Individuelle prosjekter


Medlemmene i forskergruppen for straffe- og prosessrett arbeider med både felles forskningsprosjekt og individuelle forskningsprosjekter.

Medlemmenes individuelle forskningsprosjekter er:

Anna Nylund

Aktuelle forskningsprosjekter:

 • Europeisering av sivilprosessretten
 • Mekling i saker som gjelder barn

Generelle forskningsinteresser:

Sivilprosessrett:

 • Retten til anke, ankedomstolers rolle
 • Europeisering av sivilprosessretten
 • Menneskerettigheter
 • Komparativ sivilprosess
 • Sivilprosessens grunnprinsipper

Rettsmekling og alternativ konfliktløsning

 • Organisering og regulering av mekling
 • Ulike typer av alternativ konfliktløsning
 • Alternativ konfliktløsning og barn
 • Forholdet mellom alternativ konfliktløsning og tradisjonell rettergang

Jussi Erik Pedersen

Aktuelle forskningsprosjekter:

Begrunnelse av domstolsavgjørelser

Generelle forskningsinteresser:

Sivilprosessrett

 • Prosessuelle grunnrettigheter
 • Begrunnelse av rettslige avgjørelser

Menneskerettigheter

Jorun I. Rui

Aktuelle forskningsprosjekter:

Grunnlovens menneskerettighetsvern

Generelle forskningsinteresser:

Straffeprosess:

 • Komparativ straffeprosess

Menneskerettigheter

Marie Vangen

Aktuelle forskningsprosjekter:

Phd-prosjekt om universaljurisdiksjon. Jeg undersøker her hvilken rett nasjonalstater har til å straffeforfølge handlinger som er begått utenfor landet, av utlendinger mot utlendinger. Sentralt er hvilke begrensninger folkeretten legger på nasjonalstaters adgang til å anvende sin strafferett.

Forskningsinteresser:

Strafferett

 • Strafferettslig jurisdiksjon,
 • Statssuverenitet,
 • Internasjonal og transnasjonal strafferett,
 • Alminnelig strafferett,

Straffeprosessrett

Mona Martnes

Aktuelle forskningsprosjekter:

Prinsippet om barnets beste i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning.

Generelle forskningsinteresser:

Barnerett

Menneskerettigheter

Sivilprosess

Forvaltningsrett

Strafferett

Christina Jensen

Aktuelle forskningsprosjekter:

Småkravsprosess – En balansegang mellom rask og rimelig prosess og menneskerettigheter

Generelle forskningsinteresser:

Sivilprosessrett

 • Generelle spørsmål
 • Småkravsprosess
 • Klageadgang for Den europeiske menneskerettighetsdomstol – Juridiske personer 

Anett B. Osnes Fause

Aktuelle forskningsprosjekt:

Integritetskrenkende bevisførsel

Generelle forskningsinteresser:

Straffeprosessrett

 • Den siktedes rettigheter
 • Etterforskning
 • Bevisrett
 • Politirett

Strafferett

Menneskerettigheter