Forskerlinjeprosjekter (2022-2023)


Her vil det komme informasjon om masterprosjektene til forskerlinjestudentene som er tilknyttet forskergruppa i formuerett. 

Bilde av Espen i profil, han har kort mørkeblondt hår og en blå fleecegenser på, han poserer foran en murvegg.
Espen Hansen Foto: UiT

Espen Hansens avhandling har temaet  "Negotiorum gestio i norsk rett"Negotiorum gestio er et latinsk begrep som betyr uanmodet forretningsførsel, begrepet brukes for å beskrive et tilfelle hvor en person forvalter en annen persons interesser uten først å ha fått godkjennelse til å gjøre det. 

Oppgavens fokus vil hovedsakelig være innenfor obligasjonsretten, men også strafferettslige konsekvenser vil bli vurdert. Oppgaven berører også romersk rett, komparativ rett og rettshistorie. Temaet reiser blant annet problemstillinger om dets grunnlag i norsk rett, innhold og aktualitet, og oppgavens problemstillinger vil bli spisset etterhvert som arbeidet skrider frem.

Maria Krutås avhandling har den foreløpige tittelen "behovet for ekstinksjonsregler". Dagens regelverk er bygd på tre selvstendige regelsett som kreditorene kan påberope seg som grunnlag for beslag/ekstinksjon; 1. rettsvernsreglene, 2. reglene om omstøtelse og 3. avtalerettslig gyldighet.

Maria vil undersøke om det er behov for regler om ekstinksjon ved siden av reglene om omstøtelse og avtalrettslig gyldighet.  Rettsvernsreglene er omdiskutert i teorien og avhandlingen skal kartlegge om det faktisk er behov for dem, eller om det finnes andre løsninger som kan sikre de formålene reglene er ment å ivareta. 

Amanda Rydningen Engeseths masterprosjekt har arbeidstittelen "kryptovaluta som beslagsobjekt". Avhandlingen vil ta utgangspunkt i beslagsretten, og drøfte problemstillinger som oppstår ved kolliderende formuesrettigheter i kryptovaluta.

Kryptovaluta er et relativt nytt konsept som er lite omtalt i norsk rett, og det er lite særlig regulering av det innen formueretten. Kryptovaluta har imidlertid egenskaper som skiller det fra andre formuesgoder i norsk rett.

- I avhandlingen skal jeg derfor undersøke om eksisterende regler for kreditorbeslag og etablering av rettsvern lar seg anvende på kryptovaluta. For å besvare problemstillingen er det nødvendig å undersøke kryptovaluta som formuesgode og identifisere hva som skiller det fra andre formuesgoder. Deretter vil jeg redegjøre for reglene om kreditorbeslag og etablering av rettsvern, og vurdere i hvilken utstrekning disse kan anvendes på kryptovaluta, forklarer hun.