Parkering

For å få parkeringstillating må du henta parkeringskort på Servicetorget. Vi deler ut kort til studentar og tilsette for heile studieåret og dessutan dags/vekeskort til våre besøkande. 
Tilsette og studentar må kontakta Servicetorget ved campus i Alta for å få skrive ut parkeringskort. Hugs å ta med:

 • Gyldig student/tilsettkort
 • Vognkort på bilen

 

Parkeringssoner i Alta Foto: xxx

 

Vilkår for parkering

Området håndheves etter privatrettslige regler samt parkeringsforskriften av 16. mars 2016 nr. 260, kap. 3, 8 og 9. Fører aksepterer de skiltede parkeringsvilkår ved hensettelse av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.

 1. Parkering i sone 2-7 er kun tillatt med gyldig parkeringskort.
 2. Parkering i sone 1 er kun tillatt med gyldig parkeringskort mandag-fredag 07:00 -15:00
 3. Parkering i sone 1 er tillatt uten parkeringskort mandag - fredag 15:00 - 24:00 lørdag - søndag 08:00 - 24:00
 4. Parkeringsplassen kan bli midlertidig stengt og fører må innrette seg etter dette.
 5. Parkeringskort utstedes ved Servicetorget på UiT Norges arktiske universitet.
 6. Parkering er kun tillatt for registret motorvogn. Med motorvogn menes i disse vilkår også tilhenger til motorvogn
 7. Maksimal parkeringstid sammenhengende er 24 timer.
 8. Parkeringskort kan inndras eller gjøres ugyldig uten varsel ved brudd på betingelsene for tildeling av parkeringskort.

Fører plikter

 1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Fører har undersøkelsesplikt.
 2. Parkeringskortet skal plasseres innenfor frontruten på motorvognen slik at det utenfra er lett å kontrollere.

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser eller skiltede vilkår kan du bli ilagt en kontrollsanksjon. Satsene for kontrollsanksjoner er bestemt av staten, og står i parkeringsforskriften § 36. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål om kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til driftsoperatør innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes på den ilagte sanksjonen og på våre hjemmesider www.alta.kommune.no

 

 

Driftsoperatør: Alta kommune, Sandfallveien 1, PB 1403, 9506 Alta, tlf 78 45 50 00

Spørsmål

Mer info om parkering ved andre campuser ved UiT: uit.no/parkering