Idémyldring

Møtet 13. april 2016 munnet ut i en Idémyldring.

Nedenfor er resultat av idéfangsten, se også møtereferat i høgremargen.

 

1. VKS-arkivet: filmvisninger (Verdensteateret) og filmpakker til bruk på mottak/samtaleklubber

Visuelle kulturstudier ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, HSL-fak har et stort arkiv med relevante filmer for å lære om Norge, Nord-Norge og Tromsø.

Tema som tas opp i filmene er Samiske og Kvenske forhold, om ressursforvaltning, om eldre og pensjonister i Tromsø, om søppel, osv. Flere filmer viser ulike aspekter med å være innvandrer i Norge, Nord-Norge og Tromsø. Dette kan være portrett av mindreårig innvandrer fra Somalia her i Tromsø, om en spesialklasse for innvandrere (Sognsvann vgs), om fremmedarbeidere i byggebransjen, om livet i en av moskeene i Tromsø, om innvandrerbutikker i Tromsø, m.fl. Og så er det diverse filmer som forteller om forhold der innvandrere kommer fra.

Med dette arkivet kan vi se for oss flere pakker: en kveld på Verdensteateret, for innvandrere og andre Tromsøboere; et utvalg av filmer kan gjøres tilgjengelig på nett (UiT Mediasite) for mottak, samtaleklubber (ofte fint å ha noe å snakke om) og andre typer opplærings/diskusjonsfora. Om ønskelig kan dette også gjøres tilgjengelig nasjonalt. Filmene har engelske undertitler, noen også mange norske og franske. Her trengs det imidlertid faglig og teknisk kompetanse for å realisere tiltaket. Kontakt: Trond Waage.

2. Dokumentarfilmkurs

Masterstudentene på Visuelle kulturstudier har diskutert seg imellom muligheten for å gi kortere dokumentarfilmkurs for innvandrere. Kontakt: Trond Waage.

3. Språktrening

Det er flere tilbud om språktrening i Tromsø, bl.a. Norsktrening (Tromsø Røde Kors) og Språkkafe (Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Tromsø og Tromsø bibliotek og byarkiv). Dette er et populært tilbud og det er behov for flere frivillige med norsk som morsmål. En ønsker å ha maks fire fremmedspråklige per norsk-språklig i grupper for å få nærhet og kvalitet i samtalene.

Det arbeides også (UiO og andre) med å lage en MOOC (akademisk nettkurs) i norsk for de som vil studere i Norge og trenger norskopplæring.

UiT planlegger norsk kurs for deltagere som fyller kravene til generell studiekompetanse - bortsett fra norsk. Her er det selvfølgelig kommende studenter en ser som særlig målgruppe, og tilretteleggingen vil ha et studierelatert snitt. Kontrakt Astrid Revhaug.

4. Bruk studentpresten

På UIT er de to studentprester som ønsker å bidra på ulike vis i møte med flyktninger og asylsøkere. Det viktigste studentprestene gjør er å ta imot studenter og ansatte til personlige samtaler om stort og smått i livet. En trenger å ikke ha en religiøs bakgrunn eller problemstilling for å snakke med presten; det er helt likeverdig om grunnlaget er kristent eller ikke. Kontakt: studentprest Gunhild Svalastog og Tor Stranda.

5. Forskningsdagene 2016: Når forskning sprenger grenser.

Forskningsdagene 21.09 – 02.10.2016 har tema: Grenser. Flyktningsituasjonen er et aktuelt tema for flere forskningsmiljø ved UiT og det oppfordres til arrangementer og markeringer under Forskningsdagene. Senter for arktisk og global helse vil bidra med arrangementet Når forskning sprenger grenser. Kontakt ditt eget fagmiljø, og evt. Senter for arktisk og global helse som kan være nettverksplattform for eventuelle konkrete tiltak. Kontakt: Mona Kiil.

6. Konferanse om migrasjon og flyktninger, september 2016

Konferansen: Globalization, kosmopolitanism and transnational migration arrangeres av forskningsgruppen Pluralism, Democracy, and Justice (PDJ) ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HSL-fak. Dette er et samarbeid med universitetene i Linköping og København. Kontakt: Melina Duarte.

7. Åpen dag for dialog, på UiT

Dialog og samtaler om ulike tema er viktig for økt gjensidig forståelse av flyktningers situasjon, både i deres hjemland, hvordan de har det her og hvordan det norske samfunnet fungerer. Dette kan kombineres spesielle informasjonsdager for flyktninger. Kontakt dialogmøter: Gunhild Hoogensen. Kontakt informasjon til flyktninger: Astrid Revhaug.

8. Praksis-ordning for flyktninger gjennom NAV/Tromsprodukt – og hospitering

Noen enheter ved UiT har erfaring med praksis-ordningen for flyktninger gjennom NAV/Tromsprodukt, bl.a. RESULT. Andre foreslår å delta i hospitant-ordninger. Det ble foreslått at en gruppe skulle lage en enklest mulig mal for praksis og hospitering som kan tas i bruk av alle enheter. Kontakt: Astrid Revhaug (hele UiT), Johanna Laue (Helsefak).

9. Gruppe for opptak av kvalifiserte asylsøkere til til engelskspråklige emner og studieprogram

Det er en rekke formaliteter som ligger til grunn for opptak til studieprogram og emner ved UiT. Mange av disse er fastlagt nasjonalt; de følges opp av NOKUT og UiT kan ikke bare gjøre som vi vil. Her arbeides det med å få på plass et europeisk kvalifikasjonsbevis som kan gjøre praksis for opptak til studier og emner effektiv otg håndtering i hele Europa.

UTA vil se nærmere på muligheten for opptak av asylsøkere med dokumentert tilstrekkelig høyere utdanning og engelskkunnskaper til engelskspråklige emner og studieprogram Det ble foreslått at en gruppe skulle utrede gjennomførbarheten av et slikt forslag. Kontakt: Astrid Revhaug.

10. Forelesningsrekke om relevante temaer

En har hatt god erfaring ved andre norske institusjoner med å invitere flyktningmiljøene til forelesninger om aktuelle tema. Vi har allerede enkelte arenaer for informasjon og debatt; Internasjonalt seminar, UiT frokostseminar, Lørdagsuniversitetet m.fl. Det kan likevel være behov for litt mer målretting av tema og innlegg Dette kan utforskes også ved UiT. Kontakt: Håkon Fottland (foreløpig).

11. Kompetansebygging/kurs for ansatte på mottakssentre

UDI drifter mange mottakssentre for flyktninger i søknadsfasen. Slik drift har en høy grad av midlertidighet samtidig som behovet aldri vil forsvinne og UDI har et stadig behov for kompetanseheving for (nye) ansatte i mottakene. UIT har per i dag noen kurstilbud, i hovedsak til kommunesektoren (etter søknadsbehandlingen). Her kan en justering av kurstilbudene vurderes. Kontakt: Senter for Global og arktisk helse, Mona Kiil.

12. Mentorordning for flyktninger i regi av UiT

Noen av de større frivillige organisasjonene i Tromsø har fadder-ordninger: Røde kors Flyktningguide. Ønsket om å bidra her framgår også av Studentparlamentets resolusjon. På den andre siden kan dette bli en utfordrende oppgave på personlige plan som guiden må takle; Røde Kors har særskilte kurs for sine flyktningguider. Kontakt: Håkon Fottland (foreløpig).

 

13. Intro til entreprenørskap (i Norge)

Det er en rekke formaliteter å forholde seg til om en ønsker å etablere bedrifter og tiltak i Norge. Studenter og ansatte ved Handelshøgskolen vurderer hvordan de kan bidra til bedre kunnskap på dette feltet. Kontakt: Lene Foss.

14. Musikk og kunst i felleskap

Studenter og ansatte ved Musikkonservatoriet har i samråd med Eliana Lakis hatt kontakt med musikere i flyktningmiljøene rundt om i landet. Tre av dem ble invitert til Tromsø 13.april 2016 og hadde etter noen timer med felles øving en framføring sammen med studenter og ansatte. Dette er et initiativ som kan videreføres på ulike vis. Se også tiltaket Kunst Innsats for barn på Kvitnesodden flyktningmottak utenfor Harstad. Kontakt: Kjell Mange Mælen.

15. Kontaktforum/mentorordning om norsk skole – for barnefamilier

Norsk skole kan være fremmed å forholde seg til for de som komme fra andre steder. Det kan være meningsfylt å ha en egen ressursgruppe for barnefamilier i møtet med norsk skole, og for foreldre og lærere i flyktninggruppen som kan være interessert å videreutdanne seg til lærere/morsmålslærere. Dette kan inneholde generell introduksjon med skolebesøk, diskusjon om spørsmål som dukker opp og mulighet for en mere permanent kontakt-/mentorordning.  Kontakt: Jette Stensen.

16. Forskernettverk for migrasjonshelse

God helse er viktig for alle og det er et faktum at norsk helsevesen ikke alltid er like velinformert om helseutfordringer som er vanlige under andre himmelstrøk. Videre har flykninger utfordringer i å forklare seg om sin helse til vår lokale ekspertise. En ønsker her å samle en ressursbase på dette området til nytte for ulike grupper. Kontakt: Johanna Laue.

 

17. Hjemme-/fjernundervisning – gi syriske flyktninge-akademikere mulighet til å undervise flyktninge-studenter i Syriske nærområder

De aller fleste flyktningene befinner seg nær sine hjemland og i leire med få undervisningstilbud. Samtidig kan det være syriske og andre flyktninge-akademikere og –studenter i UiT sitt nærområde i Nord-Norge.

UiT kan her vurdere ulike initiativ og aktiviteter for å gi syriske flyktninge-akademikere anledning til å fjern-undervise for flyktninge-studenter i leirene og i eksil. En stor fordel her er at undervisningen kan foregå på arabisk. På denne måten kan en sikre at syriske flyktninge-akademikere kan fortsette sitt undervisningsarbeid på normalt vis. Eksempler: http://www.spark-online.org og http://www.jamiyaproject.com.

Det er selvfølgelig enda mer relevant om UiT kan bidra til at syriske flyktninge-akademikere som er i leirene faktisk kan utføre undervisning i leirene. Dette kan vurderes, evt. kombinert med å søke prosjektstøtte. Kontakt: Rasmus Gjedssø Bertelsen.

 

 18. Fremme kontakt og informasjon for diaspora til/fra sine hjemland

Diaspora har alltid viktige oppgaver i gjenoppbygging etter konflikter, både som ressurspersoner, med nettverk og med kunnskap. Her kan UiT delta i, og ikke minst lære av, prosesser og arbeidsformer som utvikles og tas i bruk i aktuelle situasjoner. I tillegg til ulike fora kan UiT her bidra med å understøtte diaspora sine egne aktiviteter og nettverk som er rettet mot hjemlandet og andre i diaspora. Kontakt: Rasmus Gjedssø Bertelsen.
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 01.09.2017 16:57

Lenke til møtereferat

Punktene i sammendrag

1. VKS-arkivet: filmvisninger og filmpakker

2. Dokumentarfilmkurs

3. Norsktrening

4. Bruk studentpresten

5. Forskningsdagene 2016: Grenser.

6. Konferanse om migrasjon og flyktninger

7. Åpen dag for dialog, på UiT

8. Praksis-ordning for flyktninger

9. Opptak av kvalifiserte asylsøkere, studier

10. Forelesningsrekke om relevante temaer

11. Kompetansebygging på mottakssentre

12. Mentorordning for flyktninger

13. Intro til entreprenørskap

14. Musikk og kunst i felleskap

15. Kontaktforum om norsk skole

16. Forskernettverk for migrasjonshelse

17. Hjemme-/fjernundervisning i Syriske nærområder

 18. Kontakt og informasjon for diaspora