Delstudie Boligsosialt arbeid


Delstudien Ettervern med boligsosialt arbeid er del av prosjektet Brukerstyrt ettervern.

Målet med prosjektet Brukerstyrt ettervern er å få kunnskap om hva som fremmer og hemmer god samfunnsintegrering og medvirkning i et tilbud for brukerstyrt ettervern for mennesker med tidligere rusutfordringer. 

Prosjektet handler om å kartlegge praksis på brukerstyrt ettervern, samt se på boligsosialt arbeid for målgruppen, og hvordan brukerstyrt ettervern forstås og prioriteres av brukerorganisasjonene i fagfeltet. En viktig oppgave vil være å kartlegge i hvilken grad den brukerstyrte organiseringen har betydning for utfallet av ettervern for målgruppen, hvordan det boligsosiale arbeidet vektlegges og utføres i samarbeid med kommuner, og om brukerorganisasjoner har en reell påvirkning i form av hvordan tilbudet prioriteres, organiseres og forstås i samarbeid med kommuner.

UiT Norges Arktiske Universitet, Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS) har ansvar for prosjektet. I styringsgruppa for prosjektet sitter prosjektleder Rita Sørly, UiT IBS, Trude Karlsen, UiT IBS, Vår Mathisen, UiT IHO og Wibecke Årst, brukerorganisasjonen Marborg. Fire masterstudenter ved sosialt arbeid på UiT IBS deltar i prosjektet. I tillegg består prosjektet en referansegruppe av representanter fra en representant fra en pårørendeorganisasjon, en som arbeider med tematikken i en nordnorsk kommune, og en representant fra en brukerorganisasjon på feltet.

I delproskjektet Ettervern med boligsosialt perspektiv skal Trude H.P. Karlsen skal sammen med en av masterstudentene forske på den delen av prosjektet som omhandler ettervern med boligsosialt perspektiv. Ansatte og politikere i en kommune skal intervjues. Masteroppgaven er planlagt levert juni 2023. Vi planlegger også å bruke empirien til å skrive 1-2 artikler om temaet.

Forskningsspørsmål:

Hvilken målsetting har kommunen når det gjelder å tilby ettervern til målgruppen?

 Hvordan sikres det at målgruppen har et forsvarlig boligtilbud?

 Hvilke tilbud er det som fungerer og som man bør gjøre mer av?

 Hvordan er samarbeidet med brukerorganisasjoner?Medlemmer:

Trude H.P. Karlsen (Principal investigator)