Workshops

DEMOSREG: The challenges of building trust

Workshop I 16-17 januar 2012, Universitetet i Tromsø

Vi har hatt vår første workshop i “Branding” prosjektet – en inspirerende, hyggelig og god seanse! Til stede: Hilde Bjørnå, Arild Wæraas, Svein-Ivar Angell, Haldor Byrkjeflot

Første dag diskuterte vi budsjett, stipendiatstillingen, våre egne planer og ideer for prosjektet, bokprosjektet som vi har inne til review, og survey. Andre dag gikk vi gjennom litteratur som vi synes er interessant og kommenterte hverandres ideer/opplegg mer i detalj. Vi hadde også rundt 3 timer informasjon fra Distriktssentret ved Anne Irene Myhr: de jobber mye med dette og har oversikt over kommunenes omdømmebygging på landsbasis. Det var svært interessant både å høre hva Distriktssentret gjør, eksempler og utfordringer- og vi hadde mengder av spørsmål.

Planene for året vi er inne i er at vi skal ha:
1) En workshop til i juni – sannsynligvis i Oslo -  der alle presenterer sine ideer/empiri/opplegg (gjerne ved hjelp av powerpoint) slik at vi får diskutert og kommentert hverandres arbeid. (En dag)
2) Vi skal få sendt ut en survey i løpet av høsten (Norge- øvrig survey må vi komme tilbake til)
3) Øvrig empiriinnsamling, litteraturstudier og individuell deltagelse på konferanser er også mål.

Nå er vi i gang!

Work shop II : 18-19 juni, på UNI –Rokkan, Bergen.

Til stede:

Første dag: Turid Moldenæs, Heidi Salomonsen. Arild Wæraas, Svein Ivar Angell, Haldor Byrkjeflot, Hilde Bjørnå

Forfall 19. juni: Svein Ivar Angell (sykdom) og Haldor Byrkjeflot

  1. Hilde Bjørnå ga overblikk over prosjektet og informerte om stipendiatansettelsen. Ga informasjon om at det kan søkes støtte til arrangementer, nettverkssamarbeid, utenlands og gjesteforskerstipend gjennom Demosreg.
  2. Arild Wæraas presenterte prosjektets spørreundersøkelse som har gått til landets rådmenn. Vi har til nå 40 % svarprosent og mange interessante funn. Vi ser at omdømmebygging opptar kommunene og at det har effekter.
  3. Hver deltaker presenterte sine påbegynte arbeider og forskningsideer.  De fleste har påbegynt fordypning i litteratur og utformer planer for empiriinnsamling.
  4. Formidling: Haldor Byrkjeflot har diskutert prosjektet i Kommunikasjonsforeningens “Frokostdebatt” http://www.kommunikasjon.no/foreningen/nyheter/omdømme-en-offentlig-oppgave , Hilde Bjørnå og Arild Wæraas har hatt en kronikk om omdømme i avisa “Nordlys” og “Avisa Nordland” (se prosjektnettsiden).
  5. Arild Wæraas ga informasjon om det planlagte bokprosjektet “Images of Government - organisational reputation, Branding, and Identity in the Public sector”.
  6. Planlagt konferansedeltakelse til høsten 2012: EGPA (Hilde, Arild, Heidi og Haldor), Norkom (Hilde), Neon (Haldor).
  7. Vi planlegger et kortere neste møte i prosjektet i tilknytning til EGPA-konferansen som går i Bergen 5.-8. september 2012.

Møte 7 sept 2012 i forbindelse med EGPA-konf.

Planla deltakeres fremdrift i bokprosjekt.

Deltagelse på DEMOSREG konferanse i Son (stedet uten mandager), presenterte poster

Workshop III: 20.-21. juni 2013 Universitetet i Aalborg, DK

Til stede: Hilde, Svein Ivar, Haldor, Heidi, Martin, Arild, Turid (+ Jeppe halv dag)

1. Output: Gjennomgang av output siden september 2012. Flere av oss har hatt foredrag og innlegg ulike steder om kommunal omdømmebygging. Vi fortsetter å vektlegge output da dette er etterspurt av NFR.

2. Bokprosjektet: Kort orientering om statsus. Deadline for innsending av revidert kapittel er 10. august.

Heidi orienterte om sitt bokprosjekt, som også kan inngå som output i prosjektet.

3. Martins prosjekt: Startet i november 2012. Kommet godt i gang med kursdelen, satser på datainnsamling fra høsten. Deltakelse EGPA.

4. Budsjett: Hilde orienterte kort om budsjettsituasjonen. Penger er satt av fremover til empiriinnsamling.

5. Ny stipendiat tildelt vårt prosjekt fra UiT (samarbeid med annet Demosreg prosjekt).

6. Forskningsplaner fremover: Hilde: Fortsette med kapittelskriving, jobbe videre med prosjekt om ordføreres omdømmebygging. Ferdigstille paper om place branding sammen med Turid og Arild.

Svein: Empiriinnsamlig begynner nå. NAtion branding i historisk perspektiv er fokus.

Haldor: Bokkapittel om city brandng, men også mye fokus på byråkratiets endrede rolle.

Turid: Bokkapittel, pluss et annet kapittel om regional merkevarebygging. Ferdigstille paper om place branding sammen med Hilde og Arild.

Heidi: Gjennomfører kvalitative intervjuer etter sommerferien i danske kommuner. Jobber også med bokkapittel.

Martin: Empiriinnsamlig til høsten/ EGPA-deltakelse.

Arild: Bokprosjekt, pluss utvikle fokus på forholdet mellom resultatenheter og kommunen mht. omdømmebygging

7. Neste møte: Vi forsøker å samles i forbindelse med DEMOSREG-møtet i mars 2014, enten før eller etter. Eventuelt også lenger ut på våren.

Workshop IV - Fornebu 11-13. mars 2014

Til stede: Hilde, Heidi, Svein Ivar, Haldor (m masterstudent), Yngve, Arild

1. Hilde ga diverse info om fremdrift (hva har vi lovt, hva har vi gjort) og økonomi.

2. Vi drøftet planene framover- neste workshop, bokprosjekt, spesialnr i SJPA

3. Vi hadde 5 paper til diskusjon- deltakerne la frem og fikk kommentarer

4. Heidi la fram plan om  samarbeid om data fra survey DK-NO.

5. Haldor informerete og treakk med sin masterstudent 

Svein Ivar la frem sitt paper på Demosregkonferansen. Flott!

Workshop V-Gardermoen 20. november 2014

Til stede: Heidi, Turid, Arild, Yngve, Hilde, Martin, Åshild
1. Utsatt avslutning

2. Presentasjon av Åshild

3. Budsjett

4. Oversikt over publikasjoner til nå og de som er på beddingen – Informasjon om funn

5. Formidling

6. Kommentarer på uferdige paper

6. SJPA utgivelsen

7. videre planer

8. Avslutningen av prosjektet

 
Ansvarlig for siden: Hilde Bjørnå
Sist oppdatert: 04.12.2014 09:52