Plagiat og fusk

UiT Norges arktiske universitet ser alvorlig på plagiering og fusk. Dersom en student blir tatt for å plagiere risikerer hen i ytterste konsekvens å bli utestengt fra institusjonen i inntil et år. Det er derfor viktig at vi som ansatte er tydelige på hva som forventes av studentene helt fra starten.

Fusk eller forsøk på fusk er definert slik i eksamensforskriftene:

  1. å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
  2. å presenteres andres arbeid som sitt eget (plagiering)
  3. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlig arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
  4. å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet eller andre institusjoner for høyere utdanning
  5. ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
  6. å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte som kan gi fordeler ved eksamen.

Hver eksamen som leveres på UiT skal være et selvstendig arbeid som er knyttet opp mot det aktuelle emnet. Om en student bruker deler av en egen eksamen som man har levert tidligere må studenten referere til seg selv slik at det ikke faller under plagiat etter fjerde punkt i listen over.

Det er plagiat i besvarelsen, hva gjør jeg?

Mistenker du plagiering i en besvarelse, skal dette begrunnes og meldes inn til administrativt ansvarlig. Administrasjonen følger opp og forbereder eventuell sak.

Som sensorer skal dere ikke ta stilling til om kandidaten har fusket, men vurdere besvarelsen i henhold til vanlige faglige kriterier, som manglende selvstendighet eller brudd på gjeldende normer for kildebruk og vitenskapelig redelighet. Sensuren vil publiseres som normalt, men skulle studenten blir dømt for fusk, vil karakteren annulleres.

Se mer om forvaltning av fuskesaker i Kvalitetssystemet ved UiT.

Lær om tekstlikhetsverktøyet Ouriginal her

Sist endret: 03.12.2021

RESULTs kurs i forebygging av plagiat

Målsettingen med dette kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener og arbeidskrav m.m.