. Digital eksamen ved Universitetet i Tromsø - rapport II. 2013.

 • Brown-Leonardi, Carol; Fossland, Trine; Fryer, Paul. Introduction. Contested Borders and identities. Polar Record 2012; Volum 48 (246). ISSN 0032-2474.s 209 - 209.s doi: 10.1017/S0032247412000162.

 • Fossland, Trine. Rapport I om digital eksamen ved Universitetet i Tromsø. 2012.

 • Allern, Marit; Fossland, Trine. How can development of SoTL at the individual level be linked to the educational development of institutions?. Research on Teaching & Learning: Integrating 2012-10-23 - 2012-10-27 2012.

 • Fossland, Trine. Minoritetsperspektiver. Sosiologisk Tidsskrift 2012 (3). ISSN 0804-0486.

 • Fossland, Trine; Fjørtoft, Kjersti. Introduction. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 5 - 10.

 • Fossland, Trine. Contested borders and Identities. Internasjonal konferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .

 • Fossland, Trine. Exit arbeidslivet. 2009.

 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer. Informert samtykke og gruppeintervju. Doktorgradskurs i forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 2009-10-15 - 2009-10-15 2009.

 • Fossland, Trine. Young immigrants as encounters in everyday life. Goffmanseminar 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.

 • Fossland, Trine. The life course perspective and the use of life histories in sociology. Cepin seminar 2009-05-19 - 2009-05-19 2009.

 • Fossland, Trine. Integration and high educated immigrants in the Norwegian work force. Åpning av det Tsjekkiske konsulat i Tromsø 2009-10-18 - 2009-10-18 2009.

 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Fossland, Trine. Multicultural Change and the Power of Identity. Internasjonal konferanse 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.

 • Fossland, Trine. Multicultural change and the Power of Identity. Diasporas, Migration and Identities: Crossing Bounderies, New Directions 2008-06-11 - 2008-06-12 2008.

 • Fossland, Trine. Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Sosiologisk Tidsskrift 2007 (1). ISSN 0804-0486.s 109 - 119.

 • Fossland, Trine. Nye generasjoner i forandringens tid. 2006 ISBN 82-8049-003-5.

 • Fossland, Trine. Doktoren svarer. 2005.

 • Fossland, Trine. Livsløp i endring. 2005 ISBN 82-497-0287-5.

 • Fossland, Trine. Er du sjef eller arbeider? Har du lederansvar eller gjør du som du blir fortalt?. 2005.

 • Fossland, Trine. Ny generasjon pensjonister. 2005.

 • Fossland, Trine. Omtale av avhandlingen "Livsløp i endring". 2005.

 • Fossland, Trine. ”Bedre råd, men mer deprimerte”. 2005.

 • Fossland, Trine. Forskningsetiske utfordringer ved bruk av intervju i samfunnsvitenskapelig forskning. Phd-kurs, Forskningsetikk for humaniora og samfunnsfag 1999-10-15 - 1999-10-15 1999.

 • Fossland, Trine. Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer. Gjesteforeleser på Hms-rådgiverutdanningen 1999-11-11 - 1999-11-11 1999.

 • Fossland, Trine. Eldreomsorg på nye veier - hovedfagsoppgave i sosiologi/sosialpolitikk. 1996.