Dysleksi og utviklingsmessige språkforstyrrelser


Tema:

Et overordnet mål for dette prosjektet er å endre og forbedre dagens praksis i skolen. Med dagens praksis blir barn med lesevansker fanget opp altfor seint, og tiltakene som iverksettes er ofte tilfeldige og bærer preg av brannslukking. Hovedmålet med studien er å utvikle et forskningsbasert tiltak som kan forbedre avkodingsferdigheter og leseforståelse hos elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Intervensjon:

Studien er en randomisert kontrollert studie blant elever som oppnår svakeste nivå på nasjonale leseprøver på 1. og 2.trinn. Den ene gruppen vil bli tilbudt et program for å forbedre avkodingsferdigheter og språkforståelse, mens den andre gruppen vil få det tiltaket som vanligvis tilbys på den aktuelle skolen ("business as usual").

Implementering:

Intervensjonen skal gjennomføres av lærere og assistenter som har fått grundig innføring om sammenhengen mellom språklige ferdigheter og skriftspråkferdigheter. Tiltaket er utformet i den hensikt å forbedre muntlige språkferdigheter og avkodingsferdigheter hos risikobarn. Både intervensjonsgruppen og kontrollgruppen inkluderer barn i Nord-Norge, hvor andelen av elever som skårer på laveste nivå er langt større enn i landet ellers.

Evaluering:

Effekten av tiltaket: Har barna i tiltaksgruppa fått signifikant bedre avkodingsferdigheter og leseforståelse enn kontrollgruppa? Målinger gjennomføres umiddelbart før (pre-test), umiddelbart etter tiltaket (post-test 1), samt mulig langtidseffekt (post-test 2).