FutureArcticLives


Fremtidige arktiske levebrød og biologisk mangfold i et klima i endring

Det overordnede målet med FutureArcticLives er å gi biologiske og økonomiske prognoser og scenarievurderinger for å vurdere, i samarbeid med lokal- og urbefolkning, virkningene av klima- og biologisk mangfoldsendringer på velferden og velværet til arktiske samfunn. FutureArcticLives vil også utforske styringsalternativer under globale retningslinjer og trender, og i sammenheng med nasjonale retningslinjer som i økende grad favoriserer storskala operasjoner og andre sektorer som begrenser lokalsamfunnenes tilpasningsmuligheter. Prosjektet fokuserer på tradisjonelle inuitjegere og småskalafiskere på Grønland, samiske reindriftsutøvere i Nord-Sverige og Norge og kystsamene i Norge, men sett i sammenheng med bredere interesser og kommersiell virksomhet.

Prosjektperiode: 2021-2023Medlemmer:

Arne Eide


Finansiering:

Norges forskningsråd (Bionær)