Samiske barns/unges kulturelle og språklige rettigheter i kommunal barneverntjeneste


Prosjektet gjennomføres av Eva Josefsen og Ann-mari Andersen, UiT.

I den nye barnevernloven som ble vedtatt i 2021 heter det i § 1-8 om samiske barn: «Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Samiske barns særskilte rettigheter skal ivaretas». Denne bestemmelsen bidrar til å styrke samiske barns rettigheter og legger en sterkere forpliktelse på offentlige barnevernstjenester for å ivareta disse rettighetene.

 

Prosjektet skal svare på følgende forskningsspørsmål: Hvordan iverksettes samiske barns kulturelle og språklige rettigheter i kommunale barnevernstjenester?

sørsmålet vil bli besvart gjennom å se på rette blikket mot 1) utøvelsen av barnevernfaglige praksis i den enkelte kommune særlig knyttet at til frivillige tiltak og plasseringer, og 2) den kommunale barnevernstjenestens interne organisering i rutiner, systemer og prosedyrer. Vi vil ha et særlig fokus på endringsaspekter knyttet til i hvilken grad og hvordan den nye bestemmelsen om ivaretakelse av samiske barns rettigheter som er tatt inn i barnevernlovens § 1-8 følges opp.Finansiering:

Prosjektet er finansiert av Sametinget.