Minidekanmøte 7.-8. desember 2015

 

Referater:
Forskningsdekanmøtet  13. oktober 2015 (UiT v/Arnfinn)
Forskningsdekanmøtet 11. mars 2015 (UiT v/Arnfinn)
Utdanningsdekanmøtet 30. oktober 2015 (UiT v/Arnfinn)
Utdanningsdekanmøtet 11. mars 2015 (UiT v/Arnfinn)


Diskusjons-/vedtakssaker:

1. Spesialistutdanningen av leger – status og oppfølging (Ansvar: NTNU v/ Hilde)
Diskusjon om videre initiativ fra universitetene

2. Den medisinske grunnutdanningen – Nasjonal delprøve i medisin - oppfølging fra Det nasjonale dekanmøtet 2015  og Praktiske ferdigheter - felles nasjonal liste med læringsmål (UiT + UiO v/ Inger + Ingrid)
Status og diskusjon om veien til nasjonal delprøve

3. Rapporten fra karakterpanelet (vedlagt) for profesjonsutdanningene i medisin, odontologi, psykologi og klinisk ernæring fra UHR og Notat fra UiO v/ Jan F (Ansvar: UiT og UiO v/Arnfinn + Frode)
Diskusjon og tilbakemelding til UHR ved NFE-HS. 

4. Hvordan bruker vi den nye NSG-arenaen? (Ansvar: UiB v/ Nina)

Diskusjonssak uten vedlegg, med innledning ved UiB.

5. Status Norwegian Global Health Institute (Ansvar: UiB v/ Nina)
Norwegian Global Health Institute
Nasjonalt institutt for global helse - innspill fra forumet
Konseptnotat Norsk insitutt for global helse 
Diskusjon og avklaringer om veien videre.

6. Oppnevning av nasjonal representant til styret i NCMM (UiO v/Frode)

Vedtakssak.  

 7. Dekanmøtet i medisin 2016 inkludert pedagogisk seminar – agenda. (Ansvar: UiT v/Arnfinn)

Tentativ tema for Dekanmøtet i medisin 2.-3. juni 2016: Spesialistutdanningen + barrierer for samarbeid på tvers av sektorer i helseforskning + nytteperspektivet i helseforskning.
Agenda for utdanningsseminar 1. juni 2016.

8. Møte med Helseministeren februar-mars: avklaring av tematikk (Ansvar: UiT)

9. Status fra HO21-rådet: Orientering uten notat fra Bjørn og Arnfinn

10.  Sommerskole i ledelse for studenter (Ansvar: NTNU v/Bjørn)

 

Orienteringssaker:
11. Saker av felles interesse fra fakultetene

12. Eventuelt
Helsesamarbeid mellom Moldova og Norge
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 04.12.2015 12:17