Neonatologi


1. Prosjekt Tidlig Intervensjon 2000: Når barnet er født for tidlig. Kan en tidlig intervensjon forebygge utviklingsmessige og/eller psykososiale senskader? (Lauritz B Dahl John Rønning, Per Ivar Kaaresen, Marianne Nordhov, Jorun Tunby)

Prosjektet er et samarbeid mellom RBUP og Barneavdelingen. Prosjektet er randomisert, klinisk, med to prematurgrupper og en fullbåren gruppe, ca 70 barn i hver gruppe. Sensitiviserende intervensjon mot foreldrene med hensikt å bedre foreldre-barn samspill ble gitt til foreldrene i den ene prematurgruppen før utreise fra avdelingen, etterfulgt av 4 hjemmebesøk. Barna og foreldrene følges med medisinsk oppfølging av barna, utviklingsvurdering, nevro-psykologiske tester, og en rekke skjemaer til foreldrene (stress, trygghet, barneoppdragelse, sosial støtte/nettverk etc., barnets atferd). Resultatene så langt tyder på lavere stress og mer sensitiv oppdrageratferd hos foreldrene, samt bedre samspill i intervensjonsgruppen. Barna i prematur intervensjonsgruppe har noe mindre atferdsavvik målt ved 2 år, mens mental og motorisk utvikling i prematurgruppene ved 2 år ikke er forskjellig. Ved 5 år finner vi bedre kognitive ferdigheter i intervensjonsgruppen. Tendensen var der også ved 3 år. Prosjektet har vært vellykket så langt, og det tas sikte på å følge kohorten videre i flere år. Per høsten 2009 vil alle være ferdig undersøkt på 7 års stadiet.

2. Videreutvikling og utprøving av anvendbarheten til en klinisk metode for kvantitativ analyse av spedbarns spontane bevegelser (Nils Thomas Songstad )

Fysioterapiavdelingen og Barneavdelingen, UNN deltar i en prospektiv multisenterstudie der en rekrutterer pasienter fra Nyfødt Intensiv. Målet med studien er å videreutvikle og utprøve en databasert metode (Computer-based Infant Movement Assessment - CIMA) for tidlig identifisering av avvikende motorisk utvikling som kan predikere senere utvikling av cerebral parese, og eventuelt annen avvikende psykomotorisk utvikling.

3. Hemodynamic and metabolic effects of intrauterine growth restriction on fetal cardiovascular function(Nils Thomas Songstad Per Ivar Kaaresen)

Fostre som er veksthemmede representerer en utfordring for fødselslegen som blant annet må finne riktig tidspunkt for forløsning. Vi vet også at barn med lav fødselsvekt har økt forekomst av hjerte-/karsykdommer. I dette doktorgradsprosjektet ønsker vi ved hjelp av en dyremodell å studere hvilke konsekvenser veksthemming hos fosteret har på hjerte og blodomløp. Ved å selektivt binde av blodtilførselen til placenta hos gravide marsvin får man en modell på morkakesvikt hos noen fostre mens andre fostre i samme individ fungerer som kontroller. Vi undersøker hjertefunksjonen til fostrene med ultralyd gjennom svangerskapet. Etter forløsning undersøkes hjertes funksjon hos de nyfødte marsvinene både in vivo ikke-invasivt ved hjelp av ultralyd og invasivt ved hjelp av et konduktanskateter i venstre ventrikkel, og ex vivo funksjon og metabolisme ved å henge hjertene opp i en perfusjonsrigg. Vi vil også se på om genuttrykket i hjertemuskelen blir påvirket av veksthemmingen.

4. Effekten av trykk og volumbelastning på hjertes struktur og funksjon hos gravide rotter (Nils Thomas Songstad)

Både hjertets struktur og funksjon kan bli påvirket av varige endinger i hemodynamikk, slik som vedvarende trykk- eller volumbelastning. Den fysiologiske hjertehypertrofien man ser ved en normal graviditet, har helt andre karakteristika på molekylært nivå enn patologisk hypertrofi. Lite er kjent om hvordan hemodynamikken påvirkes ved en patologisk trykk- /volumbelastning under svangerskapet. Vi undersøker derfor hjertes struktur og funksjon og hjertemuskulaturens gen-uttrykksprofil i en rottemodell på kronisk trykkbelastning (ved å administrere angiotensin II) og kronisk volumbelastning (ved å snøre av hovedpulsåren) i svangerskapet. Både mors og føtal hjertefunksjon blir først studert ikke-invasivt med ultralyd. Deretter vil kontinuerlig trykk og volum i venstre ventrikkel vil bli målt invasivt ved hjelp av et konduktanskateter i venstre ventrikkel. Det vil tas prøver av hjerte, morkake og fosterhjerte som vil bli undersøkt morfologisk og for gen-uttrykk med PCR.