Onkologi


(Trond Flægstad, Christer Einvik, Cecilie Løkke, Peter Utnes, Swapnil Bhavsar, Øyvind Hald)

MikroRNA som er små ikke-kodende RNA har vist seg å være involvert i utviklingen av høy-aggressive, kjemoresistente nevroblastomer. Ved å undersøke nevroblastom cellelinjer isolert fra pasienter før og etter behandling med cytostatika har det blitt funnet en rekke opp og nedregulerte mikroRNA som er koplet til kjemoresistens. Ved å undersøke mikroRNAets rolle ved å tilsette nevroblastom cellelinjer med ett spesifikt mikroRNA og samtidig behandle disse med cytostatika kan man undersøke miRNAets effekt på viabilitet og apoptose. Forskningsgruppene er i besittelse av seks cellelinjepar som brukes til dette formålet. Metoder som brukes er blant annet cellearbeid, genekspresjonskvantitering, proteomanalyser, genmanipulering og reporter assays. Videre vil miRNA som er linket til kjemoresistens bli dratt ned i såkalte pull-down assays for å undersøke dets målgener og dermed dets funksjon i nevroblastom. Prosjektets overordnede mål relaterer seg til translasjonell forskning hvor miRNA kan brukes som biomarkører, terapeutiske og diagnostiske strategier i klinikken. Videre funn vil bli eksperimentelt validert i pre-kliniske modeller. 

Forskningsgruppen arbeider også med å skaffe en dypere innsikt i molekylærbiologien som ligger bak MYCN overuttrykte(MNA) neuroblastomer. For å belyse hvilken funksjonell rolle onkogenet MYCN spiller i MNA neuroblastom, har vi målrettet nedregulert MYCN vha RNAi og studert effekten på cellulære prosesser som proliferasjon, apoptose, differensiering, senescens og kjemoterapiresistens. Vi har også analysert i hvilken grad andre nøkkelgener påvirkes av MYCN i MNA neuroblastom. Vi har i tillegg laget et induserbart system for å slå ut MYCN som et kraftig redskap til å undersøke de overnevnte prosessene videre. Siden nedregulering av MYCN overuttrykk kan være er en effektiv måte å redusere kjemoterapiresistens i MNA neuroblastom, vil RNAi teknologien på sikt muligens kunne tas i bruk i behandling av denne sykdommen. Gruppen arbeider også med lange ikke-kodende RNA i relevans knyttet til tilbakefall, samt differensiering av neuroblastom.