Senter for omsorgsforskning Nord

SOF Nord

Forskningsgruppa Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppens felt er i hovedsak voksne og eldre voksne med sammensatte og langvarige behov, nærstående, tjenesteutøvere og helse og omsorgstjenester i kommunene.  Forskningen skal bidra med kunnskap som kan utvikle helsefaglig praksis. Forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forskning og instituttets utdanningsprogram.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og anvender et bredt metodisk og teoretisk tilfang. Våre overordnede tematiske satsningsområder er:

    1. Helse- og omsorgstjenester i kommunene i et nordområdeperspektiv
    2. Rehabilitering og forløp som fordrer tverrfaglige og koordinerte tjenester
    3. Brukererfaringer og brukermedvirkning

Forskningen har et landsdelsperspektiv og inkluderer brukere av tjenester og deres kunnskaper i hele forskningsprosessen.

Senter for omsorgsforskning, nord, som inngår i et nasjonalt nettverk bestående av fem senter, er samorganisert med forskningsgruppen.


Publikasjoner i cristin

Medlemmer av forskningsgruppa


Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning, nord ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet og er ett av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning. De fem sentrene danner et nasjonalt nettverk som koordineres av Senter for omsorgsforskning, øst ved NTNU i Gjøvik. Senterne skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Som ledd i et faglig fellesskap samarbeider sentrene blant annet om Omsorgsbiblioteket, Tidsskrift for omsorgsforskning, flere store forskningsprosjekter, og en nasjonal omsorgsforskningskonferanse hvert annet år.

Senter for omsorgsforskning, (Sof) nord er en integrert del av Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT Norges arktiske universitet. Forskningen ved senteret er organisert i forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Senter for omsorgsforskning, nord samarbeider med de fire utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Nord Norge: USHT samisk, USHT Finnmark, USHT Troms og USHT Nordland. Sentret skal bidra til at USHT og deres vertskommunen har gode forutsetninger for å arbeide i tråd med sine målsetninger og samfunnsoppdraget. Dette gjøres blant annet gjennom forskningsfaglig støtte og veiledning. I tillegg samarbeider sentret med andre forsknings- ressurs- og kompetansesenter.

Ansatte i senteret


Prosjekter


ProsjektProsjekt.Logg inn / Login