Havbruksstasjonen i Kårvika

Bli med på en spennende dag på Havbruksstasjonen til UiT-Norges arktiske universitet og Nofima AS.

Denne øvelsen kan dessverre ikke gjennomføres før eventuelt høst 2021 grunnet Covid-19. Dette fordi havbruksstasjonen har veldig strenge i forhold til besøk siden det ikke lar seg gjøre med hjemmekontor (ansvar for mange levende dyr).

Havbruksstasjonen ligger i Kårvika på Ringvassøya og består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom og kontorer.

Her finnes landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr, fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og merdanlegg i sjø for forsøk under autentiske betingelser. Kombinasjonen av forsøksavdelinger gjør det mulig å utføre forskning på alle stadier i livssyklusen til dyr fra sjø og vann. Ferskvann og sjøvann kan varmes opp eller kjøles ned etter behov, lyset kan styres og fôr kan tilpasses ulike forsøk.

 Skolebesøket vil bestå av en rundtur på landanlegget i Kårvika, labarbeid (f.eks disseksjon av fisker) og foredrag.

Foredraget handler om forurensningsbiologi og miljøgifter, eksemplifisert med forsøk som ser på polartorsk og hvordan den påvirkes av oljeforurensing både i voksen alder men også i tidlige livstadier.

Les mer om prosjektet her: http://www.havbruksstasjonen.no/polartorsk-og-oljesoel.5644030-126385.html 

 Øvelsen berører følgende kompetansekrav i biologifaget for videregående skole (udir.no):

"-Planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy
-Forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap
-Finne fram til ny kunnskap i biologi frå ulike medium og vurdere informasjon og påstandar i media på eit fagleg grunnlag
-Diskutere på eit fagleg grunnlag etiske utfordringar innanfor biologisk forsking
-Drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
-Gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv
-Forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem"

Skolelaboratoriet dekker transportutgifter etter avtale, -faktureres i etterkant av gjennomført aktivitet. F.eks kan skolen bestille buss til elevene der det ikke er et alternativ med rutebuss.


Fagområde: Biologi
Type aktivitet: Labøvelse, Forelesning, Omvisning
Skolefag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 20
Målgruppe: Videregående

Klikk her for å melde på din klasse!