BarentsRISK


Risikovurdering av samlet påvirkning på økosystem Barentshavet og tilhørende økosystemtjenester

Barentshavet endres i raskt tempo på grunn av et varmere havklima og redusert isdekke. Spesielt har endringen vært stor det siste tiåret. Subarktiske arter som torsk og hyse utvider sine leveområder og finnes nå også i det nordlige Barentshavet, siden det varmere klimaet her gir mer gunstige forhold for dem enn tidligere. Arktiske arter, derimot, er i tilbakegang. Samtidig åpner mindre sjøis for økt menneskelig aktivitet. Naturlige forhold ligger nå til rette for at så vel fiskeri, maritim transport og petroleumsvirksomhet kan utvide sin aktivitet samtidig som dette øker behovet for faglig fundert forvaltning.

I BarentsRISK etablerer vi et rammeverk for vurdering av risiko på ulike deler av økosystemet fra flere samvirkende påvirkningsfaktorer knyttet særlig til klimavariasjon og -endring, fiskeri, petroleumsaktivitet, og maritim transport, samtidig som vi tar hensyn til samspill mellom arter i næringsnettet. Vi identifiserer de mest kritiske nåværende og nye fremtidige påvirkningsfaktorene, med omfattende deltagelse av interessenter fra ulike næringssektorer samt forskere fra både naturvitenskap og samfunnsfag.

BarentsRISK er bygget opp slik at vi først har sett på kvalitative sammenhenger ved bruk av spørreundersøkelser blant akademiske eksperter og konseptuelle modeller utviklet sammen med interessentgruppen fra miljø, fiskeri, petroleums- og maritim forvaltning, fiske- og petroleumsnæringen og WWF. I en artikkel som snart skal sendes inn for vurdering og en oppfølger ser vi spesifikt på hvordan en fleksibel tilnærming, åpen for ulike perspektiver, kan gi resultater til hjelp for prioriteringer innen økosystembasert forvaltning og håndtere utfordringer knyttet til forvaltningsplaner på tvers av sektorer med ulike underliggende interesser.

Prosjektet har beveget seg inn i en fase der fokus mer er på kvantitative sammenhenger, dvs. ulike matematiske og statistiske modeller for å forklare samspill mellom påvirkningsfaktorer og ulike deler av økosystemet. Metodene vi bruker er blant annet næringsnettanalyse, studier av ulike scenarioer vha. den dynamiske økosystemmodellen NoBa Atlantis, og statistisk analyse av variasjon i rom og tid av fysiske variable og (etter hvert også) ulike arter og menneskelige påvirkningsfaktorer.

I en nylig publisert artikkel, i samarbeid med et annet prosjekt, analyserer vi data på fiskeriaktivitet sirkumpolart i (sub)arktis. Vi viser at tråling dominerer arktiske fiskerier og at denne aktiviteten raskt har ekspandert inn i arktiske sokkelområder, som tidligere var beskyttet av omfattende isdekke, som respons på sjøistap. Vi bruker dette videre til modellere utviklingen av trålingsaktivitet under et klimascenario og bruke modellen til å identifisere områder med høy risiko for økt tråling og estimere mengden tråling som unngås pga. nylig etablerte fiskerivernesoner.

Prosjektperiode: 2019 - 2023Medlemmer:

Claire Armstrong
Thuy Pham


Finansiering:

 Norges forskningsråd