Lunge- og hjertelyder i Tromsø 7


For første gang skal opptak av lunge- og hjertelyder inngå i en stor epidemiologisk undersøkelse. Prosjektene er del av Tromsø 7 (oppstart mars 2015):

Lydopptak av lungelyder fra 6 lokalisasjoner på thorax og hjertelyder fra 4 lokalisasjoner hos ca. 3000 voksne over 40 år. Fra de samme personer får vi informasjon om spirometri, pulsoksymetri, ekkokardiografi, inflammasjonsmarkører, andre biomarkører, selvrapportert sykdom, røykevaner og symptomer. Lydopptakene klassifiseres med henblikk på pipelyder og knatrelyder, videre som lavfrekvente og høyfrekvente pipelyder og fine og grove knatrelyder på grunnlag av lytting og digital akustisk analyse.

Det vi ønsker å finne ut er :

Hva er forekomsten av pipe- og knatrelyder og annen unormal lungelyd i en voksen befolkning ?

Hvilken diagnostisk nytte har man av påvisning av pipe-og knatrelyder med henblikk på nedsatt lungefunksjon (spirometri og pulsoksymetri)

Hvilken diagnostisk nytte har man av påvisning av pipe-og knatrelyder med henblikk på hjertesvikt(ekkokardiografi, biomarkører)

Er det forskjell i diagnostisk nytteverdi mellom undergrupper av pipelyder (høy/lavfrekvente) og knatrelyder (fine /grove)

Samsvar mellom leger og forskere i å klassifisere lungelyder

Samsvar i klassifisering basert på lytting og digital akustisk analyse?

Det er også aktuelt med kvalitative og kliniske studier av hvordan leger ser på nytten av lungeauskultasjon i klinikken. Andre problemstillinger vil dukke opp underveisMedlemmer:

Hasse Melbye (Principal investigator)
Juan Carlos Aviles Solis (Principal investigator)