Forskerlinjeprosjekter


Her vil det komme informasjon om masterprosjektene til forskerlinjestudentene som er tilknyttet forskergruppa i statsrett. 

Lise Løtveit skriver stor avhandling om "Domstolens funksjoner i utvikling i lys av hvordan retten praktiserer søksmålsvilkårene ved søksmål om brudd på EMK". Om avhandlingen skriver hun at:

Domstolens primære funksjon i sivilprosessen er å løse konkrete tvister. Dernest har domstolen som oppgave å avklare, utvikle og håndheve rettsreglene. Dette har sin påvirkning av hvordan saksbehandlingsreglene, herunder søksmålsvilkårene er utformet og i utgangspunktet skal praktiseres. 

Avhandlingen min vil i stor grad bestå av analyser av nyere Høyesterettsavgjørelser som vurderer søksmålsvilkårene for søksmål hvor saksøker ønsker konvensjonskrenkelse konstatert i domsslutningen, såkalte fastsettelsessøksmål. Det er særlig aktualitetsvilkåret og tilknytningsvilkåret i tvistelovens § 1-3 som det er knyttet ny praksis til.