SFI Biodegradable plastics

Senter for Forskningsdrevet Innovasjon – Bionedbrytbar plast til marine applikasjoner

Vår forskning har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer. 

Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for forskning, utvikling og bruk av smarte bionedbrytbare materialer for å redusere det globale problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk.

 

Senteret skal utvikle forskningsbaserte løsninger og hjelpe industrien med å utvikle bærekraftige innovasjoner for det globale markedet, herunder:

 • Utvikling av nye plasttyper (polymerer for fiber til tråd, nett og tauverk m.v)
 • Teste styrke, holdbarhet og nedbrytning av nye materialer
 • Grundige forsøk på fiskefartøy og oppdrettsanlegg for å avklare effektivitet, holdbarhet og brukervennlighet for bionedbrytbare redskaper
 • Analyser av motivasjon og effekt av insentiver for å ta i bruk nye materialer i sjømatnæringen
 • Teste og analysere gjenvinnbarheten av materialer til fiskerinæringen
 • Resultatformidling for å gjøre det lettere for næringsaktørene å ta i bruk bionedbrytbare materialer

 

Våre fokusområder er:

 • Innovasjon, teknologiutvikling og nye produkter
 • Forvaltningsvilkår og insentiver
 • Verdikjeder, sirkularitet og markedstilgang
 • Lønnsomme og aksepterte forretningsmodeller
 • Redusere klimagassavtrykk og bidra til å oppnå FN´s klima-, energi- og bærekraftmål

 

SFI Biodegradable plastics blir ledet fra Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet

14 industripartnere fra fiskeri, havbruk og utstyrsleverandører, fem nasjonale forskningsinstitusjoner, fire internasjonale forskningsinstitusjoner, samt flere offentlige etater og næringsorganisasjoner deltar i senteret

Administrasjon


Ansvarlig for de ulike forskningsområdene


Våre forskningsområder

 

Bionedbrytbare polymerer (A1): Utvikling av biologisk nedbrytbare plastmaterialer til bruk i fiskeri og havbruk, med lik eller bedre egenskaper og fangsteffektivitet som dagens oljebaserte redskaper. Materialene skal oppfylle en rekke krav til utforming og egenskaper inkludert nedbrytbarhet, dokumentert gjennom pilotstudier.

Ansvarlig for gjennomføring er Norner AS

 

 

Degraderingstid (A2): Testing av nedbrytningsgrad for biologisk nedbrytbare nett, tråd og tau i lab og ulike marine habitater som havbunn og vannsøyle, og under ulike miljøforhold og klimasoner. Uttesting vil skje i Skagerak, Nordsjøen, Østersjøen Adriaterhavet og Norskehavet og dekke temperaturforhold fra 4 til 27 grader. Uttesting over en 5-års periode eller inntil nedbrytning er oppnådd, og der biologisk nedbrytbare og konvensjonelle redskaper vil bli sammenlignet.

Ansvarlig for gjennomføring er SINTEF Industry

 

 

Uttesting i sjø (A3): Utvikling, testing, kvalitetssikring og optimalisering av biologisk nedbrytbare redskaper for spesifikke bruksområder innen fiskeri og havbruk. Inkludert analyser av ytelse, fangstmønster og effektivitet av eksisterende og ny teknologi. Forskningen skal bidra til å kartlegge nøyaktige behov, produktutvikling og dokumentasjon som grunnlag for produksjon, salg og praktisk anvendelse. Forsøk i sjø gjennomføres i Norge, Danmark, Tyskland, Nederland og Kroatia.

Ansvarlig for gjennomføring er SINTEF Ocean

 

 

Styringsinsentiver (A4): Case-studier innen fiskeri og havbruk for å illustrere og kvantifisere mulige effekter under ulike mål og forvaltningsscenarier. Forskningen vil undersøke potensielle endringsbehov i dagens forvaltnings- og reguleringssystemer for å tilrettelegge for økt bruk av biologisk nedbrytbare redskaper og utstyr i fiskeri og oppdrettsnæringen.

Ansvarlig for gjennomføring er UiT – Norges arktiske universitet

 

 

Sirkularitet (A5): Utvikle bærekraftige og sirkulære nedstrømsløsninger for eksisterende ikke-nedbrytbare og fremtidige biobaserte og biologisk nedbrytbare fiskeredskaper. Utvikling av økonomisk og miljømessig bærekraftige verdikjeder, og utforske hvordan ulike verdikjedealternativer vil øke innovasjonsgraden på kort og lang sikt.

Ansvarlig for gjennomføring er NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning)

 

 

Formidling (A6): Kommunikasjon og formidling av forskningsresultater for å optimalisere effekten av prosjektresultatene.

Ansvarlig for gjennomføring er SALT Lofoten AS

Nyheter og arrangementer

24.10.20  Vi skal bekjempe plastforsøpling i havet med bionedbrytbar plast

Våre publikasjoner

Oppdateres fortløpende