Terje E. Martinussen ny styreleder i Dsolve


Image caption

 

Generalforsamlingen valgte 28. september Terje E. Martinussen til ny styreleder i SFI Dsolve. Han etterfølger Isabelle Sande i rollen som styreleder. 

Gjennom valget av Martinussen har SFI Dsolve fått en styreleder med solid kunnskap og erfaring både fra sjømatnæringen, og fra forskning. Terje E. Martinussen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole i 1983, og har i en årrekke hatt sentrale fiskerirelaterte jobber i inn- og utland. Han har en variert bakgrunn innenfor næringen – fra fisker på tråler og kystfartøy og arbeid i foredlingsindustrien, til forsker ved UiT og Fiskeriforskning (nå Nofima) med vekt på næringsøkonomi, næringsstruktur og virkemiddelbruk. Som ansatt i Norad har han også hatt ansvar for det bilaterale samarbeidet mellom India og Norge innen fiskerisektoren i flere år. Han har videre jobbet seks år i Fiskerinæringens Landsforening, hvorav to år som administrerende direktør. Fra 2001 arbeidet han i Norges sjømatråd, først som direktør for utekontorene, deretter som fiskeriutsending til Tyskland, og fra 2006 til 2016 som administrerende direktør. Fra 2018 til 2022 var Terje E. Martinussen instituttleder for Norges fiskerihøgskole ved UiT - Norges arktiske universitet.

Martinussen har fulgt oppstarten av SFI Dsolve helt fra søknadsstadiet, og gleder seg til å bidra i rollen som styreleder.

- SFI Dsolve er viktig og vil forhåpentligvis bidra til å løse problemer relatert til bruk av plast i fiskeredskaper og utstyr i fiskeri- og havbruksnæringen. Dersom Dsolve klarer å utvikle bionedbrytbare fibre som kan erstatte dagens plastfibre, vil vi utvilsomt kunne bidra til å redusere noe av miljøbelastningen fra dagens fangst og oppdrett. Det er interessante og relevante problemstillinger som tas opp i SFIen og jeg vil gjerne, nå som jeg har tid og anledning, bidra til dette arbeidet gjennom rollen som styreleder.

Den nye styrelederen påpeker at utviklingsarbeid tar tid og er ressurskrevende, men han både håper og tror at programmet vil danne grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon og industriell utvikling for partnerne i programmet.

- Jeg håper det blir mulig å innfri programmets målsetting slik at forskerne og industrien får anledning til å drive utviklingsarbeidet i hele den planlagte programperioden.