Disputas – Cand.med. Helen Brandstorp (Streames på video)

Cand.med.Helen Brandstorp disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning

Se stream av disputasen her

Kort sammendrag av avhandlingen:

Helen Brandstorp Foto: xxx

Akuttmedisinske pasienter har ofte krevende og komplekse medisinske behov som lokale, tverrfaglige team må bidra til å møte. Akuttmedisinforskriften pålegger trening i samhandling for tjenestene utenfor sykehus. Vi ønsket derfor å utforske og forbedre lokal team trening. I Alta har lokalt helsepersonell systematisk arrangert slike treninger hver måned siden 2007, forankret i egen kompetanse og egen kontekst. Vår studie har utforsket pasientdeltagelse, lederskap som samhandling og lokal læring gjennom 3,5 år. Vi var deltagende observatør i ett år, analyserte funn i en tverrfaglig forskergruppe og arrangerte så lokale fokusgrupper om hvert tema. Analysene avslørte et dominerende språkbruk som objektiverte både de simulerte pasientene og de lokale deltagerne. Teamene hadde både utpekte ledere og praktiserte delt lederskap. Lederskapet endret seg gjerne i det situasjonen krevde en spesiell kompetanse. I tillegg var følgende prinsipper styrende: dedikasjon til oppgaven man stod i, å ta ansvar for pasient og kolleger, en oppfatning av at ro var en indikator for godt teamarbeid. Deltagerne diskuterte en rekke forhold om tilsammen inngår i læring og i bygging av pasientsikkerhetskultur, og de gjorde både sosiale og strukturelle endringer i løpet av studien. Den fleksible strukturen til treningsmodellen speiler kompleksiteten i medisinen og gir rom for deltagernes egen ansvarlighet. Lokalt tilpasset team trening i tråd med slik de gjør det i Alta bør kunne inspirere andre kommuner.
(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder Professor II Anna Luise Kirkengen
Biveileder Professor Peder Andreas Halvorsen

Bedømmelseskomiteen
Professor Jan Frich, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn,
Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo – 1. opponent
Forsker Rani Lill Anjum, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU – 2. opponent
Førsteamanuensis Åge Wifstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet – leder av komiteen

Disputasleder Professor Ivar Johannes Aaraas, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: Teamarbeid i helsevesenet - hva kan teoretiske perspektiv og empirisk forskning om team og teamarbeid lære oss

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 09. januar 2017 kl. 12.15–15.00
Hvor: Byggetrinn 1 – 1042, Auditorium
Studiested: Alta
Målgruppe: alle