Forbedringsprosess - Studieplanarbeidet

Hensikt: Forbedre arbeidsflyten i studieplanarbeidet, herunder å tydeliggjøre arbeidsdeling og roller i de ulike fasene (både nye studieplaner og revidering av planene).

Om prosessen

I arbeidet skal fokus settes på arbeidsdeling og roller i studieplan-arbeidet og se på mulige forbedringer som gir mer effektive rutiner og bedre arbeidsflyt. 

Prosessen avgrenses til å se på det faglige og administrative arbeidet med utarbeidelse av studieplan, fra start til eventuelle merknader fra Universitets-styret er innarbeidet i den endelige studieplan. Dette betyr at det fagpolitiske arbeidet i forkant og det praktisk/tekniske arbeidet tilknyttet publisering ikke er en del av denne prosessen. 

Rammefinansierte studier på bachelor og masternivå (inkludert profesjonsstudier) er primærfokuset. 

Fokusgruppe

 • Seksjonsleder Julia Holte Sempler, UTA
 • Seniorrådgiver Hege Skarsfjord, UTA
 • Seniorkonsulent Hilde-Gunn Londal, Finnmarksfak
 • Rådgiver Cecilie Andreassen, NT-fak
 • Seksjonssjef Olav Skare, HSL-fak
 • Seksjonssjef Morten Sætran, BFE-fak
 • Rådgiver Tore Jørgensen, HHT, BFE-fak
 • Rådgiver Karin Eilertsen, IMB, Helsefak
 • Rådgiver Ingvild Stock-Jørgensen, Jurfak

Prosessveiledere

 • Rådgiver Frank Lindrupsen, HHT, BFE-fak
 • Seksjonssjef Helen Sagerup, HSL-fak

 

Bilde med lenke

Fremdrift

 • 19.09.2013 - Oppstartsmøte
 • 23.09-03.10.2013 - Verdistrømsanalyse og design
 • Høst 2013/Vår 2014 - Smågruppearbeid med konkrete problemstillinger
 • 18.09.2014 Overlevering til linja for vurdering, justering og implementering
 • Fra 19.09.2014 - Oppfølging i linja + implementering
 • 10.03.15 - Brev ut til enhetene om videre prosess og mål 
 • Høst 2015 - Ressursside på nett lansert

 

Aktuelle dokumenter og ressurser