MONEC


Forvalte eller ei: Overveielse av fordelen med å forvalte en plantes økosystem bjørnetjenester

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter i å spire og vokse opp, og en rekke jordorganismer gir tapt i møte med krekling. Beitedyr unngår områder med mye krekling. Krekling påvirker også ferskvann, og i elver med krekling langs elvebredden kan fiskeyngel skades. Når nå krekling ser ut til å være en klimavinner og øker i mengde kan dette få store konsekvenser i utmark. I MONEC dokumenterer vi hvor mye, og i hvilke habitat krekling har endret utbredelse i løpet av de siste 20 til 50 år. Med denne informasjonen kan vi så anslå hvor, og hvor raskt krekling vil øke sin utbredelse i framtiden. Vi tester også mulige tiltak for å begrense krekling og samtidig fremme lokal biodiversitet og primærproduksjon. Biodiversitet og primærproduksjon er økosystem tjenester som ikke er direkte høstbare av oss. Ved likefullt å inkludere disse tjenestene i økonomiske modeller vil vi kunne teste om tiltak som begrenser krekling og som fremmer mangfold, også er økonomisk farbare. Testene gjøres i samarbeide med reindriftsutøvere og sauebønder i deres beiteområder i Nord-Norge. Til slutt skal vi vurdere om det er en langsiktig økologisk og økonomisk fordel i å begrense krekling i utmark, eller om økosystem tjenestene som krekling leverer likefullt trumfer bjørnetjenestene.

Prosjektperiode: 2020-2023Medlemmer:

Claire Armstrong


Finansiering:

Norges forskningsråd