Grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem


Tematikken for prosjektet er grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem. Samarbeidsprosjektet finansieres av BUFETAT og deltakende institusjoner er i tillegg til UiT ved Det juridiske fakultet; Nordlandsforskning (prosjektleder), NTNU, Universitetet i Agder og RVTS Øst.

Forskerne i prosjektet har grunnutdanninger innen juss, barnevern, pedagogikk, psykologi sosialt arbeid og sosiologi. Prosjektet skal ved hjelp av mixed methods undersøke grensesetting og bruk av tvang i fosterhjem. Både omfang, metoder og opplevelser skal kartlegges.

Fra et rettsvitenskapelig perspektiv vil både gjeldende rett og fungerende rett klargjøres. I samarbeid med de forskergruppen kan dette underlegges både rettssosiologiske og rettspolitiske analyser.