Illustrasjonsbilde

Velkommen til UiTs samarbeidsportal

Ta kontakt!

Denne siden presenterer ulike samarbeidsformer mellom UiT og eksterne aktører. Dersom du ønsker å ta et slikt initiativ vil du i de fleste tilfeller kunne ta kontakt med direkte med fagmiljøene. Du finner tips om hvordan du finner rett kontaktpunkt for ditt samarbeidsinitiativ lengre ned på siden.

UiTs samfunnsoppdrag

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Universitets samfunnsoppdrag er knyttet til tre hovedoppgaver; utdanning, forskning og formidling. For å løse dette samfunnsoppdraget har UiT et utstrakt samarbeid med offentlig- og privat sektor; med kommuner, nettverk, forskningsinstitutter og betydelige samfunnsinstitusjoner. Samarbeidet omfatter blant annet forskningsaktiviteter, utdanningstilbud, formidling, studentoppgaver og praksis, internship og kompetanseheving.

Denne siden er publisert, men enkelte deler er fortsatt under utvikling. Siden ferdigstilles i løpet av våren 2021. 

UiT har etablert sterke samarbeidsrelasjoner til relevante forskningsmiljø i Norge og utlandet. Som en direkte følge av sterke forskingsmiljø ved UiT har flere forskningsinstitutt og bedrifter etablert seg i miljøet rundt universitetet. Slike eksempler er Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-nivaHavforskningsinstituttetNofima og Norce. Helserelatert forskning foregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). 

Peter F. Hjort-seminaret er et initiativ for å styrke verdiskapingen i nord gjennom tettere samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og arbeids- og næringslivet. Seminaret er en møteplass der næringsrettede problemstillinger drøftes, og har vært arrangert årlig siden 2015. Grunnlaget for verdiskaping og innovasjon legges gjennom kunnskapsutveksling, nettverksbygging og samarbeid. Seminaret arrangeres hver vår.Samarbeid om forskning

UiT har forskingssamarbeid på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå fra både privat og offentlig sektor. Et forskningssamarbeid kan resultere i ny viten som igjen kan bety innovasjon og produktutvikling for din virksomhet. Samarbeidet kan gi tilgang til rådgivning basert på ny forskning, samarbeid om forskningsprosjekter, relasjonsbygging med våre forskere og tilgang til avansert forskningsutstyr.

På denne siden finner du UiTs satsningsområder, forskningsmiljø og ekspertliste:
Forskning ved UiT.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med et relevant fagmiljø for et forskningssamarbeid er det flere veier inn.

 • Du kan se på vår ekspertliste for å finne fagfeltet du ønsker et samarbeid om, og kontakte eksperten(e) som er oppført der: Ekspertliste ved UiT
 • Du kan finne en relevant forskningsgruppe og kontakte forskningsgruppelederen: Forskningsgrupper ved UiT
 • Du kan kontakte instituttleder ved et institutt med relevant fagområde: Fakultet og institutt ved UiT
 • Dersom du er usikker på hvem som er rett person å kontakte for ditt prosjekt, ta kontakt med en av våre samfunnskontakter, så veileder vi deg videre.
  Kontakt Geir Bye eller Mette Ravn Midtgard.


Næringslivs-ph.d. og offentlig ph.d

Ønsker du å ta en doktorgrad mens du jobber?

UiT inngår gjerne samarbeid med bedrifter og offentlig etater om forskerutdanning/ph.d av deres ansatte. Det gjelder særlige vilkår og formalia krav for disse forskerutdanningsløpene. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og påfølgende søknad om opptak på et ph.d program ved UiT, må skje parallelt med virksomhetens søknad til forskningsrådet om finansiering (ordningene 'Offentlig sektor ph.d.' eller 'Næring-ph.d). En søknad til forskningsrådet om finansiering krever at prosessen med UiT er påbegynt og blir bekreftet. For begge ordningene gjelder det at forskningen må være relevant for virksomheten. Skillet fra andre forskerutdanninger er at studenten forblir ansatt, og at virksomhet tilgodeser at vedkommende benytter arbeidstid til forskerutdanningen. Forskningsrådet dekker 50% av lønns- og driftskostnadene. Forskningsrådet har en løpende søknadsfrist og kort behandlingstid. Det er noen føringer for tematikk, og noen frie midler. I 2021 var det 19 stipend uten tematisk føring innen 'Offentlig ph-d' og disse var fordelte 8 mars 2021. Det gjenstår tematisk rettede midler. Næringslivsph.d har midler igjen og ikke tematiske føringer. Offentlig ph.d retter seg mot ansatte i offentlig sektor, og tilsvarende næringsliv i privat sektor. Søknadsprosedyrene hos forskningsrådet tilsier at din prosess med universitetet bør starte høsten i forkant. Universitetet har en egen rutine for opptakssøknader til forskerutdanningene. Kontaktpersoner på fakultetene; Helse-fak Stian Røberg NT-fak Tore Guneriussen UMAK Anita Maurstad HSL Mayvi Johannesen BFE IVT Audun Reigstad/Aleksander Pedersen. Ta kontakt med fagmiljø for å avklare muligheter og vilkår, og om usikker på hvilket, kan du ta kontakt med samfunnskontakt@uit.no

Les mer om:Innovasjon og entreprenørskap

UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og tjenesteutvikling i nordområdene.

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap 2020–2025  beskriver UiTs arbeid for så styrke innovasjonskulturen, bidra til innovasjon og utvikling i Nordområdene. En tett kontakt og et godt samarbeid med privat og offentlig sektor er essensielt. Norinnova (UiTs tjenesteleverandør av kommersialiseringstjenester/TTO).

Start UiT er studentenes organisasjon for å fremme innovasjon, entreprenørskap og gründere.Næringslivsmentor

Prosjekt Næringslivsmentor har som mål å bidra til et tettere samarbeid mellom næringslivsbedrifter i landsdelen og UiT (utdanning, formidling, forskning og innovasjon).
Ordningen dekker bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark, men har noe ulik finansieringsmodell. For Troms & Finnmark er det fylkeskommunen i samarbeid med universitetet. Du finner mer informasjon om prosjektet, inkludert hvem som er næringslivsmentorer i 2021, i lenken under.

Kontakt Mette Ravn Midtgard dersom du har spørsmål om prosjektetKontakt oss

Ønsker du kontakt om et samarbeid om forskning eller entreprenørskap med UiT? 
Trenger du hjelp med å komme i kontakt med rett person?

Ta kontakt med innovasjon@uit.no eller en av våre samfunnskontakter:Styrk relasjonen til fremtidens talenter!

Studenter er framtidas kompetansearbeidere! Mange arbeidsgivere er ute etter våre studenter lenge før de er ferdige med studiene. Det finnes gode muligheter for samarbeid, og rekruttering av dagens studenter som blir bedriftens nye ansatte. En god vei til studenter og fagmiljø er gjennom oppgavesamarbeid som gir din bedrift ny kunnskap og nye perspektiver.

UiT inviterer til samarbeid og har flere arenaer hvor nærings- og arbeidsliv har mulighet til å etablere kontakt med våre studenter på områder som oppgavesamarbeid, praksis og studentjobb. 

Figur som viser mulig samarbeid mellom UiT og arbeids-/næringsliv  Samarbeid

Har din virksomhet behov for ny forskningsbasert kunnskap?

UiT favner mange spennende fagområder og studentenes kunnskap og perspektiv kan gi ulike tilnærminger til kjente problemstillinger. Her kan din virksomhet raskt komme i kontakt med UiT-studenter og få fersk fagkunnskap som kan gi nye impulser til din arbeidsplass. Oppgavesamarbeid kan være aktuelt både for bachelor- og masterstudenter. Vi bidrar med å formidle kontakt mellom din virksomhet og studenter som leter etter relevante problemstillinger fra arbeidslivet i forbindelse med oppgaveskriving.

Et annet virkemiddel for å få studenter til å skrive om problemstillinger som er relevant for din bedrift, organisasjon, kommune eller region kan være å utlyse stipend eller legat. Studenter og potensielle studenter fra hele Norge leser seg ofte opp i Legathåndboken for å finne midler til å støtte dem gjennom oppgaveskriving eller et nytt studium.

Praksis

Praksis defineres som planmessig opplæring på et praksissted hvor studenten tilegner seg praktisk kompetanse under veiledning av person med relevant utdanning og yrkespraksis. Et tett og nært samarbeid med arbeidslivet sikrer både at studentene er forberedt på jobben de skal gjøre, og at relevansen i studietilbudene styrkes. 
Obligatorisk praksis er en sentral del av profesjonsutdanninger som blant annet sykepleier- og lærerutdanning. Valgfri praksis benyttes i noen utdanninger. UiT har et ønske om å styrke dette, slik at flest mulig studenter får muligheten til praksis i arbeidslivet som en del av utdanningen. Med et godt samarbeid med arbeidslivet, både offentlig og privat sektor blir studentene svært ettertraktede i jobbmarkedet. 

 • Ta kontakt med våre fagmiljøer om din virksomhet ønsker å inngå samarbeid om praksisplasser.


Internships og deltidsjobber for studenter

Internship er en læringsaktivitet som innebærer at studentene er «utplassert» i bedrift, helseforetak eller lignende utenfor campus. Noen studier gir mulighet til internship som kombinerer studier med praksis i en bedrift, mens profesjonsutdanningene har praksis som en integrert og obligatorisk del av studieprogrammet. Det er viktig at studentene våre er godt forberedt og attraktive i arbeidsmarkedet, og din virksomhet kan være en viktig bidragsyter for å gi studentene verdifull arbeidserfaring. Er du en samarbeidspartner eller ønsker du å bli det?

Møt studentene

Det finnes mange arenaer der potensielle arbeidsgivere kan komme i kontakt med studenter som snart skal ut på jobbmarkedet.

UiT arrangerer en årlig karrieredagen i september i Tromsø, der potensielle arbeidsgivere inviteres til å presentere seg for potensielle arbeidstakere. Man kan også kontakte studentdrevne interesseorganisasjoner, linje- og fakultetsforeninger direkte for å høre om når det er mulig å ha en bedriftspresentasjon eller lignende for dem. (PS. Arrangementer med gratis pizza eller lignende trekker ofte mange studenter.)

I tillegg er det flere karriere-/næringslivdager og rekrutteringsarrangement i regi av institutt, fagmiljø, campuser og studentforeninger. Følg med på UiTs arrangementskalender for å finne relevante begivenheter.
I den samme arrangementskalenderen finner du også kommende disputaser. Ny forskning i form av disputaser og skriftlige doktorgrader kan ofte være relevant for bedrifter og offentlig sektor, men det er også mulig å forsøke å rekrutere doktorgradskandidatene direkte. Selv om mer enn halvparten av UiTs doktorgradskandidater fortsetter i akademia, er det mange som fortsetter arbeidskarrierern i annen offentlig virksomhet og næringslivet.

Kandidatundersøkelsen

Hva gjør UiTs kandidater etter fullført grad?

UiT gjennomfører jevnlig undersøkelser som kartlegger tidligere studenters tilknytning til arbeidslivet, og om utdanningen har vært relevant for arbeidslivet.
Her finner du bl.a. mer informasjon om hva UiTs kandidater gjør etter fullført studium, og hvor fort de er i relevant arbeid.
Kandidatundersøkelsen 2019 ved UiT Norges arktiske universitet er den femte i rekka, og neste utgave planlegges gjennomført i 2021.

Undersøkelsen viser at et stort flertall går ut i jobb etter studiene, og at de aller fleste av disse har fått en jobb der utdanningen er relevant. To tredjedeler av kandidatene tar arbeid i Nord-Norge, og en høyere andel av studentene enn tidligere starter å jobbe i næringslivet. Når kandidatene blir bedt om å vurdere utdannelsen svarer 84 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen fra UiT.Kontakt oss

UiT sin største ressurs er studentene. Derfor vil et sterkt samarbeid med eksterne aktører bidra til økt læring, økt samfunnsrelevans og en god start på karrieren. Vi skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial vekst og utvikling i nord. Gjennom nettverksbygging mellom eksterne partnere, studentene og fagmiljøene legges grunnlaget for et fremtidsrettet samarbeid.

Kontakt: samfunnskontakt@uit.noEr du på jakt etter kompetanseheving for deg, din bedrift, organisasjon eller enhet? Vi anbefaler deg å først undersøke om vi har relevante utdanningstilbud i vår eksisterende studieportefølje.

Dersom vi ikke har et tilbud som passer behovet kan du ta kontakt med oss, så vi kan vurdere om det er mulig å tilby dette med egne midler, om det er marked for å utvikle et studium for en oppdragssum eller studieavgift pr. deltager.Deltidsstudier for personer i jobb

UiT tilbyr mange studier og kurs av ulik varighet som kan kombineres med jobb, eller endringer i arbeids- og livssituasjonen. Studiene kan være nettbasert, samlingsbasert på et av våre studiesteder, eller samlingsbasert ved andre egnede steder i Nord-Norge. Studiene kan gi et kompetanseløft innen svært mange ulike fagområder.
For en oversikt over kommende tilbud, se UiTs studiekatalog for videreutdanninger, nett- og samlingsbaserte studier

Oppdragsundervisning og utdanningssamarbeid

UiT har også mulighet til å opprette eksternfinansierte studier, kurs, seminar og foredrag for din bedrift, bedriftsklynge, kommune, enhet eller nettverk av samarbeidspartnere. Fagmiljøene setter ofte pris på å bli kontaktet om å komme ut til bedrifter og arbeidssteder for å dele sin kompetanse, og danne dialog for videre samarbeid. Prisen på slike oppdrag varierer naturligvis med omfang og fagområde. Formell kompetanse med opptak, eksamensavvikling og studiepoeng er dyrere enn kortere kurs og foredrag fra våre fagpersoner.

Ta kontakt med instituttleder på instituttet du er interessert i å få et tilbud fra, for en dialog om oppdragets utforming, omfang og pris. En oversikt over UiTs fakulteter og institutter finner du på UiTs organisasjonsside. Hvis du er usikker på hvilket institutt som har kompetansen du er ute etter kan du f.eks. sjekke UiTs Ekspertliste, eller kontakte UiTs koordinator for etter- og videreutdanning.UiT er arrangør eller medarrangør for en rekke arrangementer som er åpen for alle.
Du kan finne relevante arrangementer i arrangementportalen Tavla.
Du kan også melde deg på et av UiTs ulike nyhetsbrev.Et samarbeid mellom UiT og eksterne aktører kan oppstå og forankres i ulike deler av organisasjonen.
UiT er avhengige av at initiativ til slike samarbeid oppstår både i og utenfor organisasjonen.

 • En enkeltforsker eller en forskningsgruppe kan samarbeide med en ekstern aktør om et konkret prosjekt.
 • Et institutt eller senter kan samarbeide med en ekstern aktør innet et konkret fagområde.
 • Et fakultet eller en gruppe institutt fra ulike fakultet kan samarbeide med en ekstern aktør om et større tverrfaglig prosjekt
 • Institusjonen UiT kan i enkelte tilfeller gå inn i institusjonsavtaler med eksterne aktører som UiT har sammenfallende interesser med, eller har mange samarbeidsprosjekter som involverer flere deler av organisasjonen.

UiT er en stor organisasjon, og det kan virke overveldende å finne rett kontaktperson for initiativet du ønsker å igangsette.
Under vil du finne eksempler på ulike innganger til å finne rett kontaktperson for ditt prosjekt.

Du kan også kontakte UiTs samfunnskontakter direkte:

eller samfunnskontakt@uit.noDe fleste samarbeidsavtaler anngående forskningsprosjekt, praksis, innovasjon og utvikling skjer mellom den eksterne aktøren og det aktuelle fagmiljøet, forskningsgruppen, instituttet eller fakultetet.

Samtidig har UiT en porteføje av overordnede samarbeidsavtaler med UiT som helhet. Eksempler på disse insitusjonsavtaler inkluderer: 

Vertskommuneavtaler, studiestedsavtaler, samt avtaler med interkommunale politiske råd, forskningsinstitusjoner og andre utdanningsinstitusjoner

 • Kontakt faggruppe samfunnskontakt dersom du har spørsmål om til eksisterende avtaler, eller representerer en aktør som ønsker å få i gang et nytt samarbeid.
  samfunnskontakt@uit.no

Kulturarrangement

 • Kontakt kommunikasjonsavdelingen dersom du har spørsmål til UiTs samarbeid med ulike kulturarrangement, eller ønsker å få i gang et samarbeid.
  kom-formidling@uit.hjelp.no

Internasjonale avtaler om mobilitet for studenter og ansatteUiT har en rekke eksperter innenfor både omfattende og snevre fagfelt. Eksterne aktører kan gjerne kontakte UiTs fagpersoner direkte, for å sondere mulighetene og grunnlaget for et eventuelt samarbeid. Man kan enten bruke UiTs ekspertliste under, eller kikke gjennom ansattelistene på instituttsidene for å finne personer som beskriver den kompetansen som etterspørres. 

Et større samarbeid med et fagmiljø eller en utdanning må som regel forankres på instituttnivå. I de fleste tilfeller kan du ta kontakt med instituttleder, som en inngangsport til et samarbeid med et fagmiljø.UiTs har fire hovedcampus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og seks studiesteder i Kirkenes, Hammerfest, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og på Svalbard.
Utover dette har UiT de siste årene tilbudt enkeltstudier på steder som Kautokeino, Storslett (Nordreisa), Finnsnes (Senja), Fjelldal (Tjeldsund) og Svolvær.
UiTs heleide selskap DigForsk har tilhørighet i flere byer i Finnmark. Utover studiestedene Hammerfest og Kirkenes har de lokaler i Båtsfjord, Tana, Vadsø og Vardø.

I noen tilfeller kan det være mer relevant å innlede en samarbeid med det lokale campus/studiested enn med et konkret fagmiljø.
Utover den stedlige ledelsen knyttet til campusene har UiT også to samfunnskontakter og to viserektorer 
UiT to viserektorer utgjør faglig kontaktpunkter for samhandlingen mellom UiT og regionene i Finnmark/Nord-Troms og Sør-Troms/Nordland.
De to administrative samfunnskontakter med et spesielt ansvar for Øst-Finnmark og Helgeland, med kontorsted i henholdsvis Kirkenes og Mo i Rana.Representerer du en skole eller skoleklasse som ønsker å besøke UiT digitalt eller fysisk, evt. få besøk fra UiT?
Følg lenken under: