Tilknytning som vurderingstema ved underrettsavgjørelser


Tematikken i prosjektet er hvordan tilknytning forstås og tillegges vekt ved underrettsavgjørelser. Utgangspunktet for undersøkelsen er at tilknytning er et mye brukt, men likevel omstridt psykologisk begrep. Tilknytning opplyses normalt av både sakkyndige og barneverntjenesten.

Prosjektet er et samarbeid mellom jurist og psykolog ved henholdsvis Det juridiske fakultet og RKBU, begge UiT. I underkant av 400 tingrettsavgjørelser om omsorgsovertakelse i barnevernssaker spredt over ulike år undersøkes. Avgjørelsene underlegges både statistiske og tekstlige analyser. Undersøkelsene fokuserer på hvordan tiknytning forstås av den sakkyndige og domstolen. Videre undersøkes det i hvilken grad tilknytning tillegges vekt i saken. Det håpes at undersøkelsen i tillegg kan bidra til bedre forståelse for hvilken betydning sakkyndiges bakgrunn får domstolenes avgjørelser i barnevernssaker.