Disputas - Kåre Slåtten

Cand.polit Kåre Slåtten disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

"Personal- og HR-funksjonen i Norge 1945 til 2020. En historisk studie av organisatoriske felt og institusjonelle logikker" 

 

Du kan følge disputasen digitalt ved å trykke denne lenken 

 

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag. 

 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Med hovedforankring i nyinstitusjonell teori analyserer avhandlingen norske personal- og HR-funksjoner som et organisatorisk yrkesfelt i tidsrommet 1945 til 2020. Innenfor samme tidsepoke undersøkes personal- og HR-funksjonen i Statens vegvesen. Studien har et kvalitativt historisk design med til sammen 69 intervjuer og et omfattende utvalg av skriftlige kilder. Problemstillingen drøfter hvordan personal- og HR-feltes strategi- og mer støtteorienterte institusjonelle logikker spiller seg ut over tid og virker sammen. Funnene viser at begge logikkene kan føres tilbake til feltets etableringsår. Gjennom historien har strategilogikken vist seg vanskelig å befeste i praksis, for feltet sett under ett. Den begrensede strategiske innflytelse har vært et tilbakevende tema i 75 år, og har formet feltets kollektive historiefortelling og identitet. Fra 80-tallet oppstod et tydeligere interessefelt for personaltemaer som utviklet seg parallelt med det yrkesrettede feltet. Det svekket yrkesfeltets strategiske posisjon.

Vegvesenets handtering av personal- og HR-feltets institusjonelle logikker, blir sett i sammenheng med typologiene 1) manglende respons, 2) balansering, 3) separasjon og 4) kooptering. Studien viser at disse handteringsmåtene gjennom historien varierer i styrkeforhold. Handteringer som har dominert i en periode, kan i neste fase tones ned. Sammenlignet med tidligere studier som har fokusert på mer enkeltstående handteringer innenfor korte tidsintervaller gir studien dypere forståelse for kompleksiteten i ulike handteringsmåter. Når handteringsmåtene veksler og endrer styrkeforhold, har det sammenheng med prosesser og betingelser på organisasjonsnivå. Egenskaper og kjennetegn ved kulturen, identitet og lokale aktører virker inn på handteringen og utgjør faktorer i det studien forstår som et organisatorisk filter. I enkelte perioder kan filteret stenge ute deler av det som utspiller seg på feltnivået. På andre tidspunkter endres det organisatoriske filteret og gir andre tilkoplinger mot feltnivåets institusjonelle logikker.

 

Elektronisk avhandling i Munin. 

 

Veiledere:

  • Hovedveileder professor Kjell Arne Røvik, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
  • Biveileder førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomite:

  • Første opponent: docent, dr. Anders Forssell, Företagsekonomiska institutionen/Department of Business Studies, Uppsala universitet.
  • Andre opponent: førsteamanuensis, dr.polit. Gro Kvåle, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder.
  • førsteamanuensis Frank Holen, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder

Instituttleder Anne Britt Flemmen, Institutt for samfunnsvitenskap

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen (anne.britt.flemmen@uit.no)

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. november 2020 kl. 11.30–14.30
Hvor: Digitalt
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Michael Sverdrup Stenberg