Disputas – Cand.med. Gry Debora Wisthus Eveborn

Cand.med. Gry Debora Wisthus Eveborn disputerer for ph.d.-graden i medisin og vil offentlig forsvare avhandlingen:

The Epidemiology of Valvular Aortic Stenosis. Prevalence, incidence, mortality, risk factors and progression of aortic stenosis in a general population. The Tromsø Study

Kort sammendrag:

Vi har benyttet ekkokardiografiske data fra deltagere i Tromsø-undersøkelsen i 1994/95, 2001 og 2008 til å studere forekomst og utvikling av degenerativ aortastenose. Vi påviste en eksponentiell økning i forekomsten av aortastenose med økende alder: 50-59år: 0.2%, 60-69år: 1.3%, 70-79år: 3.9%, 80-89år: 9.8%. Insidensen var 5‰/år. Gjennomsnittlig årlig økning i middelgradient over klaffen var 3.2 mmHg. Progresjonsraten var mindre hos de med mild aortastenose sammenlignet med alvorlig sykdom, men med store individuelle variasjoner. Vi fant ikke signifikant økt mortalitet hos de med  asymptomatisk aortastenose eller hos de som var blitt operert. Dette bekrefter en tilfredsstillende oppfølging og behandling av pasientgruppen. Statistiske analyser viste at alder (HR 1.11), røyking (HR 1.71), høyt blodtrykk (HR 1.01) og overvekt (HR 1.02) er signifikante prediktorer for utvikling av aortastenose.  Studien tyder på at sunn livsstil til en viss grad kan forebygge utvikling av aortastenose. Alder i seg selv er imidlertid den sterkeste risikofaktoren, og forkalkningsprosessen oppfattes således å være et uttrykk for mekanisk slitasje av klaffen.

Vi fant at 1/3 av deltagerne med middelgradient over aortaklaffen i øvre normale sjikt (10-15 mmHg) utviklet aortastenose i løpet av 7 år. På basis av våre funn anbefaler vi at disse bør følges opp ca. hvert 5. år. Frem til nå har man ikke hatt forskningsbaserte retningslinjer for denne populasjonen. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjeneste, Det Helsevitenskapelige fakultet  frem til disputasdato)

Veiledere
Professor Knut Rasmussen, Institutt for klinisk medisin – hovedveileder

Professor Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin– biveileder

Bedømmelseskomiteen

Professor II Svend Aakhus, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU, 1. opponent

Professor Lars Vatten, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, 2. opponent

Førsteamanuensis Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasleder
Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes samme sted; Tabletten, Farmasibygget kl. 10.15: «Bruk av ultralyd i hjertemedisin: fortid, nåtid og framtid»

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 19. november 2015 kl. 12.15–16.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle