Ekspertliste for Akademisk dugnad

Flyktningekrisen

Marit Aure
Postdoktor
KVINNFORSK
 
 
 
 • Flyktningekrisen generelt
 • Migrasjon og innvandring – og globalisering
 • Arbeidsinnvandring og transnasjonale prosesser
 • Grensa mellom Russland og Norge
 • Inkludering generelt og i arbeidsmarkedet spesielt med fokus på ulik utdanningsbakgrunn, høy høyt utdannede, faglærte og ufaglærte
 • Inkluderingsarbeid i frivillig sektor og til frivillige organisasjoner
 • Inkludering og integrering på arbeidsplasser
 • Innvandrere i rurale og i urbane samfunn
 • Innvandring fra Baltiske land til Norge
 • Innvandring, inkludering, kjønn og etnisitet

Helen Lundberg
Universitetslektor
Sikkerhet, beredskap og miljø campus Harstad - Handelshøgskolen
 
 
 • Beredskap
 • Drift av akuttmottak i Skandinavia
 • Erfaring fra UNHCR-Jordan: etableringav flyktingeleire for syriske flyktinger
 • Erfaring fra WFP-World Food Program: Malawi og Filippinene
 • Erfaring fra UNICEF-Somalia, stasjonert i Kenya
Marianne Brekke
Ph.d.
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging og NT-fakultetet
 
Flerkulturelle møter mellom ungdommer i Nord-Norge

Jorun I. Rui
Førsteamanuensis
Det juridiske fakultet
 
 
 
 • Menneskerettigheter
 • Statsrett
 • Straffeprosess
Inger-Elin Øye
Universitetslektor
Senter for fredsstudier
 
 
 
 • Krig, konflikt og konfliktløsning
 • Flyktningekrisen
 • Globalisering
 • Kulturmøter
 • Migrasjon og innvandring
 • Grenser og innvandring

Benjamin Schaller
Ph.d.-kandidat
Senter for fredsstudier
 
 
 
 • Krig, konflikt og konfliktløsning
 • Tyske perspektiver på Europas flyktningkrise
 

Enslige mindreårige

Camilla Lauritzen
Førsteamanuensis
RKBU Nord
 
 
 
 • Enslige mindreårige asylsøkere
 • Psykisk helse og barnevern
Astrid Strandbu
Førsteamanuensis
RKBU Nord
 
 
 
 • Enslige mindreårige asylsøkere
 • Psykisk helse og barnevern

Marcela Douglas
Førsteamanuensis
RKBU Nord
 
 
 
 • Enslige mindreårige asylsøkere
 • Psykisk helse og barnevern
Mona Martnes
Stipendiat
Det juridiske fakultet
 
 
 
 • Utlendingsrett
 • Menneskerettigheter
 • Barnerett
 

Entreprenørskap

Lene Foss
Professor
Handelshøgskolen
 
 
 
 • Entreprenørskap rettet mot flyktninger
 

Grenser og innvandring

Hallvard Tjelmeland
Professor
Institutt for historie og religionsvitenskap
 
 
 • Arbeidarrørslas historie, identitetshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, norsk og internasjonal historie i det 20. århundret
 • Innvandringshistorie

Peter Th. Ørebech
Professor
Norges fiskerihøgskole
 
 
 
 • Utlendingslov og flyktningkonvensjonen
 • «Fri flyt av personer» iht. EU/Schengen-retten
Forskergruppe: Border Poetics
- mange disipliner
 

Einar A. Niemi
Professor emeritus
Institutt for historie og religionsvitenskap
 
 
 • Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie
 • Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen
 • Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten
 • Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten
 • By- og lokalhistorie
 • Historiografi og vitenskapshistorie
 • Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk
 

Grenser til Russland

Kari Aga Myklebost
Barents Chair in Russian Studies
Institutt for historie og religionsvitenskap
 
 
 • 1800- og 1900-tallets nordområdehistorie, herunder norsk-russiske relasjoner, vitenskapshistorie, minoritetshistorie og minoritetspolitikk
 • Historiefagets teori og metode

Barentsinstituttet
HSL-fakultetet, Kirkenes
 
 

Globalisering

Willy Guneriussen
Professor
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
 
 
 • Moderniserings- og globaliseringsprosesser
 • Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
 • Samfunnsteori og naturforståelse


Hans-Kristian Hernes
Professor
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
 
 
 • Interesseorganisasjoner og demokrati.
 • Miljø- og ressursforvaltning.
 • Globalisering, demokrati og rettigheter
Trine Kvidal-Røvik
Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier
 
 
 • Globaliseringsprosesser og lokal-globale dynamikker
 • Medierepresentasjoner og makt

Christine Smith-Simonsen
Senterleder
Senter for fredsstudier (CPS)
 
 
 
 • Afrika, Eritrea, Etiopia, nord-sør relasjoner, norsk fredsmekling, bistandshistorie, utviklingsstudier, kjønnsstudier, urfolksstudier, italiensk kolonisering, utdanning, innføring vestlig utdanning i Afrika
 • Nord-Sør relasjoner
Tore Henriksen
Professor, leder for K.G.Jebsen-senter for havrett
Det juridiske fakultet
 
 
 • Folkerett, særskilt knyttet til bruk og forvaltning av havene
 • Havrett
 • Ressursforvaltningsrett
 

Krig, konflikt og konfliktløsning

Gunhild Hoogensen Gjørv
Professor
Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging
 
 
 • Professor of Political Science, specialization international relations and Research Associate at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)
 • International relations theory, security theory, security in the Arctic, and civil-military interaction (both in Arctic as well as international operations settings, such as Afghanistan)

Anna Nylund
Professor
Det juridiske fakultet
 
 
 
 • Europeisering av sivilprosessretten, rettsmekling, saksbehandling i barnelovssaker, alternativ konfliktløsning
 • Europeisering, komparativ rett, menneskerettigheter, generell sivilprosessrett
Zerihun A. Woldeselassie
Gjesteforsker
Senter for fredsstudier
 
 
 
 • Bistand
 • Migrasjon
 • Identitetspolitikk
 • Diaspora
 • Konflikt og konflikttransformasjon
 

Kulturmøter

Jonas Jakobsen
Universitetslektor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 
 
 • Politisk filosofi Rettferdighetsteorier, multikulturalisme, ytringsfrihet, sekularisme, religion i offentligheten, fordelingsrettferdighet, Kritisk teori (Frankfurterskolen)
 • Islamisk politisk tenkning
 • Mindfulness og buddhistisk filosofi
Henry Minde
Professor emeritus
Institutt for historie og religionsvitenskap
 
 
 • Samisk kultur-, retts- og politisk historie
 • Urfolksbevegelsene i de nordiske land, Nord Amerika, Australia/New Zealand og Mellom-Amerika
 • Framveksten av den internasjonale urfolksbevegelsen, spesielt innafor FN-systemet og i et globalt perspektiv
 • Lokalhistorie
 • Arbeiderbevegelsens historie

Petia Mankova
Research Fellow
Institutt for arkeologi og sosialantropologi
 
 
 • Flerkulturelle møter
 • Oppfatninger om hjem og hjemland og patriotisme; i Nordvest Russland

Trond Waage
Førsteamanuensis
Institutt for arkeologi og sosialantropologi
 
 
 • Migrasjon i Vest/Sentral Afrika
 • Urbanisering, etnistet og fattigdom
 • Boko Haram
 • Borgerkrigen/kriminalitetsutvikling i den Sentral Afrikanske republikk
Lisbet Holtedahl
Professor emerita
Institutt for arkeologi og sosialantropologi
 
 
 • Vertsfolks bevitsthed om egen kultur, i sammenheng med gjester/flyktninger
 • Kunnskap om livsvilkår i Mali, Niger, Nordnorge og Kamerun
 • Krysskulturell forståelse, kompetanse og formidling
 • Minoriteter
 • Nomader, nomadegrupper på flukt
 • Marginaliseringsprosesser bl.a. Knowledge and Corruption
 • Fluktsituasjoner som følge av terrorisme i Tchadsjøområdet, inkl. Boko Haram
 

Migrasjon og innvandring

Rossella Ragazzi
Førsteamanuensis
Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet
 
 
Museologi, visuell antropologi, migrasjon, film, barndom, kulturminner
 

Multikulturalisme

Jonas Jakobsen
Universitetslektor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
 
 
 • Politisk filosofi Rettferdighetsteorier, multikulturalisme, ytringsfrihet, sekularisme, religion i offentligheten, fordelingsrettferdighet, Kritisk teori (Frankfurterskolen).
 • Islamisk politisk tenkning
 • Mindfulness og buddhistisk filosofi
 
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 05.12.2017 20:20