En diskurspsykologisk analyse av forvaltningen av uføretrygd

PhD-prosjekt: 2018-2021

En diskurspsykologisk analyse av forvaltningen av uføretrygd

I dette prosjektet undersøkes individuelle og samfunnsmessige konsekvenser av at uførhet som følge av enkelte psykiske lidelser forstås som et medisinsk problem. Målet er å undersøke hvordan ansatte i velferd- og helsesektoren, og unge voksne som søker om eller har fått innvilget uførestønad beskriver ulike aspekter ved uførhet, og deretter analysere hva beskrivelsene kan si om konsekvenser av medikalisering. Avslutningsvis vil jeg ut fra beskrivelsene identifisere alternative diskurser som kan bidra til å imøtegå økende uførhet.

Hva er medikalisering? 

Medikalisering skjer i det man bruker et medisinsk språk for å forklare et problem eller når man bruker en medisinsk intervensjon for å behandle det. For å motta uføretrygd i Norge i dag er det et vilkår om sykdom, med andre ord: at man har en diagnose. Siden en diagnose innebærer å bruke et medisinsk språk om et problem innebærer dette medikalisering. Jeg vil undersøke hva de individuelle og samfunnsmessige konsekvensene av å definere problemer som medisinske / psykologiske er, med et spesielt fokus på hvilken betydning det har for måten uførestønad forvaltes. 

Prosjektets delmål:

1.Hvilke diskurser om psykiske lidelser og uførhet kan identifiseres blant ansatte i velferds- og helsesektoren, og blant unge voksne som søker om eller har fått innvilget uførestønad?
2.Hvilke konsekvenser av medikalisering kan avledes fra beskrivelsene til ansatte i velferds- og helsesektoren, og blant unge voksne
3.Hvilke alternative diskurser som identifiseres i beskrivelsene kan bidra til å imøtegå økende uførhet blant unge? 

Tre grunner til at dette er viktig: 

1.I løpet av de siste årene har det skjedd en markant økning i antall unge voksne som tildeles uførestønad.
2.I OECD-rapporten «Activitation Policies in Norway» fra 2009 uttrykkes bekymring for at det norske arbeidsmarkedet og forståelsen av sosiale problemer er blitt medikalisert.
3.Ingen norske studier har undersøkt konsekvenser av medikalisering i et trygdeperspektiv.

Prosjektet veiledes av førsteamanuensis Walter Schönfelder og førsteamanuensis Jorid S AnderssenAnsvarlig for siden: Dybvik, Jo Benjamin
Sist oppdatert: 31.10.2018 12:52