Elevaktiviteter

Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
Tilbake til elevaktiviteter Ressurser Om skolelaboratoriet Læreraktiviteter Elevaktiviteter

Havbruksstasjonen i Kårvika

LAB studenter 400.jpg

Bli med på en spennende dag på Havbruksstasjonen til UiT-Norges arktiske universitet og Nofima AS.

Denne øvelsen kan ikke gjennomføres før vår 2022.

Havbruksstasjonen ligger i Kårvika på Ringvassøya og består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom og kontorer.

Her finnes landanlegg for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr, fiskehelselaboratorium for arbeid med fiskesykdommer og merdanlegg i sjø for forsøk under autentiske betingelser. Kombinasjonen av forsøksavdelinger gjør det mulig å utføre forskning på alle stadier i livssyklusen til dyr fra sjø og vann. Ferskvann og sjøvann kan varmes opp eller kjøles ned etter behov, lyset kan styres og fôr kan tilpasses ulike forsøk.

 Skolebesøket vil bestå av en rundtur på landanlegget i Kårvika, labarbeid (f.eks. disseksjon av fisker) og foredrag.

Foredraget handler om forurensningsbiologi og miljøgifter, eksemplifisert med forsøk som ser på polartorsk og hvordan den påvirkes av oljeforurensing både i voksen alder men også i tidlige livstadier.

 Øvelsen berører følgende kompetansekrav i biologifaget for videregående skole (udir.no):

Biologi 1

  • planleggje og gjennomføre undersøkingar, samle, behandle og tolke data, og presentere resultat og funn
  • utforske abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem, drøfte samanhengar som forklarer det biologiske mangfaldet og reflekter over naturens eigenverdi
  • utforske kva konsekvensar endringar i klima og arealutnytting kan ha for det biologiske mangfaldet, og drøfte tiltak for ei meir berekraftig forvaltning

Biologi 2

  • utforske ei biologisk problemstilling, analysere innsamla data, argumentere for val av metodar og drøfte resultat og funn
  • utforske og dokumentere artsmangfald gjennom feltarbeid, drøfte resultat og funn og vurdere korleis artane er tilpassa økosystemet dei lever i

Skolelaboratoriet dekker transportutgifter etter avtale, -faktureres i etterkant av gjennomført aktivitet. F.eks. kan skolen bestille buss til elevene der det ikke er et alternativ med rutebuss.


Fagområde: Biologi
Type aktivitet: Labøvelse, Forelesning, Omvisning
Skolefag: Biologi 1, Biologi 2
Varighet: 3 timer
Maks antall elever: 20
Målgruppe: Videregående
Ansvarlig: Os, Vibeke

Klikk her for å melde på din klasse!