Disputas - Cand. med. May Trude Johnsen

Cand.med. May Trude Johnsen disputerer for ph.d.-graden i medisin, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

The effect of sleeping patterns on mental distress and overweight risk under shifting light conditions in North Norway. Some findings from the Tromsø Study. 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Døgnrytmen vår påvirkes av dagslys, og mørketida er kjent for å kunne øke forekomst av psykiske plager og søvnproblemer. Kroppsmasseindeks (BMI) og fordeling av kroppsfett kan også være assosiert med søvnlengde og døgnrytme. Denne avhandlingen presenterer resultatet av tre studier som undersøkte om årstidsvariasjon i dagslys i nord innvirker på forekomst av søvnproblemer og psykiske plager samt sammenhengen mellom søvnmønster og risiko for overvekt. Studiene var basert på den sjette Tromsø-undersøkelsen (Tromsø 6) i perioden 2007-2008.

Vi fant kun 8 minutters forskyvning av søvnrytmen mellom sommer og vinter. Utbredelsen av psykiske plager var lavere (7,4%) enn gjennomsnittet for Norge (11,4%). Det var ingen vesentlig sesongvariasjon i psykiske plager, men søvnproblemer var mest utbredt om vinteren. Optimal søvnlengde vedrørende risiko for overvekt og bukfedme var 8-9 timer, noe som er en time lengre sammenlignet resultatene fra andre studier. Lite søvn (<6 t) medførte ca 80% høyere risiko for overvekt (BMI over 25 kg/m2), og lite søvn hos menn viste en doblet risiko for bukfedme.

Andre faktorer enn dagslys ser ut til å spille en viktig rolle i reguleringen av søvnmønster for folk i subarktiske strøk. Fra arbeid i helsesektoren er det kjent at noen mennesker opplever psykiske plager om vinteren. Imidlertid er vinterens negative effekt på psykiske plager hos voksne ikke helt klarlagt.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Førsteamanuensis Trond Bratlid, IKM – hovedveileder

Professor Rolf Wynn, IKM - biveileder

Bedømmelseskomiteen

Professor dr.med. Jerker Hetta, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, 1. opponent.

Post.doc. Signe Dørheim, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger, 2. opponent.

Førsteamanuensis II Tordis Sørensen Høifødt, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, leder av komité.

Disputasleder
Førsteamanuensis Anders Vik, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 28. juni kl. 10.15, samme sted: "Om kroppens biologiske klokke – betydning for humør og helse"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 28. juni 2013 kl. 12.15–15.00
Hvor: Fyrhuset, Åsgård - UNN
Målgruppe: Alle