Nasjonalt og internasjonalt samarbeid


Tromsøundersøkelsen samarbeider bredt med ulike fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Tromsøundersøkelsen bidrar for eksempel med data til en rekke nasjonale og internasjonale samarbeid der data fra ulike undersøkelser er blitt slått sammen for å få sikrere resultater enn hver enkelt undersøkelse kan gi.

Nasjonalt samarbeider Tromsøundersøkelsen med andre samtykkebaserte befolkningsundersøkelser, som Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT, NTNU), og Hordalandsundersøkelsen (HUSK, UiB), og inngår blant annet i samarbeidsprosjektet CONOR (Cohorts of Norway). Samarbeidet muliggjør større studier ved at vi sammenstiller nasjonale data. Nasjonalt har Tromsøundersøkelsen også bidratt til å samle data om beintetthet (NOREPOS), sammen med flere andre studier.

Tromsøundersøkelsen samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om kontroll av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og leverer data til nasjonale oversikter på området, i tillegg til internasjonal samordning av helsedata gjennom deltakelse i Global Burden of Disease-prosjektet (GBD).   Tromsøundersøkelsen deltar også i arbeidet med nasjonal l samordning av helsedata gjennom deltakelse i råd og utvalg i konsortier som, Biobank Norge-samarbeidet, og Helseanalyseplattformen. Tromsøundersøkelsen har et tett og godt forskningsadministrativt samarbeid med HUNT, HUSK og den norske Mor-Far-Barn-undersøkelsen (MoBa) på Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Lokalt og regionalt samarbeider Tromsøundersøkelsen med Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi har blant annet bidratt til en folkehelserapport basert på data fra den syvende datainnsamlingen, Tromsø 7, og samarbeidet med fylkeskommunen om Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark. Tromsøundersøkelsen deltar i det regionale samarbeidsråd om program for folkehelsearbeid i kommunene.

Internasjonalt deltar Tromsøundersøkelsen i Heart to Heart-samarbeidet mot Nord-vest Russland. Målet er å fremskaffe ny kunnskap som kan forklare årsakene til at hjertedødeligheten i Russland er fire ganger høyere enn i Norge, og derigjennom bidra til forebyggende tiltak. Videre deltar Tromsøundersøkelsen med data i flere store, samarbeidsprosjekter, hovedsakelig innenfor hjerte- karsykdom (BiomarCaRE, MORGAM, ERFC).