Død og skader hos norske barn - risiko i forhold til geografi


Skader er den hyppigste dødsårsak for personer under 35-40 år. Vi har påvist at barn i Finnmark har 2,5 ganger økt risiko for død av skader sammenlignet med Norge (publisert 2019). Det er derfor behov for å undersøke barns risiko for død og alvorlige skader i hele Norge. Dette vil gi grunnlag for både bedre behandling og forebygging.

Dette ph.d. prosjekt har som hovedmål å undersøke om det fortsatt er økt risiko for død og alvorlig skade for barn i perifere områder i Norge, ved å beskrive skademekanismer og sted for alle dødsfall og alvorlige skader. Hypotesen er at dødsfall og alvorlige skader kan forebygges dersom skademekanismene beskrives i detalj, og at nødvendige detaljer finnes, men ikke er systematisert, slik at potensialet for forebygging er urealisert.

Studien er en geografisk stratifisert registerstudie med data fra to nasjonale registre og et kvalitetsregister (studie 1 og 2), samt en gjennomgang av sykehusjournaler, dødsattester, obduksjonsrapporter, politirapporter for døde og alvorlig skadde barn (studie 3). Statistisk Sentralbyrås nye inndeling benyttes til å beskrive ruralitet.Medlemmer:

Torben Wisborg (Principal investigator)
June Alette Holter