Disputas - cand.med. Hilde Jensvoll. Tittel på avhandlingen: “Cancer and venous thromboembolism”

Cand.med. Hilde Jensvoll disputerer for ph.d.-graden i Helsevitenskap  og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Cancer and venous thromboembolism”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Venøs tromboembolisme (VTE) er et samlebegrep for blodpropp i lungene og i de dype venene. VTE rammer ofte kreftpasienter og utgjør en ledende dødsårsak i denne pasientgruppen. Dette understreker viktigheten av å kartlegge risikofaktorer for kreft-relatert VTE for å muliggjøre forebyggende behandling hos høy-risiko pasienter. Med utgangspunkt i den fjerde Tromsø-undersøkelsen er 27000 personer blitt fulgt opp i tidsperioden 1994-2009. Forekomsten av VTE var 13.5 per 1000 person-år hos kreftpasienter og 1.2 per 1000 person-år hos kreftfrie. Hos de som utviklet kreft var forhøyede nivåer av blodplater eller hvite blodceller før kreftutvikling forbundet med dobling i VTE-risiko. Hos kreftfrie deltagere derimot, ble det ikke påvist en slik sammenheng. Resultatene våre tyder på at nivået av blodplater og hvite blodceller bidrar til VTE hos kreftpasienter. VTE kan også være det første symptomet på en bakenforliggende kreft som ennå ikke er påvist. Vi har undersøkt denne sammenhengen i «the Scandiavian Thrombosis and Cancer Cohort», som inkluderer 145000 deltagere fulgt fra 1993 til 2012 i tre store populasjonsstudier i Norge og Danmark. Det første året etter VTE var det 5,3% som fikk påvist kreft. VTE pasientene hadde 4 ganger økt risiko for kreft sammenlignet med personer uten VTE det første året etter VTE hendelsen, og 1.3 ganger høyere risiko de påfølgende år. Den anatomiske lokalisasjonen av blodproppen påvirket i liten grad kreftrisikoen, og det var også små forskjeller i kreftrisiko mellom pasienter med spontan VTE (uten risikofaktor for VTE) og provosert VTE (med risikofaktor, f.eks. kirurgi). Resultatene indikerer at fremtidige studier som kartlegger nytten av systematisk kreftutredning etter VTE ikke bør begrenses av disse faktorene. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Professor John-Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, hovedveileder

Førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan, Institutt for klinisk medisin, bi-veileder

Bedømmelseskomiteen
Førsteamanuensis Astrid van Hylckama Vlieg, Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands (1. opponent)

Førsteamanuensis Paolo Bucciarelli M.D., Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Milan, Italy (2. Opponent)

Professor Ulf Aasebø, Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges Arktiske universitet (komiteleder).

Disputasleder
Elin Richardsen, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: "Chronic inflammation and the risk of deep venous thrombosis and pulmonary embolism”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 02. oktober 2015 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store AUD, MH
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle