Psykologisk klinikk

ved IPS

Hvem kan få hjelp?

Alle som kan komme til Psykologisk klinikk ved egen hjelp kan i utgangspunktet få et tilbud. Fortrinnsvis lettere psykiske plager som angst, depresjon, utmattelse, livskriser og livsproblemer. Spørsmål om nevropsykologiske problemer som hukommelse, oppmerksomhet, ADHD, dysleksi og andre lærevansker kan henvises til utredning ved klinikken.

Vi kan derfor tilby behandling hos studentterapeuter på 4dje og 5te året i profesjonsstudiet. Studentbehandling har god kvalitet, og blir tett fulgt og veiledet av psykologspesialist som har behandlingsansvaret.

Vi ønsker fortrinnsvis å ta i mot pasienter som selv er motiverte for behandling. For psykoterapi tar vi imot voksne fra 18 år. For nevropsykologisk utredning tar vi imot barn, ungdom og voksne.

Av forsvarlighetshensyn tar vi ikke imot rusproblemer, psykoseproblematikk, suicidalitet og alvorlige personlighetsproblemer, da disse best ivaretas av spesialisthelsetjenesten.

Henvisning

Vi ber om skriftlig henvisning, fortrinnsvis fra fastlege, eller annet helsepersonell (se vedlegg). Vi tilbyr ikke drop-in timer. Ventetiden varierer avhengig av kapasitet og studieår.

Behandling uten vederlag

Da utredning og behandling skjer i opplærings- og forskningsøyemed, er det ingen egenandel for behandling ved Psykologisk klinikk.

Samtykke til videoopptak og forskning

Da klinikken er en opplærings- og forskningsklinikk, forutsettes det at pasienter gir tillatelse til videoopptak av behandlingstimene. Man kan også bli spurt om å delta i forskningsprosjekt. Klinikken er underlagt vanlig lovverk for helsepersonell med taushetsplikt, sikker oppbevaring av sensitive opplysninger og anonymisering av data.

Om Psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi

Psykologisk lavterskeltilbud som yter helsehjelp i form av psykologisk utredning og behandling.

Utredning og behandling inngår som del av opplæringen for psykologistudenter, som vedlikehold av kliniske ferdigheter hos helsepersonell ved Institutt for psykologi, og for utviklings- og forskningsformål.

Hvem er behandlere?

Psykologistudenter på 4. og 5. studieår. Studentene får veiledning av spesialist i klinisk psykologi, eller tilsvarende.

Videoopptak

Av opplæringshensyn blir terapiene videofilmet for veiledningsformål. Alle opptak blir forsvarlig oppbevart og slettet etter bruk.

Forsking

Psykologisk klinikk er en utdannings- og forskningsklinikk. Pasienter ved klinikken kan bli spurt om å delta i forskning.

Journalinnsyn

Pasienter har rett til innsyn i egen pasientjournal jfr. pasient og brukerrettighetsloven.

Klageadgang og saksgang ved klager

Pasienter, og i noen tilfeller pårørende, har lovfestet rett til å klage etter pasient- og brukerettighetsloven.

Pasienter som mener at de ikke har fått oppfylt sine rettigheter og ønsker en ny vurdering av sine rettigheter kan klage. Slike klager sendes til Psykologisk klinikk, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. En slik klage bør inneholde pasientens navn, adresse, fødsels- og personnummer, telefonnummer og en beskrivelse av hva klagen handler om. Slik informasjon bør sendes i brev, og ikke pr. e-post på grunn av personvernhensyn. Psykologisk klinikk vil da vurdere klagen, og om vi kommer til samme resultat som første gang vil klagen sendes til Fylkesmannen i Troms for ny behandling. Pasienter vil holdes orientert om utviklingen i saken. Pasienter som henvendes til Psykologisk klinikk, men ikke får tilbud om behandling bør henvende seg til sin fastlege eller spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging.

Slike klager kan sendes til:
Universitetet i Tromsø Institutt for Psykologi 9037 Tromsø

For spørsmål: ta kontakt med Psykologisk klinikk, Institutt for psykologi: tlf 776 25238

Pasienter som ønsker å klage på den behandlingen de har fått, for eksempel type behandling, kommunikasjon, student/helsepersonellets oppførsel, eller andre forhold, skal sende klage til Fylkesmannen i Troms. Klagen bør inneholde pasientens navn, adresse, fødsels- og personnummer, og telefonnummer, samt informasjon om hvem klagen er rettet mot og når hendelsen skjedde. Hvis det klages på helsepersonell/student bør navnet på denne også stå i klagen. For å unngå lang saksbehandlingstid er det en fordel at klagen er konkret, kortfattet og presis.

Slike klager sendes til:
Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø

Ved spørsmål om dette kan du kontakte Psykologisk institutt, Institutt for psykologi 776 25238, eller Fylkesmannen i Troms: 776 42150

Psykologisk terapi

Psykologisk behandling

Psykoterapi består av utredning og vurdering av problem, drøfting av beghandlingstilnærming og behandlingsplan med pasienten og gjennomføring av endringstiltak, samt evaluering av resultat. Tidsrammen er vanligvis en uketime over det antall uker som er mest formålstjenlig for problematikken. Ved studentbehandlinger er rammen maksimum 6 til 9mnd i behandling.

Evaluering av resultat

For å evaluere resultat av behandlingen fyller alle pasienter ut spørreskjemaet CORE-OM på papir eller elektronisk ved oppstart og regelmessig gjennom behandlingsforløpet. CORE-OM gir informasjon om symptomtrykk, funksjon, velvære og risiko.

Kontakt


Klinikkleder


Nevrologiske undersøkelser


Logg inn / Login