C2C - From Catchment to Coast


Hvordan påvirker ulike økosystemer hverandre? Dette programmet ser på sammenhengen mellom terrestriske, ferskvanns-, kyst- og marine økosystemer.

Endringer

Klimaendringene påvirker allerede samtlige økosystemer over hele kloden, noe som forårsaker både økende og mer varierende temperatur, endringer i nedbør og flere ekstreme klimahendelser, som flom, tørke og stormer.

Klimaendringer påvirker både terrestriske, ferskvanns-, kyst- og marine økosystemer. Endringer i et av systemene kan endre virkningene i de andre områdene.

For eksempel påvirker endringer i snømengde og avsmeltning på land tidspunkt og omfang av snøsmeltingsflommer i elver om våren, noe som fører til økt avrenning og flom seinere på året.

I tillegg til endring i vannføring påvirkes fluksen av karbon og næringsstoffer fra terrestriske til akvatiske økosystemer når snøsmelstningsmønsteret forandres. Dette forventes å ha en lang rekke effekter på selve økosystemene og dermed hva mennesker kan høste og bruke dem til.

Invasjonen av pukkellaks i norske elver som nå skjer gir økt tilførsel av marine næringsstoffer til ferskvann og terrestriske økosystemer, ettersom pukkellaksen dør etter gyting og kadavrene blir liggende igjen.

Endringer i klima, arealbruk og biomangfold vill påvirke og endre linkene mellom økosystemene. Transport og fluks av karbon, næringsstoffer og organismer mellom terrestriske, ferskvanns- og marine økosystemer vil bli forandret fra hvordan vi kjenner den i dag.

Selv om økosystemene er knyttet sammen i naturen er forskningen og forvaltningen av disse tradisjonelt sett svært disiplinære og inndelt og generelt utført uavhengig av hverandre. Dette gjelder også for de økosystemer som grenser til hverandre.

Sammenheng

På grunn av sammenhengen mellom klimaendringer og andre globale påvirkninger på terrestriske, ferskvanns- og marine kystmiljøer, må tverrfaglige tilnærminger tas i bruk for å studere de potensielle effektene av globale endringer på økosystemene i nord.

I C2C bruker vi en integrert «fjell til fjord»-tilnærming som visker ut økosystemgrenser ved å vurdere og kvantifisere sammenhenger mellom terrestriske, ferskvanns- og kystøkosystemer.

C2C som mål å bidra med ny og relevant kunnskap knyttet til overgripende klimaendringer på flere forskjellige økosystemer og hvordan denne kunnskapen best kan integreres i en helhetlig forvaltning av naturen. For å oppnå dette har C2C lagt til rette for et nært samarbeid mellom relevante brukere, natur- og samfunnsforskere.

Prosjektet ledes av Andre Frainer og Amanda Poste, begge fra NINA med bistillinger hos oss på UiT.

https://framsenteret.no/forskning/c2c/Financial/grant information:

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning