Minidekanmøte i Tromsø, 4. desember 2014

Minidekanmøte I Tromsø 4. desember 2014, kl. 08.30-15.00, på Clarion The Edge

 1. Referat fra minidekanmøte 16.12.13 og dekanmøte i medisin andre dag 3. juni 2014

  • Avklaring om eventuell oppfølging.

 2. Referater fra Nasjonalt utdanningsmøte og Nasjonalt forskningsdekanmøte i medisin

  • Påfølgende diskusjon om arbeidsdeling mellom dekanmøte i medisin og prodekanmøter, prioritering av saker og institusjonell ansvarsplassering for oppfølging av saker.

3. Videreføring av sommerskole i ledelse (NTNU).

4. Felles satsing knyttet til forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (UiB – presentasjon i møtet)

5. Etablering av et Norwegian Global Health Institute (NTNU).

  • Forum for Global helseforskning ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med en representant fra hvert universitet. Arbeidsgruppen skal utarbeide et konseptnotat til hvordan NGHI organiseres og finansieres. Man kan også komme med forslag til aktiviteter og saker som bør inngå i NGHI. Det er ønskelig at hver dekan utpeker sin representant inn i arbeidsgruppen. Representant kan meldes inn til NTNU og de kaller inn til første møte. Konseptnotatet legges frem for dekanene ved neste dekanmøte.

6. Regelverk for ansettelse i bistillinger ved henholdsvis  Universitetet I Bergen og UiT Norges arktiske universitet.

7. Videreføring av forskerskoler (NTNU

8. Ny organisering av Helse- og sosialfag i UHR (UiT).

  • Diskusjon. Hvilke saker ønskes prioritert i den nye felles faglige strategiske enheten?

9. Ny organisering av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG).

10. Dekanmøtet i medisin 1-2 juni 2014, Longyearbyen (UiT)

  • Hovedtemaer: Den medisinske grunnutdanning + Sektorutfordringer

11. Eventuelt

 

Referat fra minidekanmøtet 4. desember 2014
Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 02.07.2015 17:57