Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida

Møt personene i DYLAN Dividalen

Andreas Kirchefer - er dendroøkolog og arbeider ved Institutt for biologi ved Universitetet i Tromsø. Andreas studerer årringene i tre for å finne ut hvordan miljøet har forandret seg gjennom historien. Vanligst er klimafluktuasjoner, men også skader, skogsdød og jordforflytninger kan ses. Han har tidligere gjort flere studier i Dividalen. I DYLAN er han særskilt interessert i de barkesporene som kan ses på mange furuer.

E-post: andreas.kirchhefer@uit.no

 DYLAN Andreas

Arve Elvebakk - er botaniker og leder for arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø, som hører under Tromsø Museum. I tillegg til  å organisere den botaniske hagen forsker han også på lavere vekster som mose og lav. Ofte tenker man bare på dyr og karplanter når man taler om biologisk mangfold. I Dividalen vil Arve også løfte fram mangfoldet av andre organismer som lever der og hvordan de kan påvirkes av ulike miljøforandringer.

E-post: arve.elvebakk@uit.no

 DYLAN Arve

Dikka Storm - er kulturhistoriker og ansatt som amanuensis ved Tromsø Museum. Hun forsker til daglig på ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. I Dividalen er hun spesielt interessert i det kulturhistoriske aspektet av landskapet. Dette kan grovt deles opp i dølenes jordbrukstradisjon og samenes reindriftstradisjon, i tillegg til det noe mer moderne naturvern- og friluftslandskapet.

E-post: dikka.storm@uit.no

 

Ellen Kathrine Bludd - er doktorgradsstipendiat i biologi ved Universitet i Tromsø. Ellen Kathrine arbeider egentlig i prosjektet FJELLVERN som sammenligner forvaltning av verneområder i Norge og Canada, men ettersom en del av dette overlapper med DYLAN presenteres hun også her. I Øvre Dividal studerer Ellen Kathrine hvordan både lokal bruk og friluftsbruk påvirker Nasjonalparken. Denne nasjonalparken blir så sammenlignet med andre verneområder i Norge for å se om forvaltningsstrategier er effektive i å redusere effekten av bruk. Tanken er å utvikle forvaltningsstrategier som minimerer skaden på naturverdier.

E-post: ellen.kathrine.bludd@uit.no

 DYLAN Ellen

Karen Marie Christensen - er formidlingsleder ved Tromsø Universitet. I DYLAN jobber hun med formidling av prosjektet.

E-post: karen.marie.christensen@uit.no

 

 

Monica Klaussen - er arkeolog og arbeider ved NIKU. Monica har tidligere studert forhistorisk vildreinfangst i området rundt Dividalen. Nå skal også selve Dividalen undersøkes nøyere etter spor av gamle fangstanlegg, eller andre tegn på forhistorisk aktivitet. Man kan også ut fra hva man kjenner til om det fortidige miljøet, jaktstrategier etc dra interessante slutninger om hvordan landskapet ble utnyttet i forhistorisk tid.

E-post: mo9cak@hotmail.com

 

Per Sjögren - er kvartærgeolog/paleoøkolog og arbeider ved Tromsø Museum. Per er koordinator for DYLAN i Dividalen og også ansvarlig for de vegetasjonshistoriske undersøkelsene. I Dividalen studerer han pollen i torvavleiringer for å fastslå hvordan landskapets vegetasjon har forandret seg over tid. Av særskilt interesse er hvilken effekt ulike typer av markanvendelse og forandringer i klima har på den langsiktige vegetasjonsutviklingen.

E-post: per.sjoegren@uit.no

 DYLAN Per

Torstein Engelskjøn - er botaniker og ansatt som førsteamanuensis ved Tromsø Museum. Av kostnadsmessige grunner kan ingen nye større vegetasjonskartlegginger gjøres innenfor prosjektet, så Torstein arbeider med å sammenstille og kvalitetssikre data fra den mangfold av litteratur som allerede fins om naturen i Dividalsområdet. Målet er ikke bare å finne ut så mye som mulig om naturen der, men også å identifisere hva det er som vi ikke vet og kanskje burde lære oss mer om.

E-post: torstein.engelskjon@uit.no

 

Tilbake til DYLAN forside

 

Ansvarlig for siden: Per Johan E Sjøgren
Sist endret: 16.09.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no