Illustrasjonsbilde

Velkommen til UiT sin samarbeidsportal for private og offentlige virksomheter

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Universitets tre hovedoppgaver er utdanning, forskning og innovasjon.

Vi har et utstrakt samarbeid med klyngenettverk, forskningsinstitutter, offentlig og privat sektor. Samarbeid kan være innen forskning, utdanning, mot våre studenter eller kompetanseheving.

Mye av samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor skjer direkte med fagmiljøene. Ta gjerne kontakt med det fakultet eller institutt som er av interesse.
Oversikten over UiTs fakulteter og enheter finner du her

Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

UiT er en sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen. Som en direkte følge av sterke forskingsmiljø ved UiT, har flere forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-nivaHavforskningsinstituttetNofima og Norce, og større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanningen av helsepersonell foregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). UiT har forskingssamarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor. Et forskningssamarbeid kan resultere i ny viten som igjen kan bety innovasjon og produktutvikling for din virksomhet. Samarbeidet kan gi tilgang til rådgivning basert på ny forskning, samarbeid om forskningsprosjekter, relasjonsbygging med våre forskere og tilgang til avansert forskningsutstyr.

Sjekk gjerne ut Forskning ved UiT. Her finner du blant annet satsingsområder, forskere og ekspertliste. 

 

  • Næringslivs-ph.d. og offentlig ph.d

Ta en doktorgrad mens du jobber!


Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. er treårige forskerutdanninger. Du tar en doktorgrad samtidig som du er ansatt i en bedrift eller offentlig virksomhet. For begge ordningene gjelder det at forskningen må være relevant for virksomheten. Den ansatte som skal ta en doktorgrad må søke om opptak på et ordinært ph.d.-program ved UiT.


Mer info om ordningene finner du her:

Offentlig sektor ph.d.
Nærings-ph.d.
Doktorgradsstudier ved UiT

 UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og tjenesteutvikling i nordområdene

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap 2020–2025 (PDF).
Målsetningen med den vedtatte femårsplanen for innovasjon og entreprenørskap er; UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og tjenesteutvikling i nordområdene. Sentralt i dette er det å knytte tettere kontakt med privat og offentlig sektor, og en viktig samarbeidspartner er Norinnova (UiTs tjenesteleverandør av kommersialiseringstjenester/TTO).

Kontaktinformasjon: innovasjon@uit.no

Start UiT er studentenes organisasjon for å fremme innovasjon, entreprenørskap og gründere.Styrk relasjonen til fremtidens talenter!
Studenter er framtidas kompetansearbeidere og gir dere ny kunnskap og nye perspektiver. UiT inviterer til samarbeid og har flere arenaer hvor nærings- og arbeidsliv har mulighet til å etablere kontakt med våre studenter på områder som oppgavesamarbeid, praksis og studentjobb. 

Figur som viser mulig samarbeid mellom UiT og arbeids-/næringsliv  Har din virksomhet behov for ny forskningsbasert kunnskap? Oppgavesamarbeid kan være aktuelt både for bachelor- og masterstudenter. Vi bidrar med å formidle kontakt mellom din virksomhet og studenter som leter etter relevante problemstillinger fra arbeidslivet i forbindelse med oppgaveskriving. Kontakt: karriere@uit.noPraksis er en sentral del av mange utdanningsløp. Et tett og nært samarbeid med arbeidslivet sikrer både at studentene er forberedt på jobben de skal gjøre, og at relevansen i studietilbudene styrkes. Obligatorisk praksis er en sentral del av profesjonsutdanninger som blant annet sykepleier- og lærerutdanning. Valgfri praksis benyttes i noen utdanninger. UiT har et ønske om å styrke dette, slik at flest mulig studenter får muligheten til praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen.

Ta kontakt med våre fagmiljøer om din virksomhet ønsker å inngå samarbeid om praksisplasser.Det er viktig at studentene våre er godt forberedt og attraktive i arbeidsmarkedet, og din virksomhet kan være en viktig bidragsyter for å gi studentene verdifull arbeidserfaring.
Din virksomhet kan lyse ut stillinger på våre studentsider. Kontakt: karriere@uit.noUiT arrangerer karrieredagen årlig i september i Tromsø. Besøk: Karrieredagen
I tillegg er det flere karriere-/næringslivdager og rekrutteringsarrangement på våre institutt og øvrige campuser. Sjekk ut UiTs arrangementskalender Tavla

UiT sine studenter og ansatte kan du også treffe på regionale yrkes- og utdanningsmesser. UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser som kartlegger tidligere studenters tilknytning til arbeidslivet, og om utdanningen har vært relevant for arbeidslivet. Kandidatundersøkelsen 2019 ved UiT Norges arktiske universitet er den femte i rekka. Her finner du våre kandidatundersøkelser 

Fleksible studier og kurs

UiT tilbyr mange studier og kurs av ulik varighet som kan kombineres med jobb, eller endringer i arbeids- og livssituasjonen. Studiene kan være nettbasert, samlingsbasert på et av våre studiesteder, eller samlingsbasert ved andre egnede steder i Nord-Norge. Studiene kan gi et kompetanseløft innen svært mange ulike fagområder.
For en oversikt over kommende tilbud, se UiTs studiekatalog for videreutdanninger, nett- og samlingsbaserte studier.

I 2020 kan du også se oversikten over våre ekstraordinære nettbaserte studier som er igangsatt i forbindelse med koronasituasjonen.

 

Utdanningsoppdrag

UiT har også mulighet til å opprette eksternfinansierte studier, kurs, seminar og foredrag for din bedrift, bedriftsklynge, kommune, enhet eller nettverk av samarbeidspartnere. Fagmiljøene setter ofte pris på å bli kontaktet om å komme ut til bedrifter og arbeidssteder for å dele sin kompetanse, og danne dialog for videre samarbeid. Prisen på slike oppdrag varierer naturligvis med omfang og fagområde. Formell kompetanse med opptak, eksamensavvikling og studiepoeng er dyrere enn kortere kurs og foredrag fra våre fagpersoner.

Ta kontakt med instituttleder på instituttet du er interessert i å få et tilbud fra, for en dialog om oppdragets utforming, omfang og pris. En oversikt over UiTs fakulteter og institutter finner du på UiTs organisasjonsside.

Hvis du er usikker på hvilket institutt som har kompetansen du er ute etter kan du f.eks. sjekke UiTs Ekspertliste, eller kontakte UiTs koordinator for etter- og videreutdanning.UiT har en rekke arrangementer. Sjekk ut UiTs arrangementskalender Tavla som gir oversikten over disse.Mye av samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor skjer direkte med fagmiljøene. Ta gjerne kontakt med det fakultetet eller instituttet som er av interesse.
Oversikten over UiTs fakulteter og enheter finner du her

Kontakt: 
E-post: samfunnskontakt@uit.no