Disputas Annfrid Rosøy Steele


Master i språk og samfunnsfag  Annfrid Rosøy Steele disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning pedagogikk og vil offentlig forsvare avhandlingen:
 
 

"Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter."

 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Hensikten med denne avhandlingen er å utforske hvilken betydning samarbeid om veiledning
kan ha for å styrke partnerskap mellom lærerutdanninger og skoler, og potensialet veiledning kan ha for forsknings- og utviklingsarbeid, FoU. Det har vært lite forskning som har dokumentert reelle samarbeid mellom det akademiske teorifeltet og praksisfeltet i lærerutdanningen. Avhandlingen har som hensikt å bidra med kunnskap på dette området. Avhandlingen er basert på en kvalitativ
aksjonsforskningsstudie hvor hensikten var å utforske nye samarbeidspraksiser mellom lærerutdannere på universitet og i grunnskoler. For å belyse dette har jeg benyttet konstruktivistiske og symbolsk interaksjonistiske perspektiver. Det innebærer at jeg har vektlagt hvilken forståelse og mening aktørene selv har av forskning, og hvordan denne forståelsen utfoldes i samspill med den
konteksten aktørene opptrer i. Studien er gjennomført i samarbeid med Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Avhandlingens tre artikler fokuserer på hvordan de etablerte fora
for samarbeid, dialogseminarene, er med å utvikle forståelse for FoU (artikkel 1). Det fokuseres på studentenes forståelse av forskning og koherens mellom teori- og praksisutdanning (artikkel 2). Artikkel 1 og 2 har vært med å danne grunnlaget for å utforske hvordan nærmere samarbeid mellom universitetslærere og praksislærer i tilpasset veiledning på lærerstudentenes bachelorprosjekter kan være en modell for utvikling av partnerskap, og felles forståelse for
aksjonslæring og FoU mellom universitet og skoler (artikkel 3). Målsetningen er å utvikle forståelse for forskning og forskningens plass i utdanningen for studentene.


Prøveforelesning på samme sted og dag kl 10:15.

 

Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter."

 

Veiledere: Professor ph.d. Anne Grete Danielsen Universitetet i Bergen og professor emeritus Tom Tiller, UiT Norges arktiske universitet, og førsteamanuensis Sissel H. Eriksen

Bedømmelseskomite:

Førsteopponent professor Ph.d Karin Rönnerman, Göteborgs Universitet

Andreopponent professor Dr.polit. Eyvind Elstad, Universitetet i Oslo

Professor emeritus Georges Midré, UiT Norges arktiske universitet, har ledet komiteen.

Disputasen ledes av instituttleder Odd Arne Thunberg.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
08.03.18 kl. 12:15 - 15:45
Hvor:
Mellomvegen 110, Qvigstad aud.
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Alle